SAP taisyklių lankstumas: investicijų, struktūrinių reformų ir fiskalinės atsakomybės ryšio stiprinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (COM(2015) 12 final) „Geriausias pasinaudojimas lankstumu, kurį suteikia galiojančios stabilumo ir augimo pakto taisyklės“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Paaiškinimai dėl struktūrinių reformų

Paaiškinimai dėl investavimo

Komisija pareiškia, kad:

Paaiškinimai dėl ciklinių sąlygų

Kad būtų geriau atsižvelgta į ekonominio ciklo svyravimus, Komisija naudos matricą, sukonkretinančią atitinkamus fiskalinio koregavimo reikalavimus šalims, kurioms taikoma SAP prevencinė dalis. Tai reiškia, kad esant geresnėms sąlygoms šios šalys turi dėti daugiau fiskalinio koregavimo pastangų.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Geriausias pasinaudojimas lankstumu, kurį suteikia galiojančios Stabilumo ir augimo pakto taisyklės“ (COM(2015) 12 final, 2015 1 13)

paskutinis atnaujinimas 30.03.2017