Eurodac: Europos sistema prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudams lyginti

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 603/2013, kuriuo įsteigiama Eurodac sistema prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudams lyginti

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Eurodac reglamentas įsigaliojo 2015 m. liepos 20 d.

KONTEKSTAS

Eurodac duomenų bazė buvo sukurta 2000 m. (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000), o pradėjo veikti 2003 m. Europos Komisija mano, kad tai yra labai sėkminga informacinių technologijų (IT) priemonė.

DOKUMENTAS

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1–30)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos tarnybų darbo dokumentas dėl Eurodac reglamento dėl prievolės imti pirštų atspaudus įgyvendinimo (SWD(2015) 150 final, 2015 5 27)

paskutinis atnaujinimas 14.01.2016