Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimas ne ES šalyse (2014-2020 m.)

Šiuo reglamentu nustatoma demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė, kuria sudaroma galimybė teikti pagalbą nepriklausomai nuo to, ar susijusių šalių vyriausybės davė sutikimą.

DOKUMENTAS

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 235/2014, kuriuo nustatoma demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė.

SANTRAUKA

Svarbiausias Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės (EDŽTRP) tikslas - teikti pagalbą demokratijos ir pagarbos pagrindinėms žmogaus teisėms vystymui ir stiprinimui ne ES šalyse.

Ši ES priemonė skirta papildyti kitas ES priemones, kuriomis remiama demokratija ir žmogaus teisės (pavyzdžiui, politinį dialogą ar įvairias finansinio ir techninio bendradarbiavimo priemones).

PARAMA ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGAI VISAME PASAULYJE

EDŽTRP parama inter alia bus teikiama:

LANKSTUS POŽIŪRIS REAGUOJANT Į PAVOJINGAS SITUACIJAS

EDŽTRP bus skiriama daugiau dėmesio kritinėms situacijoms, kuriose žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms kyla didžiausias pavojus. Naudojantis konkrečiais finansavimo mechanizmais, kaip antai tiesioginės dotacijos, jeigu kvietimai teikti paraiškas yra neįmanomi dėl piliečiams nepalankaus politinio klimato, pavyzdžiui, bauginimo arba keršto, bus galima veikti lanksčiau ir laiku.

ES taip pat turi užtikrinti veiksmingiausią esamų išteklių panaudojimą, siekiant optimizuoti jos veiksmų poveikį konkrečioje vietoje.

PAGRINDINIS PILIETINĖS VISUOMENĖS VAIDMUO

EDŽTRP ES bus suteikta galimybė teikti paramą klestinčios pilietinės visuomenės kūrimui ir svarbaus jos vaidmens užtikrinant teigiamus žmogaus teisių ir demokratijos įgyvendinimo pokyčius stiprinimui atitinkamose šalyse.

BIUDŽETAS IR ĮGYVENDINIMAS

EDŽTRP biudžetas 2014-2020 m. sudaro 1,333 mlrd. EUR. Beveik visas taisykles ir procedūras šiai programai įgyvendinti galima rasti Reglamente (ES) Nr. 236/2014. Tai - horizontalusis reglamentas, kuriuo suderinamas ir supaprastinamas visų ES išorės priemonių įgyvendinimas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 235/2014

2014 1 1

-

OL L 77, 2014 3 15

Paskutinį kartą atnaujinta: 17.09.2014