Finansinė parama ES išorės sienoms ir bendrai vizų politikai: Vidaus saugumo fondas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Vadinamuoju VSF sienų ir vizų reglamentu sukuriama finansavimo priemonė ir nustatomi 2014–2020 m. tinkamų finansuoti veiksmų įgyvendinimo tikslai, biudžetas bei procedūros.

Bendrasis priemonės tikslas – padėti užtikrinti aukštą saugumo lygį ES ir kartu palengvinti teisėtą keliavimą užtikrinant veiksmingą ES išorės sienų kontrolę ir veiksmingą Šengeno erdvės (tai erdvė be sienų, kurią sudaro 22 ES šalys ir 4 asocijuotosios šalys – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija) vizų tvarkymą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

VSF sienų fondu siekiama remti:

Priemonė finansuoja veiksmus, kuriais siekiama:

Tinkamų finansuoti veiksmų pavyzdžiai:

Fondo įgyvendinimas daugiausia patikėtas dalyvaujančioms 26 ES šalims (visoms ES šalims, išskyrus Airiją ir JK) ir 4 Šengeno asocijuotosioms šalims (Islandijai, Lichtenšteinui, Norvegijai ir Šveicarijai). Nacionalinėse programose nustatomi finansavimo prioritetai, kaip spręsti fondo uždavinius.

Išteklių paskirstymas yra grindžiamas keliais kriterijais, susijusiais su išorės sienų rūšimi (jūrų, sausumos ir tarptautiniais oro uostais), atsižvelgiant į keliavimo srautus, rizikos lygį ir grėsmes. Lėšų paskirstymas konkretiems tikslams pagal nacionalines programas yra susijęs su dalyvaujančių šalių iššūkiais ir poreikiais.

Lentelė, kurioje nurodomos sumos, sudarančios dalyvaujančių šalių nacionalinių programų pagrindą, yra įtraukta į reglamento I priedą. Įgyvendinimo laikotarpiu tokios sumos padidėjo po to, kai nacionalinėms programoms buvo skirta papildomų lėšų pagal 2018 m. atliktą laikotarpio vidurio peržiūrą, ypač IT sistemų kūrimui ir konkrečių veiksmų įgyvendinimui.

Dalį fondo centralizuotai valdo Komisija Sąjungos veiksmų forma, įskaitant pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, kai reikia tenkinti skubius ir specialius poreikius (pagalba ekstremaliosios situacijos atveju).

Fondą papildo policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė (VSF policijos bendradarbiavimo fondas), nustatyta Reglamentu (ES) Nr. 513/2014.

Biudžetas

Bendras pradinis VSF sienų ir vizų priemonės biudžetas 2014-2020 m. buvo 2,76 mlrd. eurų (dabartinėmis kainomis).

Įgyvendinimas

Vadinamajame „Horizontaliajame reglamente“ (Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, žr. atitinkamą santrauką) pateikiamos bendrosios šios priemonės įgyvendinimo taisyklės ir procedūros.

Fondo išplėtimas apimant Šengeno asocijuotąsias šalis

ES ir keturios Šengeno asocijuotosios šalys susitarė dėl susitarimų, kuriais joms leidžiama dalyvauti VSF sienų ir vizų programoje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143–167)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 515/2014 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR (OL L 150, 2014 5 20, p. 93–111)

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 150, 2014 5 20, p. 112–142)

Šveicarijos Konfederacija

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/929 dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu sudarymo Sąjungos vardu (OL L 165, 2018 7 2, p. 1–2)

2018 m. kovo 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/404 dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 74, 2018 3 16, p. 1–2)

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 165, 2018 7 2, p. 3-11)

Islandija

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/948 dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 167, 2018 7 4, p. 1–2)

2017 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/398 dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 72, 2018 3 15, p. 1–2)

Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 72, 2018 3 15, p. 3–11)

Norvegijos Karalystė

2017 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1249 dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Sąjungos vardu (OL L 179, 2017 7 12, p. 1–2)

2016 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/479 dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 75, 2017 3 21, p. 1–2)

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 75, 2017 3 21, p. 3–11)

Informacija apie Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, įsigaliojimą (OL L 68, 2018 3 12, p. 1)

Lichtenšteino Kunigaikštystė

2017 m. balandžio 3 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/657 dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 94, 2017 4 7, p. 1–2)

2016 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/47 dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 7, 2017 1 12, p. 2–3)

Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 7, 2017 1 12, p. 4–13)

paskutinis atnaujinimas 26.06.2019