Programa „NER 300“: mažo anglies dioksido kiekio technologijų didinimas ES

Programa „NER 300“* - viena didžiausių inovacinių mažo anglies dioksido kiekio technologijų parodomųjų projektų finansavimo programų pasaulyje. Pagal ją parama teikiama aplinkai nežalingoms anglies dioksido surinkimo ir saugojimo programoms, skirtoms vystyti atsinaujinančių išteklių energijos technologijas, kuriomis būtų galima prekiauti ES.

DOKUMENTAS

2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas 2010/670/ES, kuriuo nustatomi komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (OL L 290, 2010 11 6, p. 39-48).

2015 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/191, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/670/ES siekiant pratęsti tam tikrus jo 9 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje nustatytus laikotarpius (OL L 31, 2015 2 7, p. 31-32).

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendime nustatomos taisyklės ir sąlygos, pagal kurias ES finansuoja komercinius parodomuosius projektus, kuriais siekiama užtikrinti anglies dioksido (CO2) dujų surinkimą ir geologinį saugojimą. Šie projektai vadinami anglies dioksido surinkimo bei saugojimo (ADSS) projektais ir yra skirti išmėginti atsinaujinančių išteklių energijos technologijas (AIE).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2010 m. lapkričio 5 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Programa „NER 300“ taip pavadinta, nes finansuojama ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje pardavus 300 milijonų naujiems rinkos dalyviams skirtų apyvartinių taršos leidimų (teisę išleisti vieną toną CO2). Ji subsidijuoja AIE technologijų ir ADSS įrenginius.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos programos„NER 300“interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Komisijos sprendimas 2010/670/ES

2010 11 3

-

OL L 290, 2010 11 6, p. 39-48.

Komisijos sprendimas (ES) 2015/191

2015 2 5

-

OL L 31, 2015 2 7, p. 31-32

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2012) 9432 dėl finansavimo skyrimo pagal pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus pagal finansavimo programą „NER 300“ keitimo.

2014 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas. Sprendimas C(2014) 4493 dėl finansavimo skyrimo pagal antrąjį kvietimą teikti pasiūlymus pagal finansavimo programą „NER 300“.

paskutinis atnaujinimas 26.03.2015