ES žemės ūkis – finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šis reglamentas yra vienas iš kertinių ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) aktų, jame nustatomos finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės, taikomos dviem pagrindiniams BŽŪP fondams.

Šis reglamentas buvo kelis kartus iš dalies pakeistas, paskutinis pakeitimas padarytas Reglamentu (ES) 2017/2393.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės šiose srityse:

BŽŪP finansavimo fondai

Valdymo struktūra

Finansinis valdymas

Reglamentu nustatomos abiejų fondų finansinio valdymo taisyklės, įskaitant:

Sąskaitų patvirtinimas

Kontrolė

Nuobaudos

Šiuo reglamentu nustatyta, kad ES šalys gali ne tik nemokėti išmokos arba ją atšaukti, bet ir turi skirti administracines nuobaudas gavėjams, kurie nesilaiko atitikties kriterijų, įsipareigojimų ar kitų pareigų.

Kompleksinė parama

Visos tiesioginės išmokos, tam tikros išmokos kaimo plėtrai ir tam tikros vyno sektoriaus išmokos siejamas su minimalių teisinių reikalavimų laikymusi šiose srityse:

Ūkių konsultavimo sistema

Siekdamos konsultuoti paramos gavėjus žemės valdymo ir ūkio valdymo klausimais ES šalys turi sukurti ūkio konsultavimo sistemą.

Sistema apima kelis elementus, be kita ko:

Bendrosios taisyklės

Reglamentu taip pat nustatomos bendrosios taisyklės, taikomos šiose srityse:

COVID-19 pandemija

Kilus COVID-19 pandemijai Reglamentu (ES) 2020/531 ES šalims leidžiama 2020 m. paramos gavėjams išmokėti didesnę išankstinių išmokų dalį. Taip siekiama kompensuoti galimą pagalbos išmokų vėlavimą dėl išimtinių administracinių sunkumų, dėl kurių vėluoja patikrinimai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549–607)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/760, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas (OL L 185, 2020 6 12, p. 1–23)

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2020/761, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 510/2014 taikymo taisyklės, susijusios su licencinių tarifinių kvotų valdymo sistema (OL L 185, 2020 6 12, p. 24–252)

2020 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/531, kuriuo 2020 m. dėl tiesioginių išmokų išankstinių išmokų dydžio ir dėl su plotu bei gyvuliais susijusių kaimo plėtros priemonių taikymo nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ir dėl tiesioginių išmokų mokėjimo nukrypstama nuo to reglamento 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos (OL L 119, 2020 4 17, p. 1–2)

2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59–124)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69–124)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL L 181, 2014 6 20, p. 48–73)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 906/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų (OL L 255, 2014 8 28, p. 1–17)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18–58)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487–548)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608–670)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671–854)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 906/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų (OL L 255, 2014 8 28, p. 1–17)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18–58)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 14.08.2020