Baudžiamasis procesas: procesinės garantijos vaikams, kurie yra įtariamieji ar kaltinamieji

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyvos pagrindiniai aspektai yra susiję su tuo, kad vaikai turi teisę turėti advokatą ir teisę gauti advokato pagalbą. Advokato pagalba yra privaloma, kai vaikai pristatomi teismui, kad būtų priimtas spendimas dėl kardomojo kalinimo, ir kai jie yra sulaikyti. Vaikas, kuris negauna advokato pagalbos per teismo posėdžius, negali būti nuteistas laisvės atėmimo bausme.

ES šalys taip pat turi užtikrinti, kad laisvės atėmimas, visų pirma sulaikymas, būtų taikomas vaikams tik kraštutiniu atveju ir kuo trumpiau. Sulaikyti vaikai turi būti laikomi atskirai nuo suaugusiųjų, nebent laikoma, kad tai neatitiktų vaiko interesų.

Direktyva taip pat numatomos kitos garantijos, kaip antai teisė:

Teisėjai, prokurorai ir kiti specialistai, kurie vykdo baudžiamąjį procesą, kuriame dalyvauja vaikai, turi turėti specialią kompetenciją arba realią galimybę dalyvauti specialiuose mokymuose.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2016 m. birželio 10 d. ES šalys turi ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2019 m. birželio 11 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Procesinės garantijos: šiuo atveju tai yra garantijos, kuriomis užtikrinama, kad vaikams būtų pateikta reikalinga informacija, leidžianti jiems suprasti, kaip veikia procesas ir kokios jų teisės.

Vaikai: asmenys iki 18 metų amžiaus.

Veiksmingos teisių gynimo priemonės: priemonės, kurias teismas taiko vykdydamas teisę, skirdamas baudas arba kreipdamasis į kitą teismą dėl jo sprendimo vykdymo.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (OL L 132, 2016 5 21, p. 1–20)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, 2010 10 26, p. 1–7)

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012 6 1, p. 1–10)

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL L 294, 2013 11 6, p. 1–12)

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 1–11)

paskutinis atnaujinimas 28.11.2016