Teismų jurisdikcija bylose, kurios dalyvauja skirtingos ES šalys

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu atnaujinamas ankstesnis ES teisės aktas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (dar vadinamas Reglamentu„Briuselis I“ ). Jo tikslas - užtikrinti lengvesnį ir greitesnį civilinėse ir komercinėse bylose priimtų sprendimų judėjimą ES, laikantis abipusio pripažinimo principo ir Stokholmo programos gairių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentas apima civilines ir komercines bylas, bet ne šeimos teisę, bankroto, paveldėjimo ir kitus specifinius klausimus, išvardytus reglamente, kaip antai socialinė apsauga ir arbitražas.

Naujuoju teisės aktu panaikinama vadinamoji egzekvatūros procedūra pagal Reglamentą „Briuselis I“. Tai reiškia, kad ES šalyje priimtas teismo sprendimas yra pripažįstamas kitose ES šalyse, netaikant jokios specialios procedūros. Jeigu jis yra vykdytinas kilmės šalyje, jis yra vykdytinas kitose ES šalyse, nereikalaujant jokios vykdytinumo deklaracijos.

Asmuo, kurio atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, turi būti informuotas įteikiant jam pažymą dėl teismo sprendimo civilinėse ir komercinėse bylose. Ši pažyma parengiama suinteresuotosios šalies prašymu (pažymos forma pateikiama reglamente). Ji kartu su teismo sprendimu (jeigu jis dar neįteiktas) turėtų būti įteikta tam asmeniui per pagrįstą laiką prieš vykdant sprendimą.

Tam tikrais atvejais asmuo, kurio atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, gali prašyti atsisakyti pripažinti arba vykdyti teismo sprendimą, pavyzdžiui, jei jis arba ji mano, kad esama vieno iš reglamentu nustatytų atsisakymo pripažinti pagrindų (pvz., teismo sprendimo pripažinimas prieštarauja viešajai tvarkai). ES šalys praneša Komisijai apie kompetentingus teismus, kuriems reikia pateikti prašymą.

Bendros jurisdikcijos taisyklės

Bylos, kurioms taikomas šis teisės aktas, turi būti susijusios su ES šalių teritorija. Bendros jurisdikcijos taisyklės iš esmės turėtų būti taikomos tada, kai atsakovo nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta yra vienoje iš ES šalių. Atsakovui, kurio nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta yra ne ES šalyje (t. y. kuris negyvena nuolatos ES šalyje), turėtų būti taikomos nacionalinės jurisdikcijos taisyklės, taikytinos teismo, į kurį buvo kreiptasi, (teismo, kuriame iškelta byla) šalies teritorijoje.

Tačiau kai kurios jurisdikcijos taisyklės yra taikomos, neatsižvelgiant į atsakovo nuolatinę gyvenamąją (buveinės) vietą, siekiant:

Jurisdikcijos taisyklės taip pat gali būti taikomos šalims, kurių nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta yra ne ES, esant tam tikros aplinkybėms, pavyzdžiui, kai šalys susitaria, kad jurisdikcija yra suteikiama kokios nors ES šalies teismui.

Susitarimų dėl jurisdikcijos veiksmingumo stiprinimas

Teisės aktas gerina susitarimų dėl jurisdikcijos efektyvumą, kai šalys pasirenka konkretų teismą ar teismus savo ginčui nagrinėti. Pirmenybė spręsti dėl savo jurisdikcijos suteikiama susitarime nurodytam teismui, nesvarbu, ar byla jame iškelta pirmiau ar vėliau. Bet kuris kitas teismas turi sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol pasirinktasis teismas konstatuos arba - jei susitarimas negalioja - paneigs savo jurisdikciją.

Priimant ir taikant šį reglamentą dalyvauja Jungtinė Karalystė (1) ir Airija. Danija taiko šį reglamentą pagal 2005 m. spalio 19 d. Europos Bendrijos ir Danijos susitarimą dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo.

Reglamento „Briuselis I“ taisyklių taikymas Bendrame patentų teisme ir Beniliukso Teisingumo Teisme

Reglamentu (ES) Nr. 542/2014 nustatomos naujos taisyklės dėl santykio tarp bylų, nagrinėjamų tam tikruose teismuose, kurie yra bendri kelioms ES šalims (kaip antai Bendrame patentų teisme ir Beniliukso Teisingumo Teisme), ir ES šalių teismuose pagal Reglamentą „Briuselis I“. Tai reiškia, kad šių teismų sprendimai turėtų būti pripažįstami ir vykdomi pagal reglamentą (ES) Nr. 1215/2012.

DOKUMENTAS

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Reglamento „Briuselis I“ nauja redakcija)

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012

2013 1 9 Taikomas nuo 2015 1 10.

-

OL L 351, 2012 12 20, p. 1-32

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 542/2014

2014 5 30

-

OL L 163, 2014 5 29, p. 1-4

Reglamentas (ES) 2015/281

2015 2 26

-

OL L 54, 2015 2 25, p. 1-9

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Oficialusis leidinys L 79, 2013 3 21, p. 4-4

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).