Didmeninės elektros energijos ir dujų rinkos: ES priežiūros taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatoma didmeninių energijos rinkų* stebėsenos sistema. Juo siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui, kaip antai prekybai pasinaudojant viešai neatskleista informacija* ir manipuliavimui rinka*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu stiprinamas Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) vaidmuo. ACER užduotys:

stebėti prekybos veiklą didmeninėje energijos rinkoje. Tuo tikslu pagal nacionalinių valdžios institucijų pateiktą informaciją diegiamas Europos rinkos dalyvių registras;

siųsti metines veiklos ataskaitas Europos Komisijai. Jose gali būti:

rekomendacijų, kaip geriau įgyvendinti rinkos taisykles siekiant didinti skaidrumą ir vientisumą;

vertinimas, ar organizuotoms rinkoms keliami minimalūs reikalavimai galėtų padėti padidinti rinkos skaidrumą.

Manipuliavimas rinka

Reglamentu, kuriuo įsteigiama ACER, siekiama užkirsti kelią rinkos manipuliavimui, kaip antai:

suklastotų užsakymų pateikimui;

neteisingos informacijos skleidimui;

neteisingos informacijos pateikimui tiems, kurie teikia kainų vertinimus arba rinkos ataskaitas, klaidinant rinkos dalyvius, kurie veikia, remdamiesi tokia informacija;

tvirtinimams, kad turimi elektros energijos gamybos pajėgumai*, perdavimo pajėgumai* ir gamtinių dujų kiekiai yra kitokie nei dabartiniai. Tai gali daryti įtaką elektros energijos ir dujų kainai.

Dalyviai

Rinkos dalyviai turi:

teikti ACER ir NRI informaciją, kad abi institucijos galėtų stebėti prekybos veiklą;

viešai ir laiku atskleisti viešai neatskleistą informaciją*, įskaitant susijusią su elektros energijos, gamtinių dujų ir suskystintų gamtinių dujų (LNG) gamybos, laikymo, vartojimo ir perdavimo infrastruktūros pajėgumu ir naudojimu.

Sankcijos

ES šalys privalo taikyti sankcijas už šio reglamento pažeidimą. Jos turi būti proporcingos ir atitinkančios:

pažeidimo sunkumą;

vartotojams padarytą žalą;

galimą pelną iš prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija* ir manipuliavimu rinka.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Didmeninės energijos rinkos – rinkos, kur energijos mažmenininkai (kaip antai elektros energijos įmonės), investiciniai bankai ir dideli energijos vartotojai (pavyzdžiui, plieno gamyklos) prekiauja energija.

*Prekyba naudojantis viešai neatskleista informacija – fizinio asmens bandymai gauti naudos iš prekybos tam tikru produktu, remiantis informacija, kuri dar nėra viešai paskelbta (viešai neatskleista informacija). Be šios informacijos kiti prekybininkai yra nepalankioje padėtyje.

*Manipuliavimas rinka – sąmoningas trukdymas sąžiningam rinkos veikimui. Tai gali apimti neteisingos ar klaidinančios informacijos apie tam tikro produkto pasiūlą arba paklausą kūrimą, taip darant įtaką jo kainai.

*Elektros energijos gamybos pajėgumai – pajėgumai gaminti elektros energiją.

*Perdavimo pajėgumai – fiksuotos struktūros, kaip antai elektros energijos tiekimo linijų, pajėgumai perduoti elektros energiją.

*Viešai neatskleista informacija – su produktu susijusi informacija, kuri nėra viešai atskleista. Viešas jos atskleidimas galėtų turėtų įtakos atitinkamo produkto kainai.

KONTEKSTAS

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2011 m. gruodžio 28 d.

DOKUMENTAS

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1–16)

paskutinis atnaujinimas 26.10.2015