Elektros ir elektroninės įrangos atliekų maksimalus panaudojimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja siekiama apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą skatinant tvarią gamybą bei vartojimą. Šių tikslų siekiama:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis teisės aktas:

ES valstybės narės privalo:

Bulgarijai, Čekijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai ir Slovakijai leidžiama atidėti tikslą pasiekti 2019 m. surinkimo lygį iki 2021 m. atsižvelgiant į tai, kad jose trūksta būtinos infrastruktūros, o EEĮ vartojimo lygis yra žemas.

ES šalys taip pat privalo:

Įgyvendinimo aktai

2017 m. balandžio mėn. Europos Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/699. Jame nustatyti metodai apskaičiuoti:

2019 m. vasario mėn. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/290, kuriuo nustatoma elektros ir elektroninės įrangos gamintojų registravimo ir ataskaitų teikimo registrui forma.

Komisija pateikė šias ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai:

Remdamasi tomis ataskaitomis Komisija padarė išvadą, kad teisės aktas neturėtų būti iš dalies keičiamas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2012 m. rugpjūčio 13 d. Direktyva 2012/19/ES buvo peržiūrėta ir pakeista Direktyva 2002/96/EB bei jos vėlesni daliniai pakeitimai. Naujos Direktyvoje 2012/19/EB išdėstytos nuostatos turėjo būti perkeltos į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2014 m. vasario 14 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos: elektros arba elektroninė įranga, medžiaga ar objektas, kuriuos ketinama arba reikalaujama išmesti.
Elektros ir elektroninė įranga: įranga, kuriai tinkamai veikti reikalinga elektros srovė arba elektromagnetiniai laukai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (nauja redakcija) (OL L 197, 2012 7 24, p. 38–71)

Paskesni Direktyvos 2012/19/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/290, kuriuo nustatoma elektros ir elektroninės įrangos gamintojų registravimo ir ataskaitų teikimo registrui forma (OL L 48, 2019 2 20, p. 6–16)

2017 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/699, kuriuo nustatoma bendra kiekvienos valstybės narės rinkai pateiktos elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) svorio apskaičiavimo metodika ir bendra metodika, pagal kurią apskaičiuojamas kiekvienoje valstybėje narėje susidariusių elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) kiekis, išreikštas svoriu (OL L 103, 2017 4 19, p. 17–21)

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10–35)

Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (naujosios EEĮ atliekų direktyvos) taikymo srities peržiūros ir dėl naujosios EEĮ atliekų direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų, iki kurių turi būti pasiekti įrangos atliekų surinkimo tikslai, persvarstymo bei galimybės nustatyti atskirus vienos ar daugiau direktyvos III priede nurodytų kategorijų elektros ir elektroninės įrangos surinkimo tikslus (COM(2017) 171 final, 2017 4 18)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) (COM(2017) 172 final, 2017 4 18)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo tikslų persvarstymo, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios turi būti parengtos pakartotinai naudoti, galimo atskirų tikslų nustatymo ir dėl Direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 11 straipsnio 6 dalyje nurodytų naudojimo tikslų apskaičiavimo metodo persvarstymo (COM(2017) 173 final, 2017 04 18)

paskutinis atnaujinimas 24.07.2019