Tam tikrų viešųjų dokumentų judėjimo Europos Sąjungoje supaprastinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Reikalavimo dėl apostilės panaikinimas

Tose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, kai pilietis ES šalies institucijoms pristato kitos ES šalies institucijų išduotą viešąjį dokumentą, gaunančiosios institucijos negali reikalauti, kad dokumente būtų apostilės antspaudas (apostilės antspaudas yra skirtas įrodyti, kad užsienio šalyje išduotas viešasis dokumentas yra autentiškas).

Patvirtintos kopijos

Vertimai

ES šalis, kurioje pateikiamas viešasis dokumentas, negali reikalauti vertimo, jeigu viešasis dokumentas yra viena iš ES šalies oficialiųjų kalbų arba neoficialiąja kalba, kurią ES šalis gali priimti.

Be to, vertimo negalima reikalauti, kai prie viešojo dokumento pridedama daugiakalbė standartinė forma. Tai galioja su sąlyga, kad valdžios institucija, kuriai viešasis dokumentas pateikiamas, mano, kad į formą įtrauktos informacijos pakanka viešajam dokumentui tvarkyti.

Daugiakalbės standartinės formos

Suklastoti dokumentai

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Jis taikomas nuo 2019 m. vasario 16 d., išskyrus:

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Komisijos reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL L 200, 2016 7 26. p. 1–136)

paskutinis atnaujinimas 12.01.2017