02022R0030 — LT — 27.10.2023 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/30

2021 m. spalio 29 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES nuostatos dėl esminių reikalavimų, nurodytų tos direktyvos 3 straipsnio 3 dalies d, e ir f punktuose, taikymo

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 007 2022.1.12, p. 6)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/2444  2023 m. liepos 20 d.

  L 

1

27.10.2023
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/30

2021 m. spalio 29 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES nuostatos dėl esminių reikalavimų, nurodytų tos direktyvos 3 straipsnio 3 dalies d, e ir f punktuose, taikymo

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

1.  
Esminis reikalavimas, nustatytas Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 3 dalies d punkte, taikomas bet kuriems radijo įrenginiams, kurie patys gali palaikyti ryšį internetu, nepriklausomai nuo to, ar jie palaiko ryšį tiesiogiai, ar per bet kokius kitus įrenginius („prie interneto prijungtiems radijo įrenginiams“).

▼M1

2.  

Esminis reikalavimas, nustatytas Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 3 dalies e punkte, taikomas bet kuriems toliau nurodytiems radijo įrenginiams, jei tais radijo įrenginiais galima tvarkyti, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 2 dalyje, asmens duomenis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 dalyje, arba srauto duomenis ar vietos nustatymo duomenis, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/58/EB 2 straipsnio b ir c punktuose:

▼B

a) 

prie interneto prijungtiems radijo įrenginiams, kurie nėra b, c arba d punktuose nurodyti įrenginiai;

b) 

radijo įrenginiams, suprojektuotiems arba skirtiems tik vaikų priežiūrai;

c) 

radijo įrenginiams, kuriems taikoma Direktyva 2009/48/EB;

d) 

radijo įrenginiams, suprojektuotiems arba skirtiems išimtinai ar neišimtinai dėvėti, pririšti ar pakabinti ant kurios nors iš šių vietų:

i) 

bet kurios žmogaus kūno dalies, įskaitant galvą, kaklą, liemenį, rankas, plaštakas, kojas ir pėdas;

ii) 

bet kokių drabužių, įskaitant galvos apdangalus, pirštines ir avalynę, kuriuos dėvi žmonės.

3.  
Esminis reikalavimas, nustatytas Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 3 dalies f punkte, taikomas bet kuriems prie interneto prijungtiems radijo įrenginiams, jei tais įrenginiais jų turėtojas ar naudotojas gali pervesti pinigus, piniginę vertę ar virtualiąją valiutą, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2019/713 2 straipsnio d punkte.

2 straipsnis

1.  

Nukrypstant nuo 1 straipsnio, Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 3 dalies d, e ir f punktuose nustatyti esminiai reikalavimai netaikomi radijo įrenginiams, kuriems taip pat taikomas kuris nors iš šių Sąjungos teisės aktų:

a) 

Reglamentas (ES) 2017/745;

b) 

Reglamentas (ES) 2017/746.

2.  

Nukrypstant nuo 1 straipsnio 2 dalies ir 1 straipsnio 3 dalies, Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 3 dalies e ir f punktuose nustatyti esminiai reikalavimai netaikomi radijo įrenginiams, kuriems taip pat taikomas bet kuris iš šių Sąjungos teisės aktų:

a) 

Reglamentas (ES) 2018/1139;

b) 

Reglamentas (ES) 2019/2144;

c) 

Direktyva (ES) 2019/520.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

▼M1

Jis taikomas nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d.

▼B

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.