Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ES

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Toliau pristatomi bendro rinkų organizavimo (BRO) pagrindiniai akcentai.

Intervencija į rinką

Nustatomos taisyklės, susijusios su:

Peržiūrimos esamos valstybės intervencijos ir pagalbos privačiajam sandėliavimui sistemos, kad jos būtų labiau prisitaikančios ir efektyvios. To siekiama, pavyzdžiui, techniniais patikslinimais, skirtais jautienos ir pieno produktams, taip pat tam tikram sūriui, pažymėtam saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda.

Išskirtinės priemonės

Tiekimo kontrolės priemonės

Kitos priemonės

Padidintas metinis vaisių ir pieno vartojimą mokyklose skatinančių sistemų biudžetas (nuo 90 mln. EUR iki 150 mln. EUR).

Gamintojų ir tarpšakinės organizacijos

Reglamentu skatinamas gamintojų organizacijų kūrimas stiprinant jų galimybes maisto grandinėje. Jis buvo iš dalies pakeistas ir papildytas:

Prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis

Tam tikrų produktų importui ir eksportui gali reikėti licencijos.

Žemės ūkio produktams Bendrajame muitų tarife yra taikomi importo muitai. Tam tikriems produktams (pvz., kanapėms, apyniams, vynui ir rafinuoti skirtam cukrui) nustatytos specialios taisyklės. Be to, Komisija gali nustatyti importo tarifines kvotas, t. y. specialius prekių, kurias galima importuoti sumažintu muitu, kiekio apribojimus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Reglamentas dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo yra viena iš BŽŪP reformos priemonių. Į reformos priemonių rinkinį taip pat įeina reglamentai dėl:

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671–854)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15–49)

Klaidų ištaisymas.

2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas. Verband Sozialer Wettbewerb eV prieš TofuTown.com GmbH. Landgericht Trier prašymas priimti prejudicinį sprendimą. Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas – Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 – 78 straipsnis ir VII priedo III dalis – Sprendimas 2010/791/ES – Apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai – „Pienas“ ir „pieno produktai“ – Pavadinimai, vartojami reklamuojant grynai augalinius produktus ir jais prekiaujant. Byla C-422/16

2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl tuose sektoriuose taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 (OL L 138, 2017 5 25, p. 4–56)

Žr. konsoliduotą versiją.

2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 138, 2017 5 25, p. 57–91)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL L 346, 2013 12 20, p. 12–19)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549–607)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 18.09.2018