De minimis taisyklė: išimtis dėl pranešimo apie nedideles pagalbos sumas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl de minimis pagalbos valstybės pagalbai

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šis reglamentas skirtas mažoms valstybės pagalbos sumoms (vadinamajai de minimis pagalbai), kurioms netaikoma valstybės pagalbos kontrolė, nes laikoma, kad jos neturi įtakos konkurencijai ir prekybai ES vidaus rinkoje.

De minimis pagalba iš tikrųjų reiškia įmonėms (daugiausia bendrovėms) skiriamas mažas valstybės pagalbos sumas, apie kurias ES šalys neprivalo pranešti Europos Komisijai. Didžiausia suma yra 200 000 eurų vienai įmonei per trejų metų laikotarpį.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 straipsnio 1 dalies kriterijus atitinkantis valstybės teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, apie kurią pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį turi būti pranešta Komisijai. Tačiau Taryba gali nustatyti pagalbos rūšis, kurioms šis pranešimo reikalavimas netaikomas, o Komisija gali priimti reglamentus, susijusius su tomis valstybės pagalbos rūšimis. De minimis pagalba gali būti viena iš tokių rūšių, todėl jai pranešimo tvarka netaikoma.

2006 m. Komisija priėmė de minimis reglamentą (Reglamentas (EB) Nr. 1998/2006), kuris galiojo 2007–2013 m. laikotarpiu. Jame didžiausia pagalbos, kuriai taikoma išimtis, suma buvo padvigubinta nuo 100 000 iki 200 000 eurų vienai įmonei per trejų metų laikotarpį. Didinant šią sumą buvo atsižvelgta ne tik į ES infliaciją ir bendrąjį vidaus produktą iki 2006 m., bet ir į tikėtiną šių rodiklių raidą 2007–2013 m. Kadangi dėl finansų krizės tikroji infliacija buvo gerokai mažesnė, negu buvo numatyta 2006 m., toliau didinti didžiausios pagalbos sumos neprireikė.

Dabartiniame Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo patikslinamas ir pakeičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1998/2006, nedidelės pagalbos priemonių sąlygos dar labiau supaprastinamos. Visų pirma, finansinių sunkumų patiriančios bendrovės yra įtrauktos į reglamento taikymo sritį, tad dabar ir jos galės gauti de minimis pagalbą.

Šiuo reglamentu taip pat supaprastinama ir paaiškinama „įmonės“ apibrėžtis. Daugiau informacijos apie tai pateikiama reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

Be to, subsidijuojamoms paskoloms iki 1 mln. eurų taip pat gali būti taikomas de minimis reglamentas, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Daugiau informacijos apie tai pateikiama reglamento 4 straipsnyje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1–8)

paskutinis atnaujinimas 02.06.2020