Vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių keliama oro tarša

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos taisyklės, skirtos kontroliuoti iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių* į orą išmetamo sieros dioksido (SO2), azoto oksidų (NOx) ir dulkių (dalelių) kiekį, taip pat taisyklės, skirtos stebėti iš šių įrenginių į orą išmetamą anglies monoksido (CO) kiekį.

Pagrindinis tikslas – sumažinti galimą pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2015 m. gruodžio 18 d. ES šalys turi ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 19 d.

KONTEKSTAS

Šiuo teisės aktu panaikinama reglamentavimo spraga, buvusi tarp didelių kurą deginančių įrenginių (virš 50 megavatų), kuriems taikoma Pramoninių išmetamų teršalų direktyva, ir mažesnių įrenginių, kaip antai šildytuvų ir katilų, kuriems taikoma Ekologinio projektavimo direktyva.

Vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių paskirtis gali būti kuo įvairiausia (elektros gamyba, būstų ir (arba) gyvenamųjų pastatų šildymas ir vėsinimas, šilumos ir (arba) garo tiekimas pramonės procesams ir kt.).

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Vidutinio dydžio kurą deginantis įrenginys – įrenginys, kuris degina kurą ir naudoja gautą šilumą ir kurio vardinė šiluminė galia yra 1 MW arba didesnė ir mažesnė kaip 50 MW nepriklausomai nuo naudojamos kuro rūšies.

DOKUMENTAS

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (OL L 313, 2015 11 28, p. 1–19)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17–119)

Paskesni Direktyvos 2010/75/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 14.03.2016