Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno darbo tvarkos taisyklės

Nuo 2004 m. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas iš mažos įstaigos, kurią sudarė dvi valstybės narės ir sekretoriatas, tapo įstaiga, kurioje dirba per 50 darbuotojų. Po 2010 m. įvykusios pertvarkos 2012 m. patvirtintos darbo tvarkos taisyklės pažymėjo institucijos brandą.

DOKUMENTAS

2012 m. gruodžio 17 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sprendimas Nr. 2013/504/ES, kuriuo patvirtinamos darbo tvarkos taisyklės.

SANTRAUKA

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) yra nepriklausoma priežiūros institucija, kuri užtikrina, kad Europos Sąjungos (ES) institucijos ir įstaigos gerbtų asmens duomenis ir privatumą. EDAPP įgaliojimai yra nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. EDAPP atlieka tris pagrindines funkcijas:

EDAPP patvirtino darbo tvarkos taisykles 2012 m. Nors šiose taisyklėse atkartojama daugelis principų, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 45/2001, jose taip pat numatomos išsamios taisyklės dėl vidinių sprendimų priėmimo procesų, priežiūros pareigūnų ir valdybos funkcijų, sekretoriato organizacijos ir darbo, planavimo, vidinės administracijos, institucijos atvirumo ir skaidrumo.

Kontekstas

Nuo EDAPP įsteigimo 2004 m. teisinės, ekonominės ir technologinės sąlygos iš esmės pasikeitė. Lisabonos sutartimi duomenų apsauga buvo patvirtinta ES teisės bendruoju principu. Įvairiais Europos Teisingumo Teismo sprendimais buvo pabrėžta privatumo ir duomenų apsaugos, kaip neatskiriamos ES sprendimų priėmimo proceso dalies, svarba.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2013/504/ES

2012 12 18

-

OL L 273, 2013 10 15

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12).

Paskutinį kartą atnaujinta: 27.06.2014