Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu:

Jis buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) 2017/2393, kuriame nustatyti penkių reglamentų, susijusių su ES bendra žemės ūkio politika (BŽŪP), pakeitimai:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

EŽŪFKP tikslai:

Prioritetai

ES remia veiksmus, kuriais siekiama šešių prioritetinių tikslų:

ES šalys ir regionai taip pat gali skirti dėmesio joms ypač svarbiems klausimams, kaip antai klausimams, susijusiems su:

Biudžetas

2017 m. reglamento pakeitimas

Reglamentu (ES) 2017/2393, kuris taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d., siekiama supaprastinti ir pagerinti ūkininkų galimybes gauti finansavimą pagal BŽŪP. Juo, be kita ko, nustatoma:

Įgyvendinimas

Reglamente reikalaujama, kad kaimo plėtros politika būtų suderinta su kitomis politikos kryptimis šioje srityje. ES lygmens taisyklėmis ir susitarimais užtikrinamas efektyvus ES lėšų naudojimas, mažinant dubliavimąsi ir neatitikimus.

COVID-19 pandemija

Keičiančiu Reglamentu (ES) 2020/872 pagal EŽŪFKP išimtinė laikina parama suteikiama ūkininkams ir MVĮ, užsiimančioms žemės ūkio produktų ir medvilnės perdirbimu, rinkodara arba plėtojimu.

ES šalys paramą skiria labiausiai COVID-19 krizės paveiktiems paramos gavėjams, nustatydamos, remdamosi turimais įrodymais ir objektyviais bei nediskriminaciniais atrankos kriterijais.

Parama teikiama išmokant vienkartinę išmoką iki 2021 m. birželio 30 d., remiantis iki 2020 m. gruodžio 31 d. nacionalinės kompetentingos institucijos patvirtintu paramos prašymu.

Didžiausia paramos suma neviršija 7 000 eurų vienam ūkininkui ir 50 000 eurų vienai MVĮ.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

EŽŪFKP yra vienas iš dviejų ES fondų, skiriančių lėšas BŽŪP įgyvendinimui (kitas yra Europos žemės ūkio garantijų fondas). Jis remia strategijos „Europa 2020“ tikslus, skatindamas kaimo plėtrą visoje ES ir veikdamas šalia kitų šios srities iniciatyvų, kad būtų užtikrintas veiksmingas ES finansavimo panaudojimas.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487–548)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 daliniai pakeitimai buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2020 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/872, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013, kiek tai susiję su konkrečia priemone, kuria suteikiama išimtinė laikina parama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), reaguojant į COVID-19 protrūkį (OL L 204, 2020 6 26, p. 1–3)

2020 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1009, kuriuo dėl tam tikrų priemonių COVID-19 protrūkio sukeltai krizei įveikti iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 808/2014 ir (ES) Nr. 809/2014 (OL L 224, 2020 7 13, p. 1–6)

2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/288, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020 m. (OL L 53, 2019 2 22, p. 14–16)

2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15–49)

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL L 227, 2014 7 31, p. 1–17)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 18–68)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69–124)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (OL L 189, 2014 6 27, p. 1–32)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320–469)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549–607)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608–670)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671–854)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 20.08.2020