Saugesni automobiliai: saugos diržai ir vaiko apsaugos sistemos

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009: variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimas, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Apskritai kalbant, šiuo reglamentu reikalaujama visų variklinių transporto priemonių sudėtinių daliųtipo patvirtinimo * prieš pateikiant jas ES rinkai.

Tai apima ir saugos diržus bei vaiko apsaugos sistemas.

Šie reikalavimai užtikrinta, kad saugos diržų ir vaiko apsaugos sistemų gamintojai visoje ES laikytųsi tų pačių saugos standartų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Gamintojai turi užtikrinti, kad visos naujos transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir renkamos siekiant kuo labiau sumažinti transporto priemonėje esančių asmenų ir kitų kelių eismo dalyvių sužeidimo riziką.

Tai apima tokias transporto priemonių sistemas, sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus, kaip:

saugos diržai ir

ISOFIX tvirtinimo įtaisai bei įmontuojamosios vaiko apsaugos priemonės. ISOFIX yra tarptautinė standartizacijos organizacija, nustatanti vaikų saugos sėdynių tvirtinimo sistemų standartus.

Saugos diržų ir vaiko apsaugos sistemų įrengimo reikalavimus reglamentuoja visuotinai suderintos su transporto priemonėmis susijusios techninės taisyklės, kurias parengė JT EEK (Jungtinių Tautų ekonomikos komisija Europai):

taisyklė Nr. 16 (saugos diržai, apsaugos sistemos, vaiko apsaugos sistemos ir ISOFIX vaiko apsaugos sistemos);

taisyklė Nr. 44 (vaiko apsaugos sistemos);

taisyklė Nr. 129 (sustiprintos vaiko apsaugos sistemos).

Gamintojai turi įrodyti, kad saugos diržai ir vaiko apsaugos sistemos atitinka šias JT EEK taisykles. Jiems tai įrodžius taip pat laikoma, kad gamintojai laikosi šio reglamento reikalavimų ir gali gauti ES tipo patvirtinimą.

Šio reglamento taisyklės ir procedūros buvo iš dalies pakeistos 2015 m. Komisijos reglamentu (ES) 2015/166.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos interneto svetainės Techninio suderinimo skiltyje.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Tipo patvirtinimas reiškia, kad buvo atlikti bandymai siekiant pavirtinti, jog įvykdyti atitinkami teisės aktų, techniniai ir saugos reikalavimai.

DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

2009 8 20

OL L 200, 2009 7 31, p. 1–24

Paskesni reglamento (EB) Nr. 661/2009 pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 16 „Vienodos nuostatos dėl: I. Variklinių transporto priemonių keleiviams skirtų saugos diržų, apsaugos sistemų, vaiko apsaugos sistemų, ISOFIX vaiko apsaugos sistemų patvirtinimo; II. Transporto priemonių su įrengtais saugos diržais, priminimo prisisegti saugos diržus įtaisais, apsaugos sistemomis, vaiko apsaugos sistemomis ir ISOFIX vaiko apsaugos sistemomis patvirtinimo“ (OL L 233, 2011 9 9, p. 1–94)

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 44 „Vienodos nuostatos dėl variklinių transporto priemonių keleiviams vaikams skirtų apsaugos įtaisų patvirtinimo (vaiko apsaugos sistemos)“ (OL L 330, 2005 12 16, p. 56–157)

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 129 „Vienodos nuostatos dėl variklinėse transporto priemonėse naudojamų sustiprintų vaiko apsaugos priemonių (SVAP) patvirtinimo“ (OL L 97, 2014 3 29, p. 21–128)

paskutinis atnaujinimas 20.10.2015