Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.)

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas teikia paramą darbo dėl globalizacijos arba tebesitęsiančių ekonomikos ir finansų krizės padarinių netekusiems žmonėms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nuo 2007 m. ES prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) teikia pagalbą darbuotojams, atleistiems dėl globalizacijos užsidarius įmonėms arba perkėlus gamybą už ES ribų, kad šie galėtų rasti naują darbą arba persikvalifikuoti. 2009–2011 m. laikotarpiu ir nuo 2014 m. Fondas taip pat teikė paramą darbuotojams, kurie buvo atleisti dėl ekonomikos ir finansų krizės.

EGF teikia paramą tais atvejais, kai daugiau nei 500 darbuotojų atleidžiama:

2014–2020 m. EGF metinis biudžetas sudaro maždaug 170 mln. eurų, todėl EGF gali finansuoti iki 60 proc. projektų, kuriais siekiama padėti pavieniams atleistiems darbuotojams rasti kitą darbą arba pradėti savo verslą, sąnaudų. Fondas nėra skirtas padėti įmonėms tęsti veiklą ar restruktūrizuotis.

Galimi paramos gavėjai

EGF gali teikti paramą pavieniams atleistiems darbuotojams (nuolatiniams darbuotojams, dirbantiesiems pagal terminuotą darbo sutartį, laikiniesiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims) ir nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams (NEET) tuose pačiuose regionuose, jei jaunimo nedarbo lygis yra ne mažesnis kaip 20 proc., neviršijant paramos gavėjų skaičiaus.

Reikalavimus atitinkančios priemonės yra šios:

Paraiškų teikimo tvarka

ES šalių vyriausybės teikia Europos Komisijai paraiškas skirti paramą. Patvirtintas paraiškas tvarko ir įgyvendina nacionalinės arba regionų valdžios institucijos. Projektai trunka 2 metus.

Skirtingai nei ilgalaikiai projektai, kurie finansuojami ES struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai), pavyzdžiui, Europos socialinio fondo, lėšomis, EGF finansuojamais projektais parama asmenims teikiama trumpą ir tiksliai apibrėžtą laiką.

Panaikinimas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 panaikinamas Reglamentu (ES) 2021/691 (žr. santrauką). Tačiau jis ir toliau bus taikomas tol, kol bus atliktas galutinis vertinimas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855–864)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/691 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams (EGF), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 (OL L 153, 2021 5 3, p. 48–70)

paskutinis atnaujinimas 19.08.2021