Keleiviniai lynų kelio įrenginiai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2018 m. balandžio 21 d., išskyrus tam tikrus straipsnius, daugiausia susijusius su pranešimo įstaigomis ir procedūromis. Jie taikomi nuo 2016 m. spalio 21 d.

KONTEKSTAS

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Lynų kelio įrenginys: visa stacionarioji sistema, kurią sudaro infrastruktūra ir posistemiai ir kuri naudojama žmonėms vežti traukiant lynais.

Posistemis: sistema arba jų deriniai, skirti įmontuoti į lynų kelio įrenginį, kaip antai tempimo įrenginys, pakabos ir elektrotechnikos įtaisai.

Saugos komponentas: bet koks įrangos komponentas ar bet koks įtaisas, kuris yra skirtas montuoti į posistemį arba įrenginį saugai užtikrinti.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB (OL L 81, 2016 3 31, p. 1–50)

Paskesni Reglamento (ES) 2016/424 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 13.12.2016