Socialinė ir ekonominė romų integracija

Šia Tarybos rekomendacija 2011 m. ES romų integracijos planas sustiprinamas neprivaloma teisine priemone, kurios tikslas - pagreitinti pažangą pateikiant ES šalims gaires ir atkreipiant jų dėmesį į konkrečias priemones, kurios yra itin svarbios siekiant veiksmingiau įgyvendinti jų strategijas.

DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos rekomendacija dėl romų veiksmingų integravimo priemonių valstybėse narėse (Oficialusis leidinys C 378, 2013 m. gruodžio 24 d., p. 1-7).

SANTRAUKA

Šia Tarybos rekomendacija 2011 m. ES romų integracijos planas sustiprinamas neprivaloma teisine priemone, kurios tikslas - pagreitinti pažangą pateikiant ES šalims gaires ir atkreipiant jų dėmesį į konkrečias priemones, kurios yra itin svarbios siekiant veiksmingiau įgyvendinti jų strategijas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Rekomendacijoje aptariami šie pagrindiniai klausimai:

Švietimo srityje Tarybos rekomendacijoje ES šalys raginamos užtikrinti romams visas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą įprastinėje švietimo sistemoje ir sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių. Tai yra ypač svarbu pradinio ir vidurinio ugdymo lygiuose, taip pat profesinio mokymo lygyje. Rekomendacijoje nustatoma eilė veiksmų, kuriuos kruopščiai suplanavus ir įgyvendinus galima pakeisti esamą padėtį.

Užimtumo srityje Tarybos rekomendacijoje pabrėžiama, kaip svarbu užtikrinti vienodų sąlygų taikymą ir mažinti atotrūkį tarp romų ir kitų darbuotojų, siekiant pagerinti romų padėtį. Be tikslinių intervencijų, kaip antai konkrečių ir individualių paslaugų darbo ieškantiems asmenims, padėtis ženkliai pagerėtų, jei romų poreikiams būtų skiriama daugiau dėmesio bendro pobūdžio politikos srityse.

Sveikatos priežiūros srityje rekomendacijoje pateikiamos labai praktiškos gairės, apimančios eilę klausimų - nuo pagrindinio draudimo užtikrinimo ir šeimos planavimo iki nemokamų skiepijimo programų labiausiai marginalizuotoms grupėms.

Aprūpinimo būstu srityje rekomendacijoje pažymimas integruotas požiūris, teritorinės segregacijos panaikinimas ir galimybės be diskriminacijos gauti socialinį būstą skatinimas. Rekomendacijoje taip pat atkreipiamas ES šalių dėmesys į bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą ir teritorines investicijas, kurios gali būti remiamos iš ES lėšų.

Finansavimo srityje rekomendacijoje pabrėžiamas poreikis skirti pakankamai lėšų nacionalinėms ir vietos strategijoms bei veiksmų planams.

Dėl horizontaliųjų klausimų, kaip antai kovos su diskriminacija, romų vaikų ir moterų apsaugos, skurdo mažinimo bei socialinės įtraukties ir įgalinimo, Tarybos rekomendacijoje pažymima, kad reikia užtikrinti praktinį Rasinės lygybės direktyvos (Tarybos direktyva 2000/43/EB) vykdymą. Taip pat atkreipiamas ES šalių dėmesys į būtinybę išnaudoti atitinkamą Europos žmogaus teisių teismo praktiką, nustatant neteisėtas nuostatas ir praktikas.

Pagarba romų teisėms yra glaudžiai susijusi su veiksminga kova su vaikų darbu, elgetavimo, į kurį įtraukiami vaikai, draudimu, teisės aktų dėl nepilnamečių santuokų vykdymu, kova su priverstinėmis santuokomis ir romų įgalinimu, kad jie galėtų būti aktyvūs šalies piliečiai.

Bendro pobūdžio politikos sritys taip pat turėtų svariai prisidėti prie kovos su romų skurdu ir socialine atskirtimi. Šiame kontekste rekomendacijoje raginama investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir socialinės sanglaudos politiką, taip pat įtraukti romų integraciją į nacionalines reformų programas tose šalyse, kuriose yra didelė romų populiacija.

Rekomendacijoje toliau detalizuojama, kokios pažangos reikia, siekiant nustatyti romų integracijai skirtas struktūrines priemones, kaip antai politikos įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo, vietos lygio veiksmų, už vienodo požiūrio skatinimą atsakingų įstaigų bei nacionalinių romų integracijos informacijos centrų stiprinimo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo didinimo, ir didinti jų veiksmingumą. Taip pat pateikiamos praktinės gairės, kaip geriau siekti pažangos šiose srityse.

Atsižvelgiant į tai, kad šios rekomendacijos tikslas yra didinti romų integracijos priemonių veiksmingumą ES šalyse, kitaip tariant, remti sėkmingą nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimą, ataskaitų teikimas taip pat bus labai glaudžiai susijęs su ES planu.

ES šalių pateikta informacija apie priemones, priimtas pagal šią rekomendaciją, bus įtraukta į Komisijos metines ataskaitas dėl nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimo.

KONTEKSTAS

Romų bendruomenė yra didžiausia etninė mažuma Europoje. Komisija siūlo gerinti priemonių, skirtų romų socialinei ir ekonominei integracijai, veiksmingumą pasitelkiant ilgalaikį požiūrį ir įvairius sektorius apimančius veiksmus (švietimo, užimtumo, sveikatos priežiūros, aprūpinimo būstu ir pan. srityse).

Pastaraisiais metais ES pademonstravo stiprų politinį vadovavimą ES šalių atžvilgiu dėl romų integracijos ir sugebėjo įtvirtinti romų integracijos klausimą ir ES, ir ES šalių darbotvarkėse.

2011 m. ES šalių vadovai įsipareigojo įgyvendinti ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą. Visos ES šalys parengė savo romų integracijos strategijas, pritaikytas jų šalyje gyvenančių romų poreikiams. Taip pat nustatytas metinių ataskaitų teikimo mechanizmas, padedantis įvertinti kiekvienoje šalyje pasiektą pažangą. Be to, ES įtraukė romų integraciją į savo platesnę augimo darbotvarkę - strategiją„Europa 2020“ . Nuo 2012 m. Europos semestro metu Europos Sąjungos Taryba išleidžia kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas dėl romų integracijos ES šalyse, kuriose yra didelė romų populiacija. Galiausiai ES pavyko padidinti savo finansinę paramą romų įtraukčiai ne tik 28 ES šalyse, bet ir plėtros šalyse, kur romų įtraukties skatinimas tebėra svarbus prioritetas pagal Komisijos komunikatą „Plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai 2014-2015 m.“ .

Vis dėlto būtent ES šalys pirmiausia atsako už marginalizuotų gyventojų padėties keitimą, todėl jos turi imtis veiksmų romų integracijai skatinti.

Vienintelis būdas šiam tikslui pasiekti yra užtikrinti politinį įsipareigojimą aukščiausiu visų ES šalių lygmeniu. ES lygmeniu 2013 m. gruodžio 9 d. vienbalsiai priimta Tarybos rekomendacija dėl romų veiksmingų integravimo priemonių buvo svarbus žingsnis link geresnės romų integracijos. Rekomendacija yra nustatoma nauja teisinės ir politinės sistemos priemonė, bet svarbiausia - ji rodo stiprų ir bendrą visų ES šalių politinį įsipareigojimą didinti savo pastangas realiems pokyčiams pasiekti.

Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato svetainės skiltyse apie ES ir romus ir kovos su diskriminacija teisę.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Socialinė ir ekonominė romų integracija“ (KOM(2010) 133 galutinis, 2010 m. balandžio 7 d.).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetu „ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano įgyvendinimo ataskaita“ (COM(2014) 209 final, 2014 m. balandžio 2 d.).

Komisijos tarnybų darbo dokumentas, pridėtas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetu „ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano įgyvendinimo ataskaita“ (SWD(2014) 121 final, 2014 m. balandžio 2 d.).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tolesnis nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimas“ (COM(2013) 454 final, 2013 m. birželio 26 d.).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „2013-2014 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2013) 700 final, 2013 m. spalio 16 d.).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Romų integracijos nacionalinės strategijos: ES plano vykdymo pradžia“ (COM(2012) 226 final, 2012 m. gegužės 21 d.).

Komisijos tarnybų darbo dokumentas, pridėtas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Romų integracijos nacionalinės strategijos: ES plano vykdymo pradžia“ (SWD(2012) 133 final, 2012 m. gegužės 21 d.).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES romų integracijos nacionalinių strategijų planas iki 2020 m.“ (KOM(2011) 173 galutinis, 2011 m. balandžio 5 d.).

paskutinis atnaujinimas 16.06.2015