Ūkininkams skiriamų ES tiesioginių išmokų taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 dėl tiesioginių išmokų, skiriamų ūkininkams pagal ES bendrą žemės ūkio politiką, taisyklių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatomos tiesioginių išmokų, skiriamų ūkininkams pagal ES bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), taisyklės. Šios išmokos skiriamos su sąlyga, kad ūkininkai laikosi griežtų žmonių ir gyvūnų sveikatos, gerovės, augalų sveikatos ir aplinkos apsaugos taisyklių. Tai vadinama kompleksine parama.

Šiuo reglamentu panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 73/2009, kuriame pateikiamos ankstesnės ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, pakeistos po 2013 m. įvykdytos BŽŪP reformos. Juo taip pat panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 637/2008 dėl medvilnės sektoriaus.

2017 m. gruodžio mėn. ES priėmė Reglamentą (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 ir kiti su BŽŪP susiję teisės aktai (Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013, kuriuo įsteigiamas Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, kuriuo nustatomos ES žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės, Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo ES ir Reglamentas (ES) Nr. 652/2014 dėl išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove, valdymo).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tiesioginės išmokos ūkininkams mokamos pagal paramos sistemas kiekvienoje ES šalyje.

ES šalys tam tikrą BŽŪP finansavimo dalį turi skirti privalomosios paramos sistemoms:

Taip pat egzistuoja kelios neprivalomos paramos sistemos. ES šalys gali pasirinkti:

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos taisyklės, išdėstytos Reglamente (ES) 2017/2393. Jose numatyta, kad:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Reglamentu (ES) 2017/2393 nustatytos taisyklės taikomos nuo 2018 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608–670)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487–548)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549–607)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671–854)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1310/2013, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl jų taikymo 2014 m. (OL L 347, 2013 12 20, p. 865–883)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 15.06.2018