Žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančios radioaktyviosios medžiagos: visuomenės sveikatos apsauga

Direktyvoje nustatomi įvairūs reikalavimai, kuriais siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą nuo potencialiai žalingų radioaktyviųjų medžiagų, kurių gali būti geriamajame vandenyje.

DOKUMENTAS

2013 m. spalio 22 d. Tarybos direktyva 2013/51/Euratomas, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis

SANTRAUKA

Įprastas geriamasis vanduo yra vienas iš būdų, kaip radioaktyviosios medžiagos gali patekti į žmogaus organizmą, pažeisdamos gyvybiškai svarbius organus. Siekiant kuo labiau sumažinti riziką, teisės aktu yra nustatomos medžiagų, pavyzdžiui, radono ir tritio, parametrų vertės. Nacionalinės valdžios institucijos turi stebėti šias medžiagas ir tam tikrais intervalais, priklausomai nuo kiekio, reguliariai imti geriamojo vandens mėginius.

Teisės aktas taikomas bet kokiam žmonėms vartoti skirtam vandeniui, įskaitant bet kokį gamtinį ar paruoštą vandenį, skirtą gerti, virti, ruošti maistui ar naudoti kitoms namų ūkio reikmėms, neatsižvelgiant į jo kilmę ir į tai, ar jis tiekiamas iš skirstomojo tinklo, talpyklų, buteliuose ar kitose talpose.

Jis taip pat taikomas vandeniui, naudojamam įmonėje žmonėms vartoti skirtam maistui gaminti, perdirbti, konservuoti arba juo prekiauti, išskyrus atvejus, kai nacionalinės valdžios institucijos įsitikina, kad to vandens kokybė yra pakankamai gera, kad jis nepakenktų galutinio maisto produkto saugai.

Teisės aktas netaikomas natūraliam mineraliniam vandeniui ir vandeniui, kuris yra vaistas. Šį vandenį reglamentuoja kiti ES teisės aktai. Nacionalinės valdžios institucijos gali nuspręsti netaikyti reglamento geriamajam vandeniui iš individualios vandens tiekimo sistemos, vidutiniškai per dieną tiekiančios mažiau kaip 10 m3 vandens arba vandeniu aprūpinančios mažiau kaip 50 asmenų, išskyrus atvejus, kai vandens tiekimas yra komercinės arba viešosios veiklos dalis.

Nustačius potencialų pavojų sveikatai, plačiajai visuomenei turi būti duodami patarimai dėl galimos rizikos ir papildomų saugumo priemonių, kurių gali prireikti. Reikėtų greitai imtis veiksmų, kad vandens kokybė būtų grąžinta iki reikiamos normos.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2013/51/Euratomas

2013 11 27

2015 11 28

OL L 296, 2013 11 7

Paskutinį kartą atnaujinta: 22.04.2014