„Erasmus+“ – ES tarptautinės partnerystės švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

„Erasmus+“ siekiama:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atrankos kriterijus

„ERASMUS+“ programoje gali dalyvauti visos ES šalys, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija, taip pat šalys, kurios kreipėsi dėl narystės ES, ir potencialios šalys kandidatės. Šalys partnerės, kurioms taikoma ES kaimynystės politika atitiks reikalavimus, keliamus studijoms ir mokymui, taip pat jaunimo veiklai.

Įgyvendinimas ir dalyvavimas

Pagal „Erasmus+“ programą atliekami veiksmai skirstomi į decentralizuotus (kuriuos kiekvienoje valstybėje valdo nacionalinės agentūros) arba centralizuotus, kuriuos valdo Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) Briuselyje.

Biudžetas

Visi biudžeto asignavimai 2014–2020 m. laikotarpiu siekia 14,775 mlrd. EUR.

Iš biudžeto skiriama:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50–73)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1475, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES (OL L 250, 2018 10 4, p. 1–20)

paskutinis atnaujinimas 25.06.2014