Slėginių indų įrangos ir medžiagų sauga

DOKUMENTAS

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo.

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šiame Europos Sąjungos (ES) teisės akte išdėstyti esminiai saugos reikalavimai slėginei įrangai ir agregatams (kaip antai katilams, greitviriams, gesintuvams, šilumokaičiams ir garų generatoriams). Visa stacionari slėginė įranga, jei ji bus parduodama ES, privalo atitikti griežtas specifikacijas.

PAGRINDINIAI PUNKTAI

Taikymo sritis

Direktyva taikoma slėginės įrangos, kurios didžiausias leidžiamas slėgis yra didesnis nei 0,5 baro, projektavimui, gamybai ir atitikčiai. Ji taikoma slėginei įrangai ir agregatams, kurie yra nauji ES rinkai, nepaisant to, ar jie pagaminti ES ar kitose šalyse, bei importuotiems naudotiems įrenginiams.

Įvairios naudojimo sritys

Slėginė įranga plačiai naudojama tokiuose pramonės sektoriuose kaip:

Jei ne griežti ir veiksmingai taikomi standartai, stacionari slėginė įranga galėtų būti pavojinga.

Atsakomybė dėl atitikties

Gamintojai, jų atstovai, importuotojai ir platintojai yra atsakingi už savo gaminių atitiktį šiam teisės aktui. Tai reikalinga siekiant užtikrinti naudotojų sveikatą ir saugą bei naminių gyvūnų ir nuosavybės saugą, taip pat garantuoti sąžiningą konkurenciją ES.

Informacija apie gamintoją / importuotoją

Gamintojo duomenys (pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas / prekių ženklas ir adresas) privalo būti nurodyti ant įrangos arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar pridėtuose dokumentuose. Visa tai turi būti nurodyta naudotojams bei rinkos priežiūros institucijoms (valdžios institucijoms, kurios užtikrina gaminių atitiktį teisės aktams ir jų saugą) suprantama kalba. Importuotojai turi nurodyti savo kontaktinius duomenis.

Neatitiktis

ES šalys turi užtikrinti, kad gamintojai, importuotojai ir platintojai laikytųsi teisės akto. Jei yra neatitikties įrodymų, jie privalo riboti arba uždrausti įrangos pardavimą.

Priedai

Prieduose pateikiama išsami informacija apie kai kuriuos aspektus:

KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Taisyklės šioje srityje šiuo metu nustatomos Direktyva 97/23/EB. Nuo 2015 m. birželio 1 d. Direktyva 97/23/EB (kai kurie aspektai nuo 2016 m. liepos 19 d.) pakeičiama Direktyva 2014/68/ES.

PAGRINDINIAI TERMINAI

Slėginė įranga - indai, vamzdynai, saugos įtaisai ir slėgio įtaisai, įskaitant, kai tinkama, prie slėginių dalių tvirtinamas sudedamąsias dalis, kaip antai junges, atvamzdžius, movas, atramas, montavimo ąsas.

Agregatas - keletas slėginės įrangos dalių, kurias gamintojas surenka į sudėtinį ir veikiantį įrenginį.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2014/68/ES

2014 7 17

2015 2 28, kai kurie straipsniai 2016 7 18

OL L 189, 2014 6 27, p. 164-259

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1997 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo (Oficialusis leidinys OL L 181, 1997 m. liepos 9 d., p. 1-55)

paskutinis atnaujinimas 23.09.2014