Reikalavimai dėl ne keliais judančių mechanizmų išmetamųjų teršalų ribinių verčių ir tipo patvirtinimo

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatomos išmetamųjų teršalų ribinės vertės ne keliais judančių mechanizmų (žr. toliau) įvairios galios intervalo varikliams ir įrenginiams, siekiant laipsniškai sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir atsisakyti įrangos su itin taršiais varikliais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ne keliais judantys mechanizmai – tai įvairūs ne keliuose naudojami mechanizmai, kaip antai:

Šis reglamentas netaikomas tam tikriems specialiems varikliams, kurie yra skirti:

Tipo patvirtinimas

Išmetamieji teršalai

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tipo patvirtinimas: procedūra, kuria patvirtinimo institucija patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka tam tikrus teisės aktų reikalavimus.

Variklių šeima: gamintojo sudaryta variklių, kurių išmetamųjų teršalų charakteristikos dėl projektavimo yra panašios, ir kurie atitinka taikomas išmetamųjų teršalų ribines vertes, tipų grupė.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 53–117)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1–11)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1–51)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 25.01.2017