Pramoginių ir asmeninių laivų keliamos oro taršos mažinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2013/53/ES dėl pramoginių ir asmeninių laivų

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva nustatomi reikalavimai laivų gamintojams, importuotojams ir platintojams. Ji paremta 2013 m. priimtu teisės aktu, kuriuo buvo nustatytos variklių išmetalų (CO, HC, NOx ir dalelių) ir skleidžiamo triukšmo ribos, atsižvelgiant į technologinius pokyčius, užtikrinusius geresnį aplinkosaugos veiksmingumą.

Projektavimo kategorijos

Naujoje direktyvoje nustatomos laivų projektavimo kategorijos (A, B, C ir D), kurios pagrįstos tinkamumu navigacijos sąlygoms, kaip antai vėjo stiprumui ir kontrolinio aukščio bangoms.

CE ženklas

CE ženklu, kuris rodo, kad gaminys atitinka atitinkamus ES teisės aktus, turi būti ženklinami visi laivai, sudedamosios dalys ir varomieji varikliai. Laivų atveju CE ženklas turi būti ant laivo gamintojo lentelės, kuri pritvirtinama atskirai nuo laivo identifikavimo numerio. Varomųjų variklių atveju CE ženklas turi būti ant variklio.

Kiti esminiai reikalavimai yra šie:

Pereinamasis laikotarpis

Gamintojai turi įgyvendinti direktyvos reikalavimus ne vėliau kaip 2017 m. sausio 18 d., o mažosios ir vidutinės įmonės, gaminančios mažesnius užbortinius kibirkštinio uždegimo varomuosius variklius, – iki 2020 m. sausio 18 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2014 m. sausio 17 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2016 m. sausio 18 d. Šia direktyva nuo 2016 m. sausio 18 d. panaikinama Direktyva 94/25/EB.

DOKUMENTAS

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/53/ES dėl pramoginių ir asmeninių laivų, kuria panaikinama direktyva 94/25/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 90–131)

Paskesni Direktyvos 2013/53/ES pakeitimai buvo įtraukti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 24.02.2016