ES išorės jūrų sienų kontrolė ir imigrantų gyvybės apsauga, vykdant operacijas jūroje

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl Europos Sąjungos jūrų sienų stebėjimo, laivų, įtariamų gabenant nelegalius imigrantus, sulaikymo ir asmenų, kuriems kyla pavojus, vykdant sienų stebėjimo operacijas jūroje, koordinuojant „Frontex“, gelbėjimo.

DOKUMENTAS

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 656/2014, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo, vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą, taisyklės.

SANTRAUKA

Europos Sąjungos išorės jūrų sienų apsaugos politikos tikslas - užtikrinti veiksmingą išorės sienų kirtimo kontrolę ir taip kovoti su neteisėta imigracija bei tarpvalstybiniu nusikalstamumu, tuo pat metu apsaugant ir gelbstint gyvybes jūroje.

Siekiant šio tikslo, jūrų operacijos, kurias prižiūri „ Frontex “ (Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra), apima:

LAIVŲ SULAIKYMAS

Specialios taisyklės taikomos aptikus neteisėtus imigrantus gabenančius laivus, atsižvelgiant į tai, kur toks laivas buvo sulaikytas (teritorinėje jūroje, gretutinėje zonoje ar atviroje jūroje). ES šalys gali areštuoti laivą ir sulaikyti laive esančius asmenis bei nukreipti laivą į pakrantės šalį, priimančiąją ES šalį arba ne ES šalį su sąlyga, kad tai jiems nesukels pavojaus.

Reglamente taip pat išdėstytos paieškos ir gelbėjimo situacijų valdymo taisyklės, skirtos padėti nelaimės jūroje ištiktiems asmenims bei išlaipinti išgelbėtus asmenis.

Vykdant jūrų operaciją, pagalba turi būti teikiama neatsižvelgiant į asmenų, kuriems reikia suteikti pagalbą, pilietybę ir statusą bei laikantis atitinkamų tarptautinės teisės nuostatų.

FRONTEX VEIKLOS PLANAS

ES šalys vykdo sienų stebėjimo operacijas, o „Frontex“ joms teikia operatyvią paramą. Agentūra yra atsakinga už:

Siekiant šių tikslų parengiamas veiklos planas, kuriame pateikiama išsami informacija, atsižvelgiant į atitinkamos planuojamos operacijos jūroje aplinkybes. Veiklos planais visų pirma būtina užtikrinti, kad nepilnamečiams bei kitiems pažeidžiamiems asmenims būtų suteikta tinkama pagalba.

Solidarumo mechanizmai

ES šalys, susidūrusios su dideliu migracijos spaudimu, konkrečios pagalbos ir paramos gali kreiptis į Europos prieglobsčio paramos biurą, o ekstremaliosios situacijos atveju - prašyti Europos sienų apsaugos tarnybų pareigūnų būrių pagalbos.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 656/2014

2014 7 17

-

OL L 189, 2014 6 27

paskutinis atnaujinimas 28.09.2014