02022D1313 — LT — 27.07.2022 — 000.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/1313

►C1  2022 m. liepos 26 d. ◄

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

(OL L 198 2022.7.27, p. 17)


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 204, 4.8.2022, p.  16 (2022/1313)
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/1313

►C1  2022 m. liepos 26 d. ◄

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje1 straipsnis

Sprendimo 2014/512/BUSP 9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  
Šis sprendimas taikomas iki 2023 m. sausio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.