Perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos 2050 m.

 

DOKUMENTAS, KURIOS SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2011) 112 galutinis) – Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos Komisijos analizės duomenimis ekonomiškai efektyviausias būdas pasiekti bendrą tikslą – ES išmetamų teršalų kiekį iki 2030 m. ir 2040 m. atitinkamai sumažinti 40 ir 60 %, lyginant su 1990 m.

Pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos turės dalyvauti visi ūkio sektoriai, taigi priemonių plane iki 2050 m. apibūdinamas atskirų sektorių indėlis:

Siekiant šių tikslų per ateinančius keturis dešimtmečius prireiks didelių viešojo ir privataus sektoriaus investicijų. Komunikate apskaičiuota, kad papildomų investicijų suma visai ES per metus gali siekti apie 270 mlrd. EUR arba 1,5 % ES BVP.

Tačiau greta kovos su klimato kaita ir veiksmingesnio išteklių naudojimo galima ir didžiulė papildoma nauda. Minėtų priemonių paketas galėtų:

KONTEKSTAS

Stengdamasi užtikrinti, kad klimatas neatšiltų daugiau kaip 2 oC (tai – tarptautiniu lygiu suderintas tikslas, siekiant išvengti katastrofiškų pasaulinio atšilimo pasekmių), ES iškėlė tikslą į aplinką išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį iki 2050 m. sumažinti 80–95 %, palyginti su 1990 m.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ (KOM(2011) 112 galutinis, 2011 3 8)

paskutinis atnaujinimas 03.08.2016