Teisė į informaciją baudžiamajame procese

Asmenys, įtariami arba kaltinami įvykdžius nusikalstamą veiką ES šalyje, turi būti informuoti apie savo procesines teises ir jiems pateiktus kaltinimus.

DOKUMENTAS

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese.

SANTRAUKA

Asmenys, įtariami arba kaltinami įvykdžius nusikalstamą veiką ES šalyje, turi būti informuoti apie savo procesines teises ir jiems pateiktus kaltinimus.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomi minimalūs standartai, kurių turi laikytis visos ES šalys, nepaisant asmens teisinės padėties, pilietybės ar tautybės. Tokiu būdu siekiama padėti išvengti neteisingo teisingumo vykdymo ir sumažinti apeliacinių skundų skaičių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Įtariamiesiems ir kaltinamiesiems nedelsiant žodžiu arba raštu turi būti pateikta informacija apie kai kurias procesines teises, įskaitant:

Be to, suimti asmenys turi nedelsiant iš teisėsaugos institucijų (t. y. policijos ar teisingumo ministerijos, priklausomai nuo ES šalies) gauti pranešimą apie teises, kuris turi būti parengtas paprasta kalba. Pranešime apie teises turi būti pateikta informacija apie kitas teises, įskaitant:

PagalEuropos arešto orderį suimtam asmeniui teisėsaugos institucijos turi pateikti specialų pranešimą apie teises, kuriame nurodytos toje situacijoje galiojančios teisės.

Be to, įtariamiesiems arba kaltinamiesiems turi būti nedelsiant pateikta informacija apie nusikalstamą veiką, kurios įvykdymu jie yra įtariami ir (vėlesniu etapu) išsami informacija apie kaltinimus. Įtariamieji arba kaltinamieji, kurie yra suimti arba sulaikyti, turi būti informuoti apie jų suėmimo arba sulaikymo priežastis. Jie taip pat privalo turėti teisę susipažinti su bylos medžiaga, kad galėtų pasinaudoti savo teise į gynybą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2012 m. birželio 21 d., o jos nuostatos turėjo būti perkeltos į ES šalių teisės aktus ne vėliau kaip 2014 m. birželio 2 d.

KONTEKSTAS

Ši direktyva yra antrasis žingsnis įgyvendinant eilę priemonių, kuriomis siekiama nustatyti minimalias procesinių teisių taisykles visoje ES pagal 2009 m. veiksmų planą dėl procesinių teisių. 2010 m. buvo priimta direktyva dėl teisės į vertimą žodžiu ir raštu.

Daugiau informacijos žr.:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2012/13/ES

2012 6 21

2014 6 2

OL L 142, 2012 6 1, p. 1-10

paskutinis atnaujinimas 02.03.2015