Europos palydovinės stebėsenos programa („Copernicus“): klimato aspektai

„Copernicus“ yra civilinė programa, kuri naudoja palydovų technologijas Žemei stebėti. Reguliariai stebėdama atmosferos, vandenynų ir sausumos masyvų pokyčius ji pateikia patikimą ir naujausią informaciją apie mūsų aplinkos būklę. Gauti duomenys yra neįkainojami kovoje su klimato kaita, taip pat įvairiuose sektoriuose, kaip antai žmonių sveikatos ir turizmo.

DOKUMENTAS

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 377/2014, kuriuo nustatoma programa „Copernicus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 911/2010.

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomas 2014-2020 m. programos „Copernicus“ teisinis pagrindas, kuriame numatomos veiklos taisyklės ir pagrindiniai tikslai. Klimato kaitos stebėsena yra viena iš šešių sričių, kurioms specialiai skirtos programos „Copernicus“ paslaugos. Kitos sritys yra žemės paviršiaus stebėsena, jūrų aplinkos stebėsena, atmosferos stebėsena, ekstremaliųjų situacijų valdymas ir saugumas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Politikos formuotojai ir valdžios institucijos naudoja programos „Copernicus“ pateiktus duomenis, rengdami aplinkos teisės aktus, formuodami aplinkos politiką ir reaguodami į stichines nelaimes bei humanitarines krizes. Visi rezultatai yra laisvai prieinami, todėl Europos įmonėms, ypač MVĮ, suteikiama įvairių verslo galimybių.

Daugiau informacijos žr.:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 377/2014

2014.1.1

-

OL L 122, 2014 4 24, p. 44-66

paskutinis atnaujinimas 23.04.2015