Kriminalinės bausmės už valiutų padirbinėjimą

Europos Centrinis Bankas praneša, kad nuo euro įvedimo 2000 m. šios valiutos padirbinėjimas sukėlė mažiausiai 500 mln. EUR žalos Europos Sąjungos ekonomikai. Naujuoju teisės aktu siekiama apsaugoti eurą ir kitas valiutas nuo padirbinėjimo.

DOKUMENTAS

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/62/ES dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR.

SANTRAUKA

Naująja Europos Sąjungos (ES) direktyva nustatomos minimalios taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo valiutų padirbinėjimo srityje. Ja taip pat nustatomos bendros taisyklės, skirtos kovai su padirbinėjimu ir jų tyrimui pagerinti bei geresniam bendradarbiavimui kovojant su padirbinėjimu užtikrinti.

Nusikalstamos veikos

Valstybės narės turi imtis priemonių užtikrinti, kad būtų baudžiamatyčia apgaulingą priemonių, gaminių, kompiuterinių programų bei apsauginių požymių (pvz., hologramų ar vandens ženklų) gaminimą, gavimą, įsigijimą ar laikymą.

Už tyčinius veiksmus turėtų būti baudžiama ir tais atvejais, kai jie yra susiję su banknotais ir monetomis, kurie dar nėra išleisti, tačiau yra skirti išleisti į apyvartą kaip teisėta mokėjimo priemonė, kaip yra baudžiama už padirbinėjimo veikos kurstymą ar bendrininkavimą ją darant.

Sankcijos fiziniams asmenims

Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios, įskaitant laisvės atėmimo bausmę. Maksimali laisvės atėmimo bausmė (5 ar 8 metai, priklausomai nuo konkretaus atvejo) turi būti taikoma bent už sunkiausias padirbinėjimo veikos formas.

Nors už tyčinį sąžiningai gautos padirbtosvaliutos realizavimą galėtų būti baudžiama, pavyzdžiui, skiriant baudą, ES šalių nacionaliniuose įstatymuose turi būti numatyta, kad maksimali bausmė yra laisvės atėmimas.

Juridinių asmenų atsakomybė ir sankcijos juridiniams asmenims

ES šalys turi užtikrinti, kad juridiniai asmenys (pvz., bendrovės ir asociacijos), kaip alternatyva fiziniams asmenims, galėtų būti traukiami atsakomybėn ir jiems būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios sankcijos. Sankcijos turėtų būti apibrėžtos ir apimti teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba pagalbą atėmimą, laikiną ar nuolatinį teisės verstis komercine veikla atėmimą bei teisminės priežiūros skyrimą.

Padirbtų banknotų ir monetų analizė ir suradimas

ES šalys turi užtikrinti, kad baudžiamojo proceso metu nacionaliniam analizės centrui ir nacionaliniam monetų analizės centrui būtų leidžiama ištirti padirbtus eurus, kad būtų galima surasti daugiau padirbtų pinigų.

Taikymas

Airija nusprendė dalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą, tačiau Danija ir Jungtinė Karalystė (1) nedalyvauja, todėl ji nėra joms privaloma.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva Nr. 2014/62/ES

2014 5 22

2016 5 23

OL L 151, 2014 5 21

paskutinis atnaujinimas 10.08.2014(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).