Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva griežtinamos taisyklės dėl pavojingų medžiagų, kaip antai švino, gyvsidabrio ir kadmio, naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ), siekiant prisidėti prie žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos, numatant aplinkos apsaugai priimtiną EEĮ atliekų naudojimą ir šalinimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šiuo naujos redakcijos teisės aktu atnaujinama Direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo EEĮ apribojimo, be kita ko, išplečiant apribojimus dėl pavojingų medžiagų naudojimo platesniam EEĮ asortimentui.

Taikymo sritis

Išimtys

Apribojimai netaikomi ginklams, į kosmosą siunčiamai įrangai, dideliems stacionariems pramoniniams prietaisams (pvz., spausdinimo mašinoms ir frezavimo bei gręžimo staklėms) ir stacionariems įrenginiams (pvz., elektros generatoriams). Jie taip pat netaikomi fotovoltinėms plokštėms.

Direktyva 2011/65/ES iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/2102, siekiant išvengti nenumatytų šio teisės akto pasekmių dėl 2011 m. nustatytos atviros taikymo srities.

Direktyva netaikoma vargonų vamzdeliams ir tam tikriems ne keliais judantiems mechanizmams.

Be to, ja siekiama skatinti žiedinę ekonomiką atsisakant apribojimų antrinės rinkos operacijoms (įskaitant remontą, atsarginių dalių keitimą, atnaujinimą bei pakartotinį naudojimą ir modifikavimą), susijusioms su EEĮ, kuri nepateko į ankstesnės Direktyvos 2002/95/EB taikymo sritį, bet kuri neatitiktų Direktyvos 2011/65/ES reikalavimų.

Pakartotinai naudotoms atsarginėms dalims, paimtoms iš EEĮ, gali būti nustatytos išimtys, jei pakartotinis naudojimas vyksta uždaros patikrinamos grandinės principu veikiančioje „verslas verslui“ surinkimo sistemoje ir jei vartotojas informuojamas apie pakartotinį atsarginių dalių naudojimą.

Išimtys

Prievolės

Derinimas ir persvarstymas

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2011 m. liepos 21 d. Naujos redakcijos Direktyva 2011/65/ES pakeitė Direktyvą 2002/95/EB (įskaitant jos vėlesnius dalinius pakeitimus), kuri turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2004 m. Direktyvoje 2011/65/ES išdėstytos naujos nuostatos turėjo būti perkeltos į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2013 m.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija) (OL L 174, 2011 7 1, p. 88–110)

Vėlesni Direktyvos 2011/65/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 18.10.2018