Biologinės įvairovės apsauga nuo invazinių svetimų rūšių

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šame reglamente išdėstytos taisyklės, kaip užkirsti kelią invazinių svetimų rūšių (ISR)* introdukcijai ir plitimui ES.

Šiuo teisės aktu siekiama užtikrinti ISR neigiamo poveikio ES biologinei įvairovei, ekosistemoms, žmonių sveikatai ir ekonomikai prevenciją, jį kuo labiau sumažinti ir sušvelninti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas

Leidimai

ES šalys gali išduoti leidimus vykdyti rūšių, kurios įtrauktos į Sąjungai susirūpinimą keliančių ISR sąrašą, mokslinius tyrimus, saugoti tokias rūšis už natūralios jų buveinės ribų ir naudoti jas medicinos tikslais. ES šalys, norinčios išduoti leidimus visais kitais tikslais, pirmiausia turi gauti Komisijos leidimą.

Šiame reglamente aptariamos ISR turi būti laikomos bei tvarkomos uždaroje valdoje ir vežamos tokiomis sąlygomis, kuriomis būtų užkirstas kelias jų ištrūkimui į laisvę.

Nacionaliniai veiksmų planai

Per trejus metus nuo rūšių sąrašo sudarymo ES šalys turi parengti ir įgyvendinti veiksmų planus, kuriuose aptariami prioritetiniai patekimo keliai. Tokiu būdu siekiama užkirsti kelią Sąjungai susirūpinimą keliančių IRS netyčinei introdukcijai ir plitimui savo teritorijoje.

Regionui susirūpinimą keliančios ISR ir vietinės ISR

ISR gali atsirasti viename ES regione, o sukelti problemų kitam ES regionui. Todėl Komisija turi užtikrinti, kad paveiktos ES šalys kartu spręstų iškilusią problemą.

Stebėjimo sistema

Per 18 mėnesių nuo Sąjungai susirūpinimą keliančių ISR sąrašo priėmimo ES šalys turi įdiegti priežiūros sistemas, kurios kauptų ir registruotų ISR atsiradimo aplinkoje duomenis.

Naujai įsitvirtinančių ISR ankstyvas aptikimas ir greitas likvidavimas

ES šalyje ar jos teritorijos dalyje naujai (pirmą kartą arba pirmą kartą po likvidavimo) pastebėjus kurią nors į sąrašą įtrauktą ISR, būtina imtis greito likvidavimo veiksmų. Likvidavimas gali būti vykdomas mirtinomis arba nemirtinomis priemonėmis.

Plačiai paplitusių ISR valdymas

Per 18 mėnesių nuo ISR įtraukimo į sąrašą ES šalys turi įdiegti valdymo priemones dėl jų teritorijoje plačiai paplitusių ISR, kad jų poveikis būtų kuo labiau sumažintas.

Šios priemonės gali būti mirtinos arba nemirtinos, tačiau proporcingos jų poveikiui aplinkai ir pritaikytos specifinėms ES šalių aplinkybėms.

Pažeistų ekosistemų atkūrimas

ES šalys turi imtis priemonių, kad padėtų Sąjungai susirūpinimą keliančių ISR nualintai, pažeistai arba sunaikintai ekosistemai atsikurti.

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Žmonėms leidžiama laikyti savo gyvūnus augintinius su sąlyga, kad:

Pirmaisiais metais po rūšies įtraukimo į sąrašą įmonė ar kitas komercinis subjektas gali toliau prekiauti jos egzemplioriais, kol baigsis ištekliai. Tačiau antraisiais metais po įtraukimo į sąrašus tos rūšies egzempliorius galima parduoti arba perduoti įstaigai, turinčiai leidimą paskersti ar sunaikinti juos nesukeliant kančios. Šie sandoriai yra leidžiami su sąlyga, kad įgyvendinamos tinkamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad tie egzemplioriai negalėtų ištrūkti į laisvę ar daugintis.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Invazinės svetimos rūšys (ISR): augalai arba gyvūnai, kuriuos žmonės išgabeno iš jų natūralios ekologinės aplinkos (nesvarbu, tyčia ar ne) į naują aplinką. Nors daugelis šių rūšių žūva, kelioms pavyksta išgyventi ir jos dėl savo invaziškumo padaro didelės ekologinės bei ekonominės žalos.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35–55)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1263, kuriuo atnaujinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1141 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatytas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (OL L 182, 2017 7 13, p. 37–39)

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4–104)

2016 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (OL L 189, 2016 7 14, p. 4–8)

Vėlesni Reglamento (ES) 2016/1141 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2016 m. vasario 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/145, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 patvirtinamas formatas dokumento, laikomo įrodymu, kad kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos išdavė leidimą įstaigoms vykdyti tam tikrą veiklą, susijusią su Sąjungai susirūpinimą keliančiomis invazinėmis svetimomis rūšimis (OL L 30, 2016 2 5, p. 1–6)

paskutinis atnaujinimas 11.10.2017