Europos MVĮ konkurencingumo didinimas: COSME programa

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) (2014–2020 m.)

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatoma Europos Sąjungos (ES) programa, kuria siekiama didinti paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), gerinant sąlygas verslumui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Geresnės verslo sąlygos

Konkurencijos skatinimas

Verslumo kultūra

Finansavimas

Programos, kuri bus įgyvendinama 2014–2020 m., daugiau kaip septynerių metų biudžetą sudaro 2,3 mlrd. eurų. Ją valdys Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. gruodžio 23 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33–49)

Žr. konsoliduotą versiją

paskutinis atnaujinimas 01.03.2018