Pagrindinių saugos standartų dėl jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos nustatymas (nuo 2018 m.)

Šis teisės aktas nustato pagrindinius saugos standartus, siekiant užtikrinti darbuotojų, visuomenės, pacientų ir kitų sveikatos apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų.

DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuriuo nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas.

SANTRAUKA

Paprastai jonizuojančiosios spinduliuotės dozės yra labai mažos ir nesukelia jokio kliniškai matomo neigiamo poveikio. Tačiau per ilgesnį laiką jos gali sukelti sveikatos sutrikimų, ypač vėžį. Todėl būtina nustatyti vienodą apsaugos ribą visoje ES, leidžiant vyriausybėms, jeigu jos to nori, nustatyti aukštesnius pagrindinius saugos standartus.

Direktyva pakeičiami penki ankstesni teisės aktai, kuriuose yra neatitikimų, jie ne visiškai atspindi mokslinę pažangą arba ne visiškai apima gamtinius spinduliuotės šaltinius ar aplinkos apsaugą. Joje nustatyta, kaip užtikrinti radioaktyviųjų medžiagų saugą ir apsaugą bei nurodoma, kokia privaloma informacija turi būti pateikta avarinės apšvitos atveju.

Direktyvoje pateikti standartai yra grindžiami Tarptautinės radiologinės saugos komisijos (TRSK) rekomendacijomis.

Ši direktyva taikoma bet kuriai planuojamosios, esamosios arba avarinės apšvitos situacijai, susijusiai su apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote rizika. Ši direktyva visų pirma taikoma:

Teisės akte nustatomi bendri radiacinės saugos principai, akcentuojant profesinės, gyventojų ir medicininės apšvitos apribotąsias dozes. Priede pateikiamas TRSK siūlomų atskaitos lygių esamosios ir avarinės apšvitos situacijoms sąrašas. Specialia nuostata siekiama apsaugoti nėščias ir krūtimi maitinančias darbuotojas bei praktikantus ir studentus.

Specialūs reikalavimai taikomi apšvitai medicininiais tikslais. Turi būti įrodyta, kad medicininės apšvitos grynoji nauda yra pakankama asmens sveikatai ir visuomenei, palyginti su individualiąja žala. Pacientai privalo būti informuojami apie riziką sveikatai ir naudą, o medicininė apšvita turi būti vykdoma su kvalifikuoto gydytojo klinikine atsakomybe.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas

-

-

OL L 13, 2014 1 17

Paskutinį kartą atnaujinta: 07.04.2014