Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairės

Šiame ES reglamente nustatytos gairės, kaip laiku vystyti transeuropinės energetikos infrastruktūros prioritetinius koridorius ir sritis.

SANTRAUKA

2013 m. balandžio mėn. buvo patvirtintos ES gairės dėl Europos energetikos infrastruktūros plėtros.

Vienas iš strategijos „Europa 2020“ prioritetų – tvarus augimas – turi būti užtikrinamas skatinant veiksmingiau išteklius naudojančią, tvaresnę ir gerokai konkurencingesnę ekonomiką. Strategijoje energetikos infrastruktūraišskirta kaip svarbiausia šių pastangų dalis , šiuo tikslu pabrėžiant būtinybę nedelsiant atnaujinti Europos tinklus, sujungiant juos žemyno lygmeniu ir visų pirma siekiant integruoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius.

Viso to pagrindas yra 2011 m. ES šalių susitarimas, kad reikia:

Gairėse yra nustatyta transeuropinės energetikos infrastruktūros (TEN-E) 12 regioninių grupių, kurios atrenka projektus.

2013 m. spalio mėn. Komisija patvirtino sąrašą su 248 pagrindiniais energetikos infrastruktūros projektais (bendro intereso projektai), kuriems bus užtikrintas greitesnis ir efektyvesnis leidimų išdavimo procesas ir geresnis su reguliavimo priemonėmis susijusių klausimų sprendimas.

Projektai taip pat gali gauti finansinę paramą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę(EITP), pagal kurią iki 2020 m. TEN-E jau skirta beveik 6 mlrd. eurų.

Tam, kad projektas būtų įtrauktas į sąrašą, jis turi:

Naujas ES sąrašas bus sudaromas kas dvejus metus.

Šiose gairėse nustatyta, kad bendro intereso projektai turėtų būti įgyvendinami kuo greičiau, nuodugniai stebimi ir vertinami, o projekto rengėjams turėtų būti užkraunama kuo mažesnė administracinė našta.

Taip pat priduriama, kad Komisija turėtų skirti Europos koordinatorius projektams, kuriuos įgyvendinant iškyla sunkumų.

DOKUMENTAS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 347/2013

-

-

OL L 115, 2013 4 25

paskutinis atnaujinimas 04.04.2014