02019R2072 — LT — 16.08.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2072

2019 m. lapkričio 28 d.

kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019

(OL L 319 2019.12.10, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1199 2020 m. rugpjūčio 13 d.

  L 267

3

14.8.2020
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2072

2019 m. lapkričio 28 d.

kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/20191 straipsnis

Dalykas

Siekiant sudaryti Sąjungos karantininių kenkėjų, saugomų zonų karantininių kenkėjų ir Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašus ir nustatyti augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams taikomas priemones, kad tų kenkėjų keliama rizika būtų sumažinta iki priimtino lygio, šiuo reglamentu įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2016/2031.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.  Šiame reglamente taikomos I priede nustatytos apibrėžtys.

2.  Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

a) 

iš esmės neužkrėstas kenkėjais – kenkėjų, išskyrus Sąjungos karantininius kenkėjus arba saugomų zonų karantininius kenkėjus, paplitimo ant sodinti skirtų augalų ar sodo augalų mastas, kuris yra pakankamai mažas, kad būtų galima užtikrinti priimtiną tų augalų kokybę ir naudingumą;

b) 

oficialus patvirtinimas – fitosanitarinis sertifikatas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje, augalo pasas, kaip nustatyta to reglamento 78 straipsnyje, ženklas ant medinės pakavimo medžiagos, medienos ar kitų objektų, kaip nurodyta to reglamento 96 straipsnyje, arba oficialūs patvirtinimai, kaip nurodyta to reglamento 99 straipsnyje;

c) 

sisteminis metodas – skirtingų rizikos valdymo priemonių integravimas; iš jų bent dvi įgyvendinamos atskirai, o taikant jas visas kartu užtikrinamas tinkamas apsaugos nuo Sąjungos karantininių kenkėjų, saugomų zonų karantininių kenkėjų ir kenkėjų, kuriems taikomos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnį priimtos priemonės, lygis.

3 straipsnis

Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas

Šio reglamento II priede nustatomas Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 5 straipsnyje.

Sąjungos teritorijoje neaptinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas nustatytas II priedo A dalyje, o Sąjungos teritorijoje aptinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas nustatytas II priedo B dalyje.

4 straipsnis

Saugomų zonų ir atitinkamų saugomų zonų karantininių kenkėjų sąrašas

Šio reglamento III priede nustatomas saugomų zonų ir atitinkamų saugomų zonų karantininių kenkėjų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 32 straipsnio 3 dalyje.

5 straipsnis

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir konkrečių sodinti skirtų augalų sąrašas su atitinkamomis kategorijomis ir ribinėmis vertėmis

Šio reglamento IV priede nustatomas Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir konkrečių sodinti skirtų augalų sąrašas su atitinkamomis kategorijomis ir ribinėmis vertėmis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 2 dalyje. Tie sodinti skirti augalai neturi būti įvežti į Sąjungą arba joje vežami, jeigu Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis arba Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti simptomai ant tų augalų viršija tas ribines vertes.

Pirmoje pastraipoje nustatytas įvežimo į Sąjungą ir vežimo joje draudimas taikomas tik IV priede nustatytų kategorijų sodinti skirtiems augalams.

6 straipsnis

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant konkrečių sodinti skirtų augalų prevencijos priemonės

1.  Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 4 dalyje nurodytos Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo prevencijos priemonės, taikomos įvežant į Sąjungą ir vežant joje konkrečius sodinti skirtus augalus, nustatytos šio reglamento V priede.

2.  Šio reglamento IV priede nustatytu sąrašu ir V priedu nedaromas poveikis priemonėms, priimtoms pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 98/56/EB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB ir 2008/90/EB ir susijusioms su:

a) 

atitinkamų sodinti skirtų augalų arba augalų, iš kurių jie yra kilę, patikromis, mėginių ėmimu ir tyrimais;

b) 

atitinkamų sodinti skirtų augalų, esančių iš atitinkamais Sąjungos reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais neužkrėstų arba nuo jų fiziškai apsaugotų zonų ar vietų, kilme;

c) 

atitinkamų sodinti skirtų augalų arba augalų, iš kurių jie yra kilę, apdorojimo būdais;

d) 

sodinti skirtų augalų auginimu.

3.  Be to, šio reglamento IV priede nustatytu sąrašu ir V priedu nedaromas poveikis pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 98/56/EB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB ir 2008/90/EB priimtoms sodinti skirtiems augalams taikomoms išimtims, pagal kurias jiems netaikomi tose direktyvose nustatyti prekybos reikalavimai, įskaitant:

a) 

išimtis, susijusias su sodinti skirtų augalų tiekimu oficialioms tyrimo ir kontrolės institucijoms;

b) 

išimtis, susijusias su išaugintų sodinti skirtų augalų tiekimu paslaugų teikėjams perdirbti ar pakuoti, jei paslaugų teikėjas netampa taip tiekiamų augalų savininku ir jei užtikrinama augalų tapatybė;

c) 

išimtis, susijusias su sodinti skirtų augalų tiekimu tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams tam tikroms pramonėje naudoti skirtoms žemės ūkio žaliavoms gaminti arba sėklai tuo tikslu dauginti;

d) 

išimtis, taikomas sodinti skirtiems augalams, kuriuos ketinama naudoti mokslo, selekcijos arba kitais tyrimų ar bandymų tikslais;

e) 

išimtis, pagal kurias prekybos reikalavimai netaikomi galutinai nesertifikuotiems sodinti skirtiems augalams;

f) 

išimtis, pagal kurias netaikomi Įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/478 nustatyti prekybos reikalavimai;

g) 

išimtis, pagal kurias prekybos reikalavimai netaikomi sodinti skirtiems augalams, skirtiems eksportuoti į trečiąsias valstybes.

7 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama į Sąjungą įvežti iš tam tikrų trečiųjų valstybių, sąrašas

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į Sąjungos teritoriją, ir trečiųjų valstybių, trečiųjų valstybių grupių arba trečiųjų valstybių konkrečių zonų, kurioms taikomas šis draudimas, sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 40 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento VI priede.

8 straipsnis

Trečiųjų valstybių arba Sąjungos teritorijos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų įvežimo į Sąjungos teritoriją arba vežimo joje reikalavimų sąrašas

1.  Trečiųjų valstybių kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų įvežimo į Sąjungos teritoriją reikalavimų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 41 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento VII priede.

2.  Sąjungos teritorijos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų vežimo Sąjungos teritorijoje reikalavimų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 41 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento VIII priede.

9 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas, sąrašas

Trečiųjų valstybių arba Sąjungos teritorijos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas, sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 53 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento IX priede.

10 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos ketinama įvežti į saugomas zonas arba jose vežti, ir atitinkamų specialių saugomų zonų reikalavimų sąrašas

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, atitinkamų saugomų zonų ir atitinkamų specialių saugomų zonų reikalavimų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 54 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento X priede.

11 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, taip pat atitinkamų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių, kurių atveju reikalaujama pateikti fitosanitarinį sertifikatą, sąrašas

1.  Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į Sąjungos teritoriją reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, taip pat atitinkamų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 72 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XI priedo A dalyje.

2.  Augalų, kuriems netaikomas reikalavimas pateikti fitosanitarinį sertifikatą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 73 straipsnio antroje pastraipoje, sąrašas nustatytas šio reglamento XI priedo C dalyje.

3.  Pagal Reglamento (ES) 2016/2031 73 straipsnio pirmą pastraipą visi augalai, išskyrus 1 ir 2 dalyse nurodytus augalus, į Sąjungą įvežami tik tuo atveju, jeigu prie jų pridedamas fitosanitarinis sertifikatas. Tų augalų KN kodai išvardyti šio reglamento XI priedo B dalyje.

12 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti iš tam tikrų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių į saugomą zoną reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, sąrašas

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti iš tam tikrų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių į tam tikras saugomas zonas reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 74 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XII priede.

13 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems vežti Sąjungos teritorijoje reikalingas augalo pasas, sąrašas

1.  Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems vežti Sąjungos teritorijoje reikalingas augalo pasas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 79 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XIII priede.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, augalo paso nereikalaujama Sąjungoje vežant sėklas, kurios atitinka abi šias sąlygas:

a) 

joms taikomos 6 straipsnio 3 dalyje numatytos išimtys, ir

b) 

joms netaikomi VIII arba X priede nustatyti specialūs reikalavimai.

14 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į tam tikras saugomas zonas ir jose vežti reikalingas augalo pasas su skiriamuoju ženklu „PZ“, sąrašas

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į tam tikras saugomas zonas ir jose vežti reikalingas augalo pasas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 80 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XIV priede.

Pirmoje dalyje nurodyti augalų pasai yra su skiriamuoju ženklu „PZ“.

15 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 690/2008 panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 690/2008 panaikinamas.

16 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/2019 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 iš dalies keičiamas taip:

1) 

2 straipsnis išbraukiamas;

2) 

II priedas išbraukiamas.

17 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Sėklos ir kiti sodinti skirti augalai, įvežti į Sąjungos teritoriją, joje vežti arba išauginti iki 2019 m. gruodžio 14 d., laikantis direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 98/56/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB, 2008/90/EB nustatytų iki tos dienos taikytinų reikalavimų, susijusių su Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu, gali būti įvežami į Sąjungos teritoriją arba joje vežami iki 2020 m. gruodžio 14 d., jeigu jie atitinka tuos reikalavimus. Nuo 2020 m. gruodžio 14 d. 5 ir 6 straipsniai taikomi visiems sodinti skirtiems augalams, kuriems taikomas šis reglamentas.

Iki 2020 m. gruodžio 14 d. augalų pasais, kurių pagal šį reglamentą reikalaujama Sąjungos teritorijoje vežant sėklas ir kitus sodinti skirtus augalus, kuriems taikomas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas pereinamasis laikotarpis, turi būti patvirtinta tik tai, kad tos sėklos ir sodinti skirti augalai atitinka su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais arba pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnį priimtomis priemonėmis susijusias taisykles.

18 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodytos apibrėžtys

Šio reglamento A dalyje išvardyti terminai, vartojami šio reglamento prieduose, turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta B dalies antroje skiltyje išvardytose atitinkamose direktyvose.

A DALIS

Terminų sąrašas

— 
superelitinė sėkla
— 
elitinė sėkla
— 
sertifikuota sėkla
— 
standartinė sėkla
— 
vynmedžiai
— 
superelitinė dauginamoji medžiaga
— 
elitinė dauginamoji medžiaga
— 
superelitinė medžiaga
— 
elitinė medžiaga
— 
sertifikuota medžiaga
— 
standartinė medžiaga
— 
dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga
— 
miško dauginamoji medžiaga
— 
daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga
— 
sodo augalų dauginamoji medžiaga ir sodininkystei skirti sodo augalai
— 
atrinktasis superelitinis motininis augalas
— 
superelitinis motininis augalas
— 
elitinis motininis augalas
— 
sertifikuotas motininis augalas
— 
Conformitas Agraria Communitatis (CAC) medžiaga
— 
pašarinių augalų sėkla
— 
javų sėkla
— 
daržovių sėkla
— 
sėklinės bulvės
— 
aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla.

B DALIS

Priedų ir direktyvų sąrašas1.  ŠIO REGLAMENTO PRIEDAI

2.  DIREKTYVOS

IV PRIEDO A dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami pašarinių augalų sėkloje)

V PRIEDO A dalis

(Pašarinių augalų sėklai taikomos priemonės)

Direktyva 66/401/EEB

IV PRIEDO B dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami javų sėkloje)

V PRIEDO B dalis

(Javų sėklai taikomos priemonės)

Direktyva 66/402/EEB

IV PRIEDO C dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami vynmedžių dauginamojoje medžiagoje)

Direktyva 68/193/EEB

IV PRIEDO D dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami dekoratyvinių augalų dauginamojoje medžiagoje)

V PRIEDO C dalis

(Dekoratyviniams augalams taikomos priemonės)

Direktyva 98/56/EB

IV PRIEDO E dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami miško dauginamojoje medžiagoje, išskyrus sėklas)

V priedo D dalis

(Miško dauginamajai medžiagai, išskyrus sėklas, taikomos priemonės)

Direktyva 1999/105/EB

IV PRIEDO F dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių sėkloje)

V PRIEDO E dalis

(Daržovių sėklai taikomos priemonės)

Direktyva 2002/55/EB

IV PRIEDO G dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sėklinėse bulvėse)

V PRIEDO F dalis

(Sėklinėms bulvėms taikomos priemonės)

Direktyva 2002/56/EB

IV PRIEDO H dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami aliejinių ir pluoštinių augalų sėkloje)

V PRIEDO G dalis

(Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai taikomos priemonės)

Direktyva 2002/57/EB

IV PRIEDO I dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių dauginamojoje ir sodinamojoje medžiagoje)

V priedo H dalis

(Daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai taikomos priemonės)

Direktyva 2008/72/EB

IV PRIEDO J dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sodo augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų sodo augalų)

Direktyva 2008/90/EB

XIII PRIEDO 4 punktas

Javų sėkla

Direktyva 66/402/EEB

XIII PRIEDO 5 punktas

Daržovių sėkla

Direktyva 2002/55/EB

XIII PRIEDO 6 punktas

Aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla

Direktyva 2002/57/EB
II PRIEDAS

Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas su atitinkamais kodais

TURINYS

A dalis. Sąjungos teritorijoje neaptinkami kenkėjai

A.

Bakterijos

B.

Grybai ir oomicetai

C.

Vabzdžiai ir erkės

D.

Nematodai

E.

Parazitiniai augalai

F.

Virusai, viroidai ir fitoplazmos

B dalis. Sąjungos teritorijoje aptinkami kenkėjai

A.

Bakterijos

B.

Grybai ir oomicetai

C.

Vabzdžiai ir erkės

D.

Moliuskai

E.

Nematodai

F.

Virusai, viroidai ir fitoplazmos

A DALIS

SĄJUNGOS TERITORIJOJE NEAPTINKAMI KENKĖJAI 

Karantininiai kenkėjai ir EPPO jiems suteikti kodai

A. Bakterijos

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Grybai ir oomicetai

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], išskyrus Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] ir Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], išskyrus:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (ne ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Vabzdžiai ir erkės

1.

Acleris spp. (ne Europos) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos), žinomi kaip virusų pernešėjai [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (ne Europos) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (ne Europos) [1CICDF], žinomos kaip Xylella fastidiosa) pernešėjos, kaip antai:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

b)  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

d)  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, ne Europos rūšys [1MARGG], kaip antai:

a)  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

b)  Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

c)  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (ne Europos populiacijos) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (ne Europos) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (ne Europos) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (ne Europos) [1TEPHF], kaip antai:

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

b)  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

c)  Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

d)  Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

e)  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

f)  Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

g)  Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

h)  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

i)  Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

j)  Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

k)  Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

l)  Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

m)  Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

n)  Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

o)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

p)  Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

q)  Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

r)  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

s)  Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

t)  Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

u)  Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematodai

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], išskyrus:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] ir Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (ne Europos populiacijos) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazitiniai augalai

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], išskyrus:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl ir Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Virusai, viroidai ir fitoplazmos

1.

Runkelių viršūnių garbanės virusas [BCTV00]

2.

Juodųjų aviečių latentinis virusas [TSVBL0]

3.

Kokosų Cadang-Cadang viroidas [CCCVD0]

4.

Chrizantemų stiebų nekrozės virusas [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virusas (ne ES išskirti izoliatai) [CTV000]

6.

Citrinmedžių raupų virusai [CILV00]:

a)  CiLV-C [CILVC0];

b)  CiLV-C2 [CILVC2];

c)  HGSV-2 [HGSV20];

d)  Citrinmedžių viruso OFV padermė [OFV00] (citrinmedžių viruso padermė);

e)  CiLV-N sensu novo.

7.

Palmių žudančiosios geltligės fitoplazmos [PHYP56]

8.

Bulvių virusai, viroidai ir fitoplazmos, kaip antai:

a)  bulvių Andų latentinis virusas [APLV00];

b)  bulvių Andų margligės virusas [APMOV0];

c)  arakacijos B viruso Oca padermė [AVBO00];

d)  bulvių juodosios žiediškosios dėmėtligės virusas [PBRSV0];

e)  bulvių T virusas [PVT000];

f)  ne Europoje išskirti bulvių virusų A, M, S, V, X ir Y (įskaitant Yo, Yn ir Yc) ir bulvių lapų susisukimo viruso [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (įskaitant Yo, PVYN00, PVYC00)] ir [PLRV00] izoliatai.

9.

Likerinio citrinmedžio žemaūgės virusas [SDV000]

10.

Tabako žiediškosios dėmėtligės virusas [TRSV00]

11.

Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas [TORSV0]

12.

Virusai, viroidai ir fitoplazmos, kurie kenkia Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ir Vitis L. augalams, kaip antai:

a)  šilauogių lapų margligės virusas [BLMOV0];

b)  vyšnių lapų šiurkštumo virusas [CRLV00];

c)  persikų mozaikos virusas [PCMV00];

d)  persikų skrotelių mozaikos virusas [PRMV00];

e)  slyvų amerikinės juostligės virusas [APLPV0];

f)  aviečių lapų garbanės virusas [RLCV00];

g)  braškių (žemuogių) raganų šluotų fitoplazma [SYWB00];

h)  ne Europos virusai, viroidai ir fitoplazmos, kurie kenkia Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ir Vitis L. augalams.

13.

Begomovirusai, išskyrus:

kambarinio klevo mozaikos virusą [ABMV00], valgomųjų batatų lapų garbanės virusą [SPLCV0], pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio virusą [TOLCND], pomidorų lapų geltonosios garbanės virusą [TYLCV0], pomidorų lapų geltonosios garbanės Sardinijos virusą [TYLCSV], pomidorų lapų geltonosios garbanės Malagos virusą [TYLCMA], pomidorų lapų geltonosios garbanės Acharkijos virusą [TYLCAX]

14.

Kininių pupuolių silpnosios margligės virusas [CPMMV0]

15.

Salotų infekcinės geltligės virusas [LIYV00]

16.

Su melionų geltlige susijęs virusas [MYAV00]

17.

Moliūgų gyslų pageltimo virusas [SQVYVX]

18.

Valgomųjų batatų chlorotinės žemaūgės virusas [SPCSV0]

19.

Valgomųjų batatų silpnosios margligės virusas [SPMMV0]

20.

Pomidorų rudosios dėmėtligės virusas [TOCHV0]

21.

Pomidorų marchitez virusas [TOANV0]

22.

Pomidorų silpnosios margligės virusas [TOMMOV]

23.

Žaliųjų citrinų raganų šluotų fitoplazma [PHYPAF]

B DALIS

SĄJUNGOS TERITORIJOJE APTINKAMI KENKĖJAI 

Karantininiai kenkėjai ir EPPO jiems suteikti kodai

A. Bakterijos

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Grybai ir oomicetai

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Vabzdžiai ir erkės

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Moliuskai

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematodai

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Virusai, viroidai ir fitoplazmos

1.

Vynuogių geltos fitoplazma [PHYP64]

2.

Pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio virusas [TOLCND]
III PRIEDAS

Saugomų zonų ir atitinkamų saugomų zonų karantininių kenkėjų sąrašas su atitinkamais kodais

Toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje nurodytos saugomos zonos atitinkamai apima vieną iš šių teritorijų:

a) 

visą sąraše nurodytos valstybės narės teritoriją;

b) 

sąraše nurodytos valstybės narės teritoriją su nustatytomis išimtimis, pateiktomis skliaustuose;

c) 

tik tą valstybės narės teritorijos dalį, kuri nurodyta skliaustuose.Saugomų zonų karantininiai kenkėjai

EPPO kodas

Saugomos zonos

a)  Bakterijos

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Estija;

b)  Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Gipuskoa (Baskų kraštas) provinciją, Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d’Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Alboračės ir Turiso savivaldybes Valensijos provincijoje ir Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje (Valensijos autonominė sritis));

c)  Prancūzija (Korsika);

d)  Italija (Abrucai, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacijus, Ligūrija, Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo, Skarnafidžio, Tarantaskos ir Vilafaleto komunas), Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro (Mesinos provincija), Maniačės, Brontės, Adrano (Katanijos provincija) ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos (Enos provincija) savivaldybes), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis);

e)  Latvija;

f)  Suomija;

g)  Jungtinė Karalystė (Meno Sala, Normandijos salos);

h)  iki 2020 m. balandžio 30 d.: Airija (išskyrus Golvėjaus miestą);

i)  iki 2020 m. balandžio 30 d.: Italija (Apulija, Lombardija (išskyrus Milano, Mantujos, Sondrijaus ir Varezės provincijas ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijaus, Limbjatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Briancos provincijoje), Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d’Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio));

j)  iki 2020 m. balandžio 30 d.: Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis));

k)  iki 2020 m. balandžio 30 d.: Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos, Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) ir Velika Polanos komunas ir Fużinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos komunoje);

l)  iki 2020 m. balandžio 30 d.: Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes).

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

iki 2020 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė

b)  Grybai ir oomicetai

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Graikija

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Čekija;

b)  Airija;

c)  Švedija;

d)  Jungtinė Karalystė.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)  Airija;

b)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Airija

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (ES išskirti izoliatai)

PHYTRA

iki 2023 m. balandžio 30 d.: Prancūzija (išskyrus Finistero departamentą (Bretanė))

c)  Vabzdžiai ir erkės

1.

Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijos)

BEMITA

a)  Airija;

b)  Švedija;

c)  Jungtinė Karalystė.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Airija;

b)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno ir Džersio salos).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Airija;

b)  Graikija;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno ir Džersio salos).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Airija;

b)  Jungtinė Karalystė.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Airija;

b)  Graikija;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno ir Džersio salos).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Graikija;

b)  Portugalija (Azorų salos).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Airija;

b)  Graikija;

c)  Jungtinė Karalystė.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Airija;

b)  Graikija;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Airija;

b)  Graikija;

c)  Jungtinė Karalystė.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Airija;

b)  Kipras;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Airija;

b)  Jungtinė Karalystė.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Airija;

b)  Ispanija (Ibisa ir Menorka);

c)  Kipras;

d)  Мalta;

e)  Portugalija (Azorų salos ir Madeira);

f)  Suomija (Alandų, Hemės, Kiumi, Pirkanmos, Satakuntos, Turku, Ūsimos rajonai);

g)  Švedija (Blekingės, Gotlando, Halando, Kalmaro ir Skonės apygardos);

h)  Jungtinė Karalystė.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Airija;

b)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  iki 2020 m. balandžio 30 d.: Airija;

b)  iki 2020 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  iki 2020 m. balandžio 30 d.: Airija;

b)  iki 2020 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Airija;

b)  Мalta;

c)  Jungtinė Karalystė.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Airija;

b)  Portugalija (Azorų salos).

c)  Jungtinė Karalystė.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Ispanija (Granada ir Malaga);

b)  Portugalija (Alentežas, Algarvė ir Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Jungtinė Karalystė

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Airija;

b)  iki 2020 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė (išskyrus šių savivaldybių teritorijas: Barkingo ir Dagenamo, Barneto, Bazildono, Beizingstoko ir Dyno, Bekslio, Braknel Foresto, Brento, Brentvudo, Bromlio, Broksborno, Kamdeno, Kasl Pointo, Čelmsvordo, Čiltemo, Londono miesto, Vestminsterio miesto, Krolio, Kroidono, Dakorumo, Dartfordo, Ilingo, Ist Harfordšyro, Elmbridžo rajono, Enfildo, Epingo foresto, Epsomo ir Juelio apskrities, Greivšamo, Grinvičo, Gilfordo, Haknio, Hamersmito ir Fulamo, Haringėjaus, Harlou, Harou, Harto, Heiveringo, Hertsmyro, Hilingdono, Horšamo, Haunslou, Islingtono, Kensingtono ir Čelsio, Kingstono prie Temzės, Lambeto, Luišamo, Litlsfordo, Medvėjaus, Mertono, Vidurio Sasekso, Moul Valio, Niuamo, Šiaurės Harfordšyro, Redingo, Redbridžo, Raigeto ir Banstedo Ričmondo prie Temzės, Ranimedo rajono, Rašmūro, Sevenoukso, Slau, Pietų Bedfordšyro, Pietų Bakso, Pietų Oksforšyro, Sadarko, Speltorno rajono, Sent Olbanso, Satono, Sari Hito, Tandridžo, Tri Riverso, Taroko, Tanbridžo ir Molingo, Tauer Hamletso, Voltamo Miško, Vonsdverto, Votfordo, Veiverlio, Velin Hatfildo, Vakarų Berkšyro, Vindzoro ir Meidenhedo, Vokingo, Vokingamo ir Vikomo).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Kipras

d)  Virusai, viroidai ir fitoplazmos

1.

Runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusas

BNYVV0

a)  Airija;

b)  Prancūzija (Bretanė);

c)  Portugalija (Azorų salos);

d)  Suomija;

e)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Jungtinė Karalystė

3.

Citrus tristeza virusas (ES išskirti izoliatai)

CTV000

Мalta
IV PRIEDAS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir konkrečių sodinti skirtų augalų sąrašas su atitinkamomis kategorijomis ir ribinėmis vertėmis, grindžiamas 5 straipsniu

TURINYS

A dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami pašarinių augalų sėkloje

B dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami javų sėkloje

C dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami vynmedžių dauginamojoje medžiagoje

D dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamojoje medžiagoje

E dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami miško dauginamojoje medžiagoje, išskyrus sėklas

F dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių sėkloje

G dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sėklinėse bulvėse

H dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami aliejinių ir pluoštinių augalų sėkloje

I dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių dauginamojoje ir sodinamojoje medžiagoje, išskyrus sėklas

J dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sodo augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų sodo augalų

K dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami Solanum tuberosum sėkloje

L dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami ant sodinti skirtų Humulus lupulus augalų, išskyrus sėklas

A DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami pašarinių augalų sėklojeSąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Superelitinės sėklos ribinės vertės

Elitinės sėklos ribinės vertės

Sertifikuotos sėklos ribinės vertės

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

B DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami javų sėklojeNematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Superelitinės sėklos ribinės vertės

Elitinės sėklos ribinės vertės

Sertifikuotos sėklos ribinės vertės

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Grybai

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Iš esmės neužkrėsti

Iš esmės neužkrėsti

Iš esmės neužkrėsti

C DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami vynmedžių dauginamojoje medžiagojeBakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas (gentis ar rūšis)

Superelitinės dauginamosios medžiagos, elitinės dauginamosios medžiagos, sertifikuotos medžiagos ribinė vertė

Standartinės medžiagos ribinė vertė

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas (gentis ar rūšis)

Superelitinės dauginamosios medžiagos, elitinės dauginamosios medžiagos, sertifikuotos medžiagos ribinė vertė

Standartinės medžiagos ribinė vertė

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Neskiepyti Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., išskyrus neskiepytą Vitis vinifera L.

Iš esmės neužkrėsti

Iš esmės neužkrėsti

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas (gentis ar rūšis)

Superelitinės dauginamosios medžiagos, elitinės dauginamosios medžiagos, sertifikuotos medžiagos ribinė vertė

Standartinės medžiagos ribinė vertė

Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Vynmedžių lapų vėduokliškumo virusas [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Vynmedžių dėmėtligės virusas [GFKV00]

Vitis spp. augalų ir jų hibridų, išskyrus Vitis vinifera L., poskiepiai

Superelitinė dauginamoji medžiaga – 0 %

Elitinė dauginamoji medžiaga ir sertifikuota medžiaga – netaikoma

Netaikoma

Su medžių lapų susisukimu susijęs virusas 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Su medžių lapų susisukimu susijęs virusas 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

D DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamojoje medžiagojeBakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sėklos

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Chrysanthemum L.

0 %

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Palmae, dėl šių genčių arba rūšių: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Lavandula L.

0 %

Chrizantemų žemaūgės viroidas [CSVD00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroidas [CEVD00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virusas [CTV000] (ES išskirti izoliatai)

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospovirusas [INSV00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. Naujosios Gvinėjos hibridai

0 %

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Slyvų raupligės virusas [PPV000]

Toliau nurodyti sodinti skirti Prunus L. rūšių augalai, išskyrus sėklas:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., kitos slyvų raupligės virusui imlios Prunus rūšys

0 %

Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas [TSWV00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Naujosios Gvinėjos hibridai, Pelargonium L.

0 %

E DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami miško dauginamojoje medžiagoje, išskyrus sėklasGrybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos miško dauginamosios medžiagos ribinė vertė

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

F DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių sėklojeBakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė

Kiauliauogių mozaikos virusas [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Bulvių gumbų verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

G DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sėklinėse bulvėseSąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Superelitinių sėklinių bulvių augalų palikuonių ribinė vertė

Elitinių sėklinių bulvių augalų palikuonių ribinė vertė

Sertifikuotų sėklinių bulvių augalų palikuonių ribinė vertė

PBTC

PB

Virusinių infekcijų požymiai

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Sodinti skirtų superelitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

Sodinti skirtų elitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

Sodinti skirtų sertifikuotų sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

PBTC

PB

Juodoji kojelė (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Iš esmės neužkrėsti

Iš esmės neužkrėsti

Iš esmės neužkrėsti

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Rizoktoniozė, kurią sukėlė Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

5,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

5,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

Dulkingosios rauplės, kurias sukėlė Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

3,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

3,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

Virusų sukelti mozaikos požymiai

ir

Lapų susisukimo viruso [PLRV00] sukelti požymiai

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

H DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami aliejinių ir pluoštinių augalų sėklojeGrybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Superelitinės sėklos ribinės vertės

Elitinės sėklos ribinės vertės

Sertifikuotos sėklos ribinės vertės

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – pluoštiniai linai

1 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

1 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

1 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – sėmeniniai linai

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % Phomopsis complex infekcijos atveju

15 % Phomopsis complex infekcijos atveju

15 % Phomopsis complex infekcijos atveju

Fusarium (anamorfų gentis) Link [1FUSAG] išskyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium (anamorfų gentis) Link, isškyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium (anamorfų gentis) Link, isškyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium (anamorfų gentis) Link, isškyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 5 skleročių arba jų dalių

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys

I DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių dauginamojoje ir sodinamojoje medžiagoje, išskyrus sėklasBakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė

Fusarium Link (anamorfų gentis) [1FUSAG], išskyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė

Daržinių porų geltonosios dryžligės virusas [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės virusas [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

J DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sodo augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų sodo augalųBakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorfas Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle ir Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė

Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Obelų vaisių duobėtumo viroidas [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Obelų plokščių šakų sukėlėjas [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Obelų mozaikos virusas [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Obelų vaisių žvaigždinių įtrūkių sukėlėjas [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Obelų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. ir Pyrus L.

0 %

Obelų randuotosios žievės viroidas [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Obelų kamieno griovėtumo virusas [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Obelų kamieno duobėtumo virusas [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Abrikosų latentinis virusas [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aukubos mozaikos sukėlėjas ir juodųjų serbentų geltos sukėlėjas kartu

Ribes L.

0 %

Juodųjų aviečių nekrozės virusas [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Juodųjų serbentų reversijos virusas [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Su šilauogių mozaika susijęs virusas [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Šilauogių rausvosios žiediškosios dėmėtligės virusas [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Šilauogių degligės virusas [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Šilauogių streso virusas [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Šilauogių siūliškumo virusas [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Vyšnių žaliosios žiediškosios margligės virusas [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vyšnių lapų susisukimo virusas [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vyšnių lapų margligės virusas [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vyšnių nekrotinės rusvosios margligės virusas [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Kaštainių mozaikos virusas

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis sukėlėjas [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroidas [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura sukėlėjas [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrinmedžių lapų dėmėtligės virusas [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrinmedžių psorozės virusas [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virusas [CTV000] (ES išskirti izoliatai)

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Citrinmedžių margligės virusas [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody fitoplazma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Spanguolių netikrų žiedų fitoplazma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Agurkų mozaikos virusas [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fikusų mozaikos sukėlėjas [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Vaisių vystymosi sutrikimai: smulkūs vaisiai [APCF00], žalios raukšlės [APGC00], grublėti „Ben Davis“ vaisiai, šiurkšti odelė [APRSK0], žvaiždiniai įtrūkiai, rusvi žiedai [APLP00], rusvi stiebagumbiai

Malus Mill.

0 %

Agrastų gyslų juostligės virusas [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Apynių žemaūgės viroidas [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vyšnių susmulkėjimo virusas 1 ir 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vyšninių slyvų latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Su alyvmedžių lapų geltlige susijęs virusas [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Su alyvmedžių lapų gyslų geltlige susijęs virusas [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Su alyvmedžių geltonąja marglige ir nykimu susijęs virusas [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Persikų latentinės mozaikos viroidas [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Kriaušių žievės nekrozės sukėlėjas [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Kriaušių žievės pleišėjimo sukėlėjas [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Kriaušių pūslėtosios opaligės viroidas [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Kriaušių žievės grublėtumo sukėlėjas [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Slyvų raupligės virusas [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Prunus hibridų, kai medžiaga yra įskiepyta į poskiepius, atveju – kitos slyvų raupligės virusui imlios Prunus L. rūšys.

0 %

Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Cidonijų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Aviečių krūmiškosios žemaūgės virusas [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Aviečių lapų margligės virusas [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aviečių gyslų chlorozės virusas [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Aviečių geltonoji dėmėtligė [RYS000]

Rubus L.

0 %

Aviečių geltonosios mozaikos virusas [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Braškių (žemuogių) raukšlėtligės virusas [SCRV00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Braškių (žemuogių) latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Braškių (žemuogių) silpnojo pakraščio pageltimo virusas [SMYEV0]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Braškių (žemuogių) dėmėtligės virusas [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Braškių (žemuogių) vešlaus dauginimosi ligą sukelianti fitoplazma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Braškių (žemuogių) gyslų juostligės virusas [SVBV00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Pomidorų juodųjų žiedų virusas [TBRV00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

K DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami Solanum tuberosum sėklojeVirusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai

Sodinti skirti augalai

Sėklų ribinės vertės

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

L DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami ant sodinti skirtų Humulus lupulus augalų, išskyrus sėklasGrybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Sodinti skirtų augalų ribinė vertė

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %
V PRIEDAS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant konkrečių sodinti skirtų augalų prevencijos priemonės

TURINYS

A dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant pašarinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1.

Pasėlio aprobavimas

2.

Pašarinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

3.

Papildomos priemonės, taikomos tam tikrų rūšių augalams

B dalis.

Javų sėklai taikomos priemonės

1.

Pasėlio aprobavimas

2.

Javų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

3.

Papildomos priemonės, taikomos Oryza sativa L. sėkloms

C dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant dekoratyvinių augalų ir dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos prievencijos priemonės

D dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant miško dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

1.

Apžiūra

2.

Pagal gentį arba rūšį ir kategoriją taikomos priemonės

E dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių sėklos prevencijos priemonės

F dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sėklinių bulvių prevencijos priemonės

G dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1.

Pasėlio aprobavimas

2.

Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

3.

Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai taikomos papildomos priemonės

H dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

I dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant Solanum tuberosum sėklos prevencijos priemonės

J dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sodinti skirtų Humulus lupulus augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

A DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant pašarinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1.    Pasėlio aprobavimas

1. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, aprobuoja pasėlį, iš kurio gaunama pašarinių augalų sėkla, patikrindamas, ar jame yra Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, ir taip užtikrindamas, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršytų šioje lentelėje nustatytų ribinių verčių:Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą

Ribinės vertės auginant elitinę sėklą

Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentinga institucija gali įgalioti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti aprobavimą jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

2. Pasėlis aprobuojamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobavimui atlikti. Atliekamas bent vienas aprobavimas per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku.

3. Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kurią turi oficialiai aprobuoti kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 5 %.

2.    Pašarinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1. Kompetentinga institucija:

a) 

oficialiai paima sėklos mėginius iš pašarinių augalų sėklos siuntų;

b) 

įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;

c) 

palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais, kaip nurodyta b punkte;

d) 

prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta 2 punkte.

2. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria pašarinių augalų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % oficialiai sertifikuoti pateiktų sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3. Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir šis procesas oficialiai prižiūrimas.

Sertifikavimui skirtos sėklos tyrimui atlikti mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, taikoma Direktyvos 66/401/EEB III priedo lentelė.

3.    Papildomos priemonės, taikomos tam tikrų rūšių augalams

Kompetentingos institucijos arba profesionalūs veiklos vykdytojai oficialiai prižiūrint kompetentingoms institucijoms atlieka toliau nurodytas papildomas patikras arba imasi kitų veiksmų dėl tam tikrų rūšių augalų:

1. superelitinės, elitinės ir sertifikuotos Medicago sativa L. sėklos, kad užkirstų kelią joje įsiveisti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus ir kad įsitikintų, jog:

a) 

sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; arba

b) 

pasėlis yra išaugintas laukuose, kuriuose trejus paskutinius metus iki sėjos Medicago sativa L. augalai nebuvo auginami, ir jokių Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus požymių atliekant aprobavimą gamybos vietos dalyje arba ant jokių Medicago sativa L. augalų, augintų šalia prieš tai buvusio pasėlio, nepastebėta; arba

c) 

pasėlis priklauso veislei, kuri pripažinta turinti didelį atsparumą Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, o inertiškos medžiagos kiekis neviršija 0,1 % svorio;

2. superelitinės, elitinės ir sertifikuotos Medicago sativa L. sėklos, kad užkirstų kelią joje įsiveisti Ditylenchus dipsaci ir kad įsitikintų, jog:

a) 

ankstesnio pasėlio gamybos vietos dalyje nepastebėta Ditylenchus dipsaci požymių, o per dvejus praėjusius metus gamybos vietos dalyje nebuvo auginami pagrindiniai augalai šeimininkai ir buvo imtasi atitinkamų higienos priemonių, kad gamybos vieta nebūtų užkrėsta; arba

b) 

ankstesnio pasėlio gamybos vietos dalyje Ditylenchus dipsaci požymių nepastebėta ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, Ditylenchus dipsaci taip pat nerasta; arba

c) 

sėklos buvo fiziniu arba cheminiu būdu apdorotos priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo nerasta.

B DALIS

Javų sėklai taikomos priemonės

1.    Pasėlio aprobavimas

1. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, aprobuoja pasėlį, iš kurio gaunama javų sėkla, siekdami užtikrinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršytų šioje lentelėje nustatytų ribinių verčių:Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą

Ribinės vertės auginant elitinę sėklą

Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Ne daugiau kaip 2 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.

Ne daugiau kaip 2 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.

Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla (C1):

Ne daugiau kaip 4 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.

Sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla (C2):

Ne daugiau kaip 8 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą

Ribinės vertės auginant elitinę sėklą

Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentinga institucija gali įgalioti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti aprobavimą jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

2. Pasėlis aprobuojamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobavimui atlikti.

Atliekamas bent vienas aprobavimas per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku.

3. Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kurią turi oficialiai aprobuoti kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 5 %.

2.    Javų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1. Kompetentinga institucija:

a) 

oficialiai paima sėklos mėginius iš javų sėklos siuntų;

b) 

įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;

c) 

palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais, kaip nurodyta b punkte;

d) 

prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta 2 punkte.

2. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria javų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % oficialiai sertifikuoti pateiktų sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3. Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir šis procesas oficialiai prižiūrimas.

Sertifikavimui skirtos sėklos tyrimui atlikti mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, taikomos Direktyvos 66/402/EEB III priedo lentelės nuostatos.

3.    Papildomos priemonės, taikomos Oryza sativa L. sėkloms

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka toliau nurodytas papildomas patikras arba imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad Oryza sativa L. sėkla atitiktų vieną iš toliau nurodytų reikalavimų:

a) 

yra kilusi iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Aphelenchoides besseyi;

b) 

oficialiai ištirta kompetentingai institucijai atlikus atitinkamus kiekvienos siuntos reprezentatyviojo mėginio nematologinius tyrimus ir Aphelenchoides besseyi joje nerasta;

c) 

karštu vandeniu arba kuriuo nors kitu tinkamu būdu apdorota nuo Aphelenchoides besseyi.

C DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos prevencijos priemonės

Dėl atitinkamų Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir sodinti skirtų augalų imamasi toliau nurodytų priemonių.

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktoje lentelėje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.Bakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

arba

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri per paskutinį augimo sezoną tinkamu laiku apžiūrėta siekiant aptikti tą kenkėją, ir to kenkėjo požymių turintys augalai bei visi aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

arba

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, atlikus apžiūrą, Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti;

arba

c)  per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, o užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

Spiroplasma citri Saglio

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

Augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku ir Spiroplasma citri Saglio ant jų nerasta, ir

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Spiroplasma citri Saglio, arba

b)  per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikus augalų apžiūrą, Spiroplasma citri Saglio gamybos vietos dalyje nerasta; arba

c)  per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūrą, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, o visi užkrėsti augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus L.

a)  augalai išauginti teritorijoje, kuri pripažinta neužkrėsta Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; arba

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, atlikus apžiūrą, Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai, taip pat kaimyniniai augalai, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, išskyrus atvejus, kai jie buvo ištirti paėmus užkrėtimo požymių turinčių augalų reprezentatyvųjį mėginį, ir atlikus tuos tyrimus buvo nustatyta, kad užkrėtimo požymiai nėra sukelti Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; arba

c)  per paskutinį augimo sezoną tinkamu laiku atliekant apžiūras, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % siuntos augalų, o užkrėtimo požymių turintys augalai ir visi gamybos vietos dalyje bei artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai, taip pat kaimyniniai augalai, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, išskyrus atvejus, kai jie buvo ištirti paėmus užkrėtimo požymių turinčių augalų reprezentatyvųjį mėginį, ir atlikus tuos tyrimus buvo nustatyta, kad užkrėtimo požymiai nėra sukelti Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; arba

d)  visžalių rūšių atveju augalai prieš išvežimą buvo apžiūrėti, ir Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. požymių ant jų nerasta.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Sėklų atveju:

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

arba

b)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)  Augalų, išskyrus sėklas, atveju:

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus,

ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Sėklų atveju:

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

arba

b)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos (jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus) buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)  Augalų, išskyrus sėklas, atveju:

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus,

ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Sėklų atveju:

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas perforans Jones et al.;

arba

b)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas perforans Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas perforans Jones et al. paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas perforans Jones et al.

2)  Augalų, išskyrus sėklas, atveju:

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus,

ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)  Sėklų atveju:

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

arba

b)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos (jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus) buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)  Augalų, išskyrus sėklas, atveju:

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus,

ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Priemonės

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

arba

b)  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių gamybos vietos dalyje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių turintys augalai buvo išrauti, o likę augalai buvo tikrinami kas savaitę, ir bent tris savaites prieš jų išvežimą šio kenkėjo požymių gamybos vietos dalyje nepastebėta.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ir Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

arba

b)  Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet arba Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow sukeliamos spyglių degligės požymių gamybos vietos dalyje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  augalai buvo atitinkamai apdoroti nuo Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet arba Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow sukeliamos spyglių degligės, patikrinti prieš išvežimą, ir spyglių degligės požymių ant jų nerasta.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Helianthus annuus L. sėklos

a)  sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

arba

b)  per augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku sėklų gamybos vietos dalyje atlikus bent dvi patikras, Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių nepastebėta;

arba

c)  

i)  per augimo sezoną sėklų gamybos vietos dalyje kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliktos bent dvi patikros;

ir

ii)  atliekant šias patikras Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 5 % augalų, ir visi Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti;

ir

iii)  atliekant galutinę patikrą Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių turinčių augalų nerasta;

arba

d)  

i)  per augimo sezoną sėklų gamybos vietos dalyje kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliktos bent dvi patikros;

ir

ii)  visi Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti;

ir

iii)  atliekant galutinę patikrą Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių turinčių augalų nerasta, ir ištyrus kiekvienos siuntos reprezentatyvųjį mėginį Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni juose neaptikta;

arba

e)  sėklos apdorotos atitinkamu būdu, kuris, kaip nustatyta, yra veiksmingas kovojant su visomis žinomomis Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni padermėmis.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

arba

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamu laiku atlikus bent dvi apžiūras, Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti;

arba

c)  per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi apžiūras, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % siuntos augalų, o užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi kiti artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie per praėjusius tris mėnesius buvo apžiūrimi bent kartą per mėnesį, ir jokių užkrėtimo požymių gamybos vietos dalyje nenustatyta;

arba

b)  užkrėtimo požymių turintys motininiai augalai ir aplink 1 m spinduliu augantys augalai buvo pašalinti ir sunaikinti, o likę augalai prieš išvežimą buvo apdoroti atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu, ir juos patikrinus kenkėjo požymių nerasta.

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Aculops fuchsiae Keifer

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fuchsia L.

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Aculops fuchsiae Keifer;

arba

b)  per praėjusį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliekant apžiūras gamybos vietos dalyje, užkrėtimo požymių ant augalų arba motininių augalų, iš kurių jie yra kilę, nepastebėta;

arba

c)  augalai prieš išvežimą apdoroti atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu, ir po to juos patikrinus kenkėjo požymių nerasta.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Opogona sacchari Bojer;

arba

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje bent šešis mėnesius prieš išvežimą mažiausiai kartą per tris mėnesius atliekant apžiūras Opogona sacchari Bojer požymių ar ženklių nepastebėta;

arba

c)  gamybos vietos dalyje taikomas režimas, kuriuo siekiama stebėti ir kontroliuoti Opogona sacchari Bojer populiaciją ir šalinti užkrėstus augalus, o kiekviena siunta prieš išvežimą buvo apžiūrėta kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku ir Opogona sacchari Bojer požymių joje nerasta.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Sodinti skirti Palmae augalai, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis nei 5 cm, priklausantys šioms gentims ir rūšims, išskyrus vaisius ir sėklas:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)  visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią atsakinga oficiali įstaiga, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

b)  dvejus metus iki jų išvežimo augalai buvo auginami Sąjungoje esančioje vietoje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota nuo Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) patekimo, arba Sąjungoje esančioje vietoje, kurioje taikytos atitinkamos prevencinės apdorojimo nuo to kenkėjo priemonės;

c)  augalai buvo apžiūrimi bent kartą kas keturis mėnesius, patvirtinant, kad ta medžiaga nėra užkrėsta Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)  augalai arba sėkliniai augalai buvo patikrinti, ir Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą siuntoje nepastebėta; arba

b)  remiantis kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliktų apžiūrų rezultatais, svogūnai pripažinti neužkrėstais Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ir supakuoti parduoti galutiniam vartotojui.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  augalai buvo patikrinti, ir Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą siuntoje nepastebėta; arba

b)  remiantis kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliktų apžiūrų rezultatais, svogūnai pripažinti neužkrėstais Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ir supakuoti parduoti galutiniam vartotojui.

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Malus Mill.

a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta; ir

b)  

i)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

arba

ii)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną atlikus apžiūrą Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti;

arba

iii)  per paskutinį augimo sezoną, tinkamu laiku atliekant apžiūras, gamybos vietos dalyje užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, ir tie augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ant jų nerasta.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus L.

a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta;

ir

b)  

i)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

arba

ii)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną atlikus apžiūrą Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti;

arba

iii)  per paskutinį augimo sezoną, tinkamu laiku atliekant apžiūras, gamybos vietos dalyje užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų, ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider ant jų nerasta.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pyrus L.

a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta; ir

b)  

i)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; arba

ii)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną atlikus apžiūrą minėto kenkėjo nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba

c)  per paskutinį augimo sezoną tinkamu laiku atliekant apžiūras, užkrėtimo požymių gamybos vietos dalyje pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Lavandula L.

a)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri pripažinta neužkrėsta Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

arba

b)  atliekant siuntos apžiūras Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. požymių turintys augalai buvo išrauti ir sunaikinti, o siunta ištirta paėmus likusių augalų reprezentatyvųjį mėginį ir šio kenkėjo joje nerasta.

Chrizantemų žemaūgės viroidas

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Augalai yra išauginti iš trečios kartos pradinės dauginamosios medžiagos, kurioje atlikus tyrimus chrizantemų žemaūgės viroido nerasta.

Citrus exocortis viroidas

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L.

a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir Citrus exocortis viroido juose nerasta;

ir

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus augalų apžiūrą, kenkėjo nerasta.

Citrus tristeza virusas (ES išskirti izoliatai)

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie per praėjusius trejus metus buvo ištirti ir Citrus tristeza viruso juose nerasta;

ir

b)  

i)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Citrus tristeza virusu;

arba

ii)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, kenkėjui aptikti tinkamu laiku ištyrus augalų reprezentatyvųjį mėginį, Citrus tristeza viruso nerasta.

arba

iii)  augalai buvo auginami nuo pernešėjų fiziškai apsaugotoje gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, kenkėjui aptikti tinkamu laiku ištyrus atsitiktine tvarka atrinktus augalų mėginius, Citrus tristeza viruso nerasta;

arba

iv)  tais atvejais, kai tyrimais nustatoma, kad siunta yra užkrėsta Citrus tristeza virusu, kiekvienas augalas buvo atskirai ištirtas, ir nustatyta, kad užkrėsta ne daugiau kaip 2 % tų augalų, o tie augalai, kuriuos ištyrus rastas užkratas, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospovirusas

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. Naujosios Gvinėjos hibridai

a)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje buvo vykdoma atitinkamų tripsų pernešėjų (Frankliniella occidentalis Pergande) stebėsena ir kuri, aptikus šių pernešėjų, buvo atitinkamai apdorota siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos;

ir

b)  

i)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba

ii)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu visi Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospoviruso nerasta.

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas

Capsicum annuum L.

a)  bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

b)  atlikus oficialų augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

Slyvų raupligės virusas

Toliau nurodyti sodinti skirti Prunus L. rūšių augalai, išskyrus sėklas:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. rūšys, imlios slyvų raupligės virusui

a)  Prunus vegetatyviniai poskiepiai, išauginti iš motininių augalų, kurių mėginiai buvo paimti ir ištirti per praėjusius 5 metus ir pripažinti neužkrėstais slyvų raupligės virusu; ir

b)  

i)  dauginamoji medžiaga išauginta teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis slyvų raupligės virusu; arba

ii)  per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamiausiu metų laiku, pasirinktu atsižvelgiant į klimato ir augalo augimo sąlygas, taip pat į slyvų raupligės viruso biologines savybes, slyvų raupligės viruso požymių ant dauginamosios medžiagos gamybos vietos dalyje nepastebėta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba

iii)  per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamiausiu metų laiku, pasirinktu atsižvelgiant į klimato ir augalo augimo sąlygas, taip pat į slyvų raupligės viruso biologines savybes, slyvų raupligės viruso požymiai gamybos vietos dalyje pastebėti ne daugiau kaip ant 1 % augalų, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo išrauti ir nedelsiant sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir kenkėjo ant jų nerasta. Per apžiūrą ant augalų neradus slyvų raupligės viruso požymių, remiantis šių augalų užkrėtimo rizikos vertinimu ir siekiant nustatyti, ar jie užkrėsti tuo kenkėju, gali būti paimti ir ištirti reprezentatyvios jų dalies mėginiai.

Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Naujosios Gvinėjos hibridai, Pelargonium L.

a)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje buvo vykdoma atitinkamų tripsų pernešėjų (Frankliniella occidentalis ir Thrips tabaci) stebėsena ir kuri, aptikus šių pernešėjų, buvo atitinkamai apdorota siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos;

ir

b)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba

c)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu visi pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso nerasta.

D DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant miško dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

1.    Apžiūra

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

a) 

gamybos vietos dalyje arba vietoje atlikus Castanea sativa Mill. miško dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklas, apžiūrą, Cryphonectria parasitica nerasta;

b) 

gamybos vietos dalyje arba vietoje atlikus Pinus spp. miško dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklas, apžiūrą, Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ir Lecanosticta acicola nerasta.

Apžiūros atliekamos kartą per metus, tiems kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku, pasirinktu atsižvelgiant į klimato ir augalo augimo sąlygas, taip pat į atitinkamų kenkėjų biologines savybes.

2.    Pagal gentį arba rūšį ir kategoriją taikomi reikalavimai

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi visų kitų veiksmų dėl toliau nurodytų genčių ar rūšių augalų, kad užtikrintų, jog:

Castanea sativa Mill.

a) 

miško dauginamoji medžiaga yra kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Cryphonectria parasitica; arba

b) 

per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną Cryphonectria parasitica požymių gamybos vietoje arba vietos dalyje nepastebėta; arba

c) 

Cryphonectria parasitica požymių turinti miško dauginamoji medžiaga gamybos vietoje arba vietos dalyje buvo išrauta, likusi medžiaga buvo tikrinama kas savaitę, ir bent tris savaites prieš tos medžiagos išvežimą šio kenkėjo požymių gamybos vietoje arba vietos dalyje nepastebėta.

Pinus spp.

a) 

miško dauginamoji medžiaga yra kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ir Lecanosticta acicola; arba

b) 

Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ar Lecanosticta acicola sukeliamos spyglių degligės požymių gamybos vietoje ar vietos dalyje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta; arba

c) 

gamybos vieta arba vietos dalis buvo atitinkamai apdorota nuo Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ar Lecanosticta acicola sukeliamos spyglių degligės, o miško dauginamoji medžiaga prieš išvežimą buvo apžiūrėta ir Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ar Lecanosticta acicola požymių joje nerasta.

E DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių sėklos prevencijos priemonės

Dėl atitinkamų Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir sodinti skirtų augalų imamasi toliau nurodytų priemonių. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.Bakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą,

ir

b)  

i)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al;

arba

ii)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

iii)  atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

arba

b)  pasėlis, iš kurio gauta sėkla, per augimo sezoną buvo apžiūrėtas tinkamu laiku, ir Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. jame nerasta;

arba

c)  ištyrus reprezentatyvųjį sėklų mėginį, Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. nerasta.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

arba

b)  pasėlis, iš kurio gauta sėkla, per augimo sezoną buvo apžiūrėtas tinkamu laiku, ir Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. jame nerasta;

arba

c)  ištyrus reprezentatyvųjį sėklų mėginį, Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. nerasta.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

arba

b)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir

b)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

arba

c)  

i)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

ii)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

arba

b)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir

b)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

arba

c)  

i)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

ii)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas perforans Jones et al.;

arba

b)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas perforans Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas perforans Jones et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir

b)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas perforans Jones et al.;

arba

c)  

i)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas perforans Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

ii)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas perforans Jones et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

arba

b)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir

b)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

arba

c)  

i)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

ii)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikta reprezentatyviojo sėklos mėginio apžiūra (pirma sėklos gali būti atitinkamai apdorotos), ir

b)  Acanthoscelides obtectus (Say) jame nerasta.

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)  kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikta reprezentatyviojo sėklos mėginio apžiūra (pirma sėklos gali būti atitinkamai apdorotos), ir

b)  Bruchus pisorum (L.) jame nerasta.

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

a)  kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikta reprezentatyviojo sėklos mėginio apžiūra (pirma sėklos gali būti atitinkamai apdorotos), ir

b)  Bruchus rufimanus L. jame nerasta.

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių nepastebėta;

arba

b)  atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev išaugintoje sėkloje nerasta;

arba

c)  sodinamoji medžiaga buvo atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu apdorota priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo sėklose nerasta.

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Kiauliauogių mozaikos virusas

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą ir:

b)  

i)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kuriose kiauliauogių mozaikos virusas neaptinkamas; arba

ii)  kiauliauogių mozaikos viruso sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

iii)  atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl kiauliauogių mozaikos viruso, paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kuriose bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas neaptinkamas; arba

ii)  bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

iii)  atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido, paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

F DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sėklinių bulvių prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba, jei reikia, profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktoje lentelėje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Juodoji kojelė (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  superelitinių sėklinių bulvių atveju:

atlikus oficialias patikras nustatyta, kad sėklinės bulvės yra kilusios iš Dickeya Samson et al. spp. ir Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. neužkrėstų motininių augalų.

b)  visų kategorijų augančių augalų atveju:

kompetentingos institucijos atliko oficialų augančių augalų aprobavimą.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  superelitinių sėklinių bulvių atveju:

atlikus oficialias patikras nustatyta, kad sėklinės bulvės yra kilusios iš Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.. neužkrėstų motininių augalų.

b)  visų kategorijų atveju:

i)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., atsižvelgiant į galimą pernešėjų buvimą;

arba

ii)  per kompetentingų institucijų atliktas oficialias augančių augalų patikras Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. požymių gamybos vietos dalyje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta;

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)  Superelitinių sėklinių bulvių atveju:

atlikus oficialias patikras nustatyta, kad sėklinės bulvės yra kilusios iš Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. neužkrėstų motininių augalų.

b)  Visų kategorijų atveju:

i)  atliekant oficialią patikrą Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. požymių gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

ii)  visi užkrėtimo požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti kartu su stiebagumbių daigais ir sunaikinti ir, siekiant patvirtinti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. nebuvimą, po derliaus nuėmimo atliktas oficialus kiekvienos siuntos stiebagumbių tyrimas, – tikrintos siuntos, sudarytos iš stiebagumbių, išaugintų iš pradinės dauginamosios medžiagos, jei augančiuose pasėliuose pastebėti šio kenkėjo požymiai.

Virusų sukelti mozaikos požymiai ir:

požymiai, sukelti:

— bulvių lapų susisukimo viruso.

Solanum tuberosum L.

a)  Superelitinių sėklinių bulvių atveju:

bulvės yra kilusios iš motininių augalų, neužkrėstų bulvių A virusu, bulvių M virusu, bulvių S virusu, bulvių X virusu, bulvių Y virusu ar bulvių lapų susisukimo virusu.

Taikant mikrodauginimo metodus, šio punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant motininio augalo oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą.

Taikant klonų atrankos metodus, šio punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant kloninės medžiagos oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą.

b)  visų kategorijų atveju:

atliko oficialią visų kategorijų augančių augalų patikrą.

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas

Solanum tuberosum L.

a)  Kloninės medžiagos atveju:

atlikus oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą, nustatyta, kad ji yra kilusi iš bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidu neužkrėstų motininių augalų.

b)  Superelitinių ir elitinių sėklinių bulvių atveju:

bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido požymių nerasta.

arba

po derliaus nuėmimo atlikus oficialų kiekvienos siuntos stiebagumbių tyrimą, bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido ant jų nerasta.

c)  Sertifikuotų sėklinių bulvių atveju:

atlikus oficialią apžiūrą kenkėjo ant jų nerasta, o pastebėjus kenkėjo požymių atliekami tyrimai.Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Virusinių infekcijų požymiai

Solanum tuberosum L.

Atliekant oficialią augalų palikuonių patikrą, užkrėtimo požymių turinčių augalų skaičius neviršija IV priede nurodytos procentinės dalies.Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jie atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jie atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas.

Rizoktoniozė, pažeidžianti daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus ir sukeliama Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L.

Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jie atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas.

Dulkingosios rauplės, pažeidžiančios daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus ir sukeliamos Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L.

Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jie atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas.

Be to, kompetentingos institucijos atlieka oficialias patikras siekdamos užtikrinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis ant augančių augalų neviršytų šioje lentelėje nustatytų ribinių verčių:Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Augančių superelitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

Augančių elitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

Augančių sertifikuotų sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

PBTC

PB

Juodoji kojelė (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Virusų sukelti mozaikos požymiai

ir

Bulvių lapų susisukimo viruso [PLRV00] sukelti požymiai

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

G DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1.    Pasėlio aprobavimas

1. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, aprobuoja pasėlį, iš kurio gaunama aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla, siekdami užtikrinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršytų toliau pateiktoje lentelėje nustatytų ribinių verčių:Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą

Ribinės vertės auginant elitinę sėklą

Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentinga institucija gali įgalioti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti aprobavimą jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

2. Pasėlis aprobuojamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobavimui atlikti.

Atliekamas bent vienas aprobavimas per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku.

3. Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kurią turi oficialiai aprobuoti kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 5 %.

2.    Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1. Kompetentinga institucija:

a) 

oficialiai paima sėklos mėginius iš aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siuntų;

b) 

įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;

c) 

palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais;

d) 

prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta b punkte.

2. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % sertifikuoti pateiktos sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3. Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir šis procesas oficialiai prižiūrimas.

4. Sertifikavimui skirtos ir komercinės sėklos tyrimams atlikti mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, taikoma Direktyvos 2002/57/EB III priedo lentelė.

3.    Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai taikomos papildomos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomų reikalavimų, atlieka toliau nurodytas papildomas patikras ir imasi kitų veiksmų.

(1) 

Plasmopora halstedii patekimo ant Helianthus annuus L. sėklos prevencijos priemonės

a) 

Helianthus annuus L. sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Plasmopara halstedii;

arba

b) 

per augimo sezoną tinkamu laiku gamybos vietos dalyje atlikus bent dvi patikras, Plasmopara halstedii požymių nepastebėta;

arba

c) 
i) 

per augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku gamybos vietos dalis aprobuota bent du kartus; ir

ii) 

atliekant aprobavimą Plasmopara halstedii požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 5 % augalų, ir visi Plasmopara halstedii požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir

iii) 

atliekant galutinę patikrą Plasmopara halstedii požymių turinčių augalų nerasta;

arba

d) 
i) 

per augimo sezoną gamybos vietos dalis tinkamu laiku aprobuota bent du kartus; ir

ii) 

visi Plasmopara halstedii požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir

iii) 

atliekant galutinę patikrą Plasmopara halstedii požymių turinčių augalų nerasta ir ištyrus kiekvienos siuntos reprezentatyvųjį mėginį Plasmopara halstedii juose neaptikta, arba sėklos apdorotos atitinkamu būdu, kuris, kaip nustatyta, yra veiksmingas kovojant su visomis žinomomis Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni padermėmis.

2. 

Botrytis cinerea patekimo ant Helianthus annuus L. ir Linum usitatissimum L. sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Botrytis cinerea metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

3. 

Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) patekimo ant Glycine max (L.) Merryl sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

4. 

Diaporthe var. sojae patekimo ant Glycine max (L.) Merryl sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Diaporthe var. sojae metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

5. 

Alternaria linicola patekimo ant Linum usitatissimum L. sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Alternaria linicola metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

6. 

Boeremia exigua var. linicola patekimo ant Linum usitatissimum L. sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Boeremia exigua var. linicola metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

7. 

Colletotrichum lini patekimo ant Linum usitatissimum L. sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Colletotrichum lini metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

8. 

Fusarium (anamorfų gentis), išskyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, patekimo ant Linum usitatissimum L. sėklos prevencijos priemonės.

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Fusarium (anamorfų gentis), išskyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

H DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Apžiūra

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų, kad užtikrintų, jog:

a) 

atliekant apžiūrą, atitinkamos genties arba rūšies augalai bent jau atrodo iš esmės neužkrėsti šio punkto lentelėje išvardytais kenkėjais;

b) 

pasėlyje augalams augant visi šio punkto lentelėje išvardytų matomų kenkėjų ženklų ar požymių turintys augalai, atsiradus šiems požymiams, buvo nedelsiant tinkamai apdoroti arba prireikus pašalinti;

c) 

jeigu svogūnai yra valgomųjų svogūnėlių ar česnakų, augalai yra tiesiogiai kilę iš medžiagos, kuri pasėliui augant buvo patikrinta, ir nustatyta, kad ji iš esmės neužkrėsta šio punkto lentelėse išvardytais kenkėjais.

Be to, kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktoje lentelėje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.Bakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Augalai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių V priedo E dalyje nustatytus reikalavimus ir, kad jie nebūtų užkrėsti, taikytos atitinkamos higienos priemonės.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Fusarium Link (anamorfų gentis), išskyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir, ištyrus paimtą augalų reprezentatyvųjį mėginį, Fusarium Link požymių nepastebėta; arba

ii)  per augimo sezoną pasėlis bent du kartus buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, Fusarium Link požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta; ir

b)  prieš išvežimą šaknų skrotelės buvo apžiūrėtos, ir Fusarium Link požymių nepastebėta.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir, ištyrus paimtą augalų reprezentatyvųjį mėginį, Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk požymių nepastebėta; arba

ii)  per augimo sezoną pasėlis bent du kartus buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta; ir

b)  prieš išvežimą šaknų skrotelės buvo apžiūrėtos, ir Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk požymių nepastebėta.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  augalai yra persodinti ir išauginti moduliuose, Stromatinia cepivora Berk. neužkrėstoje terpėje;

arba

b)  

i)  

— per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir Stromatinia cepivora Berk. požymių nepastebėta; arba

— per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, Stromatinia cepivora Berk. požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant papildomą galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta;

ir

ii)  prieš išvežimą augalai buvo apžiūrėti, ir Stromatinia cepivora Berk. požymių nepastebėta.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i)  per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir Stromatinia cepivora Berk. požymių nepastebėta; arba

ii)  per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, Stromatinia cepivora Berk. požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant papildomą galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta;

ir

b)  prieš išvežimą augalai arba jų rinkiniai buvo apžiūrėti, ir Stromatinia cepivora Berk. požymių nepastebėta.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  motininiai augalai yra kilę iš medžiagos, su kuria buvo atlikti užkrato nustatymo tyrimai; ir

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje priešsėlis yra žinomas ir Verticillium dahliae Kleb. nustatymo atvejų nebuvo užregistruota; ir

c)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą augalai buvo apžiūrėti tinkamu laiku ir Verticillium dahliae Kleb. požymių ant jų nerasta.

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Augalų, išskyrus gamybiniams pasėliams skirtus augalus, atveju:

a)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių nepastebėta;

arba

b)  

i)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir užsikrėtimo Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų; ir

ii)  šiuo kenkėju užkrėsti augalai buvo nedelsiant išrauti; ir

iii)  tuomet, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo ant augalų nerasta;

arba

c)  augalai buvo atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu apdoroti priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo nerasta.

Gamybiniams pasėliams skirtų augalų atveju:

a)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių nepastebėta;

arba

b)  

i)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku;

ii)  Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti; ir

iii)  atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo ant augalų nerasta;

arba

c)  augalai buvo fiziniu arba cheminiu būdu apdoroti priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo nerasta.

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Daržinių porų geltonosios dryžligės virusas

Allium sativum L.

a)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir daržinių porų geltonosios dryžligės viruso požymių nepastebėta;

arba

b)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir daržinių porų geltonosios dryžligės viruso požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 10 % augalų, – tie augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę patikrą užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų.

Valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės virusas

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas tinkamu laiku, ir valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės viruso požymių nepastebėta;

arba

b)  

i)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės viruso požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 10 % augalų; ir

ii)  šiuo kenkėju užkrėsti augalai buvo nedelsiant išrauti; ir

iii)  atliekant galutinę patikrą užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų.

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

b)  atlikus oficialų augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje taikomas atitinkamų tripsų pernešėjų (Frankliniella occidentalis Pergande ir Thrips tabaci Lindeman) stebėsenos režimas ir kuri, aptikus šių pernešėjų, atitinkamai apdorojama siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos; ir

b)  

i)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba

ii)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu visi pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį šio kenkėjo nerasta.

Pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas

Solanum lycopersicum L.

a)  pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso požymių ant augalų nepastebėta;

arba

b)  pomidorų lapų geltonosios garbanės ligos požymių gamybos vietoje nepastebėta.

I DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant Solanum tuberosum sėklos prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi toliau nurodytų reikalavimų, susijusių su Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu ant Solanum tuberosum sėklos, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

a) 

sėklos yra kilusios iš teritorijų, kuriose bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas neaptinkamas; arba

b) 

bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

c) 

atlikus oficialų augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

J DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sodinti skirtų Humulus lupulus augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.Grybai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  sodinti skirti augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti tinkamiausiu laiku ir Verticillium dahliae požymių ant jų nerasta; ir

b)  

i)  sodinti skirti augalai išauginti gamybos vietoje, kuri pripažinta neužkrėsta Verticilium dahliae; arba

ii)  

— sodinti skirti augalai buvo izoliuoti nuo Humulus lupulus auginti skirtų pasėlių; ir

— per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje tinkamu laiku atlikus lapijos apžiūrą, Verticillium dahliae nerasta; ir

— buvo registruojami anksčiau auginti pasėliai ir dirvožemio ligų istorija, ir nustatytas bent ketverių metų trukmės poilsio nuo augalų šeimininkų laikas nuo Verticillium dahliae aptikimo iki kito sodinimo.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  sodinti skirti augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti tinkamiausiu laiku ir Verticillium nonalfalfae požymių ant jų nerasta; ir

b)  

i)  sodinti skirti augalai išauginti gamybos vietoje, kuri pripažinta neužkrėsta Verticilium nonalfalfae; arba

ii)  

— sodinti skirti augalai buvo izoliuoti nuo Humulus lupulus auginti skirtų pasėlių; ir

— per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje tinkamu laiku atlikus lapijos apžiūrą, Verticillium nonalfalfae nerasta; ir

— buvo registruojami anksčiau auginti pasėliai ir dirvožemio ligų istorija, ir nustatytas bent ketverių metų trukmės poilsio nuo augalų šeimininkų laikas nuo Verticillium nonalfalfae aptikimo iki kito sodinimo.
VI PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama į Sąjungą įvežti iš tam tikrų trečiųjų valstybių, sąrašas 

Aprašymas

KN kodas

Trečioji valstybė, trečiųjų valstybių grupė arba trečiosios valstybės konkreti teritorija

1.

Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ir Tsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą

2.

Castanea Mill. ir Quercus L. augalai su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą

3.

Populus L., augalai su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Meksika, Jungtinės Valstijos

4.

Castanea Mill. nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Visos trečiosios valstybės

5.

Quercus L., išskyrus Quercus suber L., nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Meksika, Jungtinės Valstijos

6.

Acer saccharum Marsh. nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Meksika, Jungtinės Valstijos

7.

Populus L. nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Šiaurės ir Pietų Amerika

8.

Sodinti skirti Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ir Rosa L. augalai, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą

9.

Sodinti skirti Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. bei jų hibridai ir Fragaria L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Australiją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanadą, Kanarų salas, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Maroką, Naująją Zelandiją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Siriją, Tunisą, Turkiją, Ukrainą ir Jungtines Valstijas, išskyrus Havajus

10.

Vitis L. augalai, išskyrus vaisius

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

11.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Visos trečiosios valstybės

12.

Sodinti skirti Photinia Ldl. augalai, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Japonija, Korėjos Respublika ir Jungtinės Valstijos

13.

Phoenix spp. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžyras, Marokas

14.

Sodinti skirti Poaceae šeimos augalai, išskyrus Bambusoideae bei Panicoideae pošeimių ir Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ir Uniola L. genčių dekoratyvinius daugiamečius žolinius augalus, išskyrus sėklas

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Maroką, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Siriją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą

15.

Solanum tuberosum L. (sėklinių bulvių) stiebagumbiai

0701 10 00

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

16.

Sodinti skirti stolonus arba stiebagumbius formuojantys Solanum L. rūšių augalai arba jų hibridai, išskyrus 15 įraše išvardytus Solanum tuberosum L. stiebagumbius

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

17.

Solanum L. rūšių stiebagumbiai ir jų hibridai, išskyrus išvardytus 15 ir 16 įrašuose

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trečiosios valstybės, išskyrus:

a)  Alžyrą, Egiptą, Izraelį, Libiją, Maroką, Siriją, Šveicariją, Tunisą ir Turkiją,

arba

b)  tas, kurios atitinka šias sąlygas:

i)  tai yra viena iš šių valstybių ar teritorijų:

Albanija, Andora, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Kanarų salos, Farerų salos, Gruzija, Islandija, Lichtenšteinas, Moldova, Monakas, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija, Norvegija, Rusija (tik šios teritorijos: Centrinė federalinė apygarda (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinė apygarda (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinė apygarda (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinė apygarda (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinė apygarda (Privolzhsky federalny okrug)), San Marinas, Serbija ir Ukraina,

ir

ii)  

— jos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką pripažintos neužkrėstomis Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al, arba

— laikosi savo teisės aktų, kurie Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka pripažinti lygiaverčiais Sąjungos taisyklėms dėl apsaugos nuo Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.

18.

Sodinti skirti Solanaceae augalai, išskyrus sėklas ir 15, 16 ar 17 įrašuose išvardytus augalus

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Maroką, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Siriją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą

19.

Dirvožemis, iš dalies sudarytas iš kietos organinės medžiagos

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

20.

Auginimo terpė, išskyrus dirvožemį, visiškai arba iš dalies sudaryta iš kietų organinių medžiagų, išskyrus sudarytą vien tik iš anksčiau augalams auginti arba žemės ūkio tikslais nenaudotų durpių arba Cocos nucifera L. pluošto

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. ir Citrus sinensis (L.) Osbeck (iki 2021 m. balandžio 30 d.)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina

▼B
VII PRIEDAS

Trečiųjų valstybių kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų įvežimo į Sąjungos teritoriją reikalavimų sąrašas 

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

KN kodai

Kilmė

Specialūs reikalavimai

1.

Auginimo terpė, pridėta prie augalų arba su jais susijusi, išskyrus sterilią in vitro augalų terpę, skirta augalų gyvybingumui palaikyti

Kodo nėra (1)

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  auginimo terpė susijusių augalų sodinimo metu buvo tokia:

i)  joje nebuvo dirvožemio ir organinių medžiagų ir ji anksčiau nebuvo naudota augalams auginti ar kitais žemės ūkio tikslais,

arba

ii)  ji sudaryta vien tik iš anksčiau augalams auginti arba kitais žemės ūkio tikslais nenaudotų durpių arba Cocos nucifera L. pluošto,

arba

iii)  siekiant užtikrinti, kad terpė nebūtų užkrėsta kenkėjais, ji buvo veiksmingai fumiguota arba termiškai apdorota, o duomenys apie apdorojimą pateikti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

iv)  siekiant užtikrinti, kad terpė nebūtų užkrėsta kenkėjais, ji buvo apdorota taikant veiksmingą sisteminį metodą, o duomenys apie apdorojimą pateikti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“;

ir

visais i–iv punktuose išvardytais atvejais buvo saugoma ir išlaikoma tinkamomis sąlygomis, kad būtų išvengta užkrėtimo karantininiais kenkėjais,

ir

b)  nuo pasodinimo:

i)  buvo taikomos tinkamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad į auginimo terpę nepatektų Sąjungos karantininiai kenkėjai, įskaitant bent tokias priemones:

— auginimo terpė buvo fiziškai izoliuota nuo dirvožemio ir kitų įmanomų taršos šaltinių,

— buvo taikomos higienos priemonės,

— buvo naudojamas Sąjungos karantininiais kenkėjais neužkrėstas vanduo;

arba

ii)  per dvi savaites iki eksporto, plaunant Sąjungos karantininiais kenkėjais neužkrėstu vandeniu, nuo augalų buvo visiškai atskirta auginimo terpė, įskaitant, kai tinkama, dirvožemį. Augalus galima persodinti į auginimo terpę, kuri atitinka a punkte nustatytus reikalavimus. Siekiant išvengti užkrėtimo Sąjungos karantininiais kenkėjais, privaloma laikytis tinkamų sąlygų, nustatytų b punkte.

2.

Mašinos ir transporto priemonės, kurios buvo naudojamos žemės ar miškų ūkyje

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad mašinos ar transporto priemonės yra išvalytos ir nuo jų pašalintos dirvožemio ir augalų liekanos.

3.

Sodinti skirti augalai su šaknimis, išauginti atvirame grunte

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  gamybos vieta yra pripažinta neužkrėsta Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. ir Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

ir

b)  augalai yra kilę iš lauko, kuris pripažintas neužkrėstu Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Sodinti skirti augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius ir audinių kultūros augalus

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti daigynuose ir:

a)  kilę iš kilmės valstybėje nustatytos teritorijos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos tarnyba, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thrips palmi Karny ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  kilę iš kilmės valstybėje nustatytos gamybos vietos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos tarnyba, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thrips palmi Karny ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ bei, tris mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą per mėnesįatliekant oficialias patikras, pripažinta neužkrėsta Thrips palmi Karny;

arba

c)  prieš pat eksportą buvo tinkamu būdu apdoroti siekiant sunaikinti Thrips palmi Karny, o informacija apie apdorojimą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, taip pat buvo oficialiai patikrinti ir Thrips palmi Karny nebuvo rasta.

5.

Sodinti skirti vienmečiai ir dvimečiai augalai, išskyrus Poaceae ir sėklas

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Maroką, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Siriją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  išauginti daigynuose;

b)  be augalų likučių, žiedų ir vaisių;

c)  prieš eksportuojant tinkamu laiku buvo patikrinti;

d)  nerodė jokių kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų požymių; ir

e)  nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų buvimo ženklų ar požymių arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.

6.

Sodinti skirti Poaceae šeimos Bambusoideae bei Panicoideae pošeimių ir Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. ir Uniola L. genčių dekoratyviniai daugiamečiai žoliniai augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Maroką, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Siriją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  išauginti daigynuose;

b)  be augalų likučių, žiedų ir vaisių;

c)  prieš eksportuojant tinkamu laiku buvo patikrinti;

d)  nerodė kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų požymių; ir

e)  nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų buvimo ženklų ar požymių arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.

7.

Sodinti skirti augalai, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, audinių kultūros augalus, sėklas, svogūnus, stiebagumbius, gumbasvogūnius ir šakniastiebius

Susiję Sąjungos karantininiai kenkėjai yra:

— begomovirusai, išskyrus: kambarinio klevo mozaikos virusą, valgomųjų batatų lapų garbanės virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės Sardinijos virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės Malagos virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės Acharkijos virusą;

— kininių pupuolių silpnosios margligės virusas;

— salotų infekcinės geltligės virusas;

— su melionų geltlige susijęs virusas;

— moliūgų gyslų pageltimo virusas;

— valgomųjų batatų chlorotinės žemaūgės virusas;

— valgomųjų batatų silpnosios margligės virusas;

— pomidorų silpnosios margligės virusas.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkami atitinkami Sąjungos karantininiai kenkėjai

 

 

 

 

a)  kuriose Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijų) arba kiti Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjai neaptinkami

Oficialus patvirtinimas, kad atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų požymių ant augalų per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta.

 

 

 

b)  kuriose aptinkami Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijų) arba kiti atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjai

Oficialus patvirtinimas, kad atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų požymių ant augalų per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta,

ir

a)  augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Bemisia tabaci Genn. ar kitais Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjais,

arba

b)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus oficialias patikras, Bemisia tabaci Genn. ar kitų Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjų gamybos vietos dalyje nerasta,

arba

c)  siekiant užtikrinti, kad Bemisia tabaci Genn ir kiti Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjai būtų sunaikinti, augalai buvo veiksmingai apdoroti, ir prieš eksportą kenkėjų ant jų nerasta.

8.

Sodinti skirti žolinių rūšių augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, Poaceae šeimos augalus, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius ir audinių kultūros augalus

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkami Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch)

Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti daigynuose ir:

a)  yra kilę iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Liriomyza sativae (Blanchard) bei Amauromyza maculosa (Malloch) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ bei, tris mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą per mėnesį atliekant oficialias patikras, pripažinta neužkrėsta Liriomyza sativae (Blanchard) bei Amauromyza maculosa (Malloch),

arba

c)  prieš pat eksportą buvo tinkamu būdu apdoroti siekiant sunaikinti Liriomyza sativae (Blanchard) bei Amauromyza maculosa (Malloch), oficialiai patikrinti ir Liriomyza sativae (Blanchard) bei Amauromyza maculosa (Malloch) nebuvo rasta.

Informacija apie c punkte nurodytą apdorojimą pateikiama Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

9.

Sodinti skirti Caryophyllaceae (išskyrus Dianthus L.), Compositae (išskyrus Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae ir Rosaceae (išskyrus Fragaria L.) šeimų daugiamečiai žoliniai augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Maroką, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Siriją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  išauginti daigynuose;

b)  be augalų likučių, žiedų ir vaisių;

c)  prieš eksportuojant tinkamu laiku buvo patikrinti;

d)  nerodė jokių kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų požymių ir

e)  nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų buvimo ženklų ar požymių arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.

10.

Sodinti skirti medžiai ir krūmai, išskyrus sėklas ir audinių kultūros augalus

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Maroką, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Siriją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  švarūs (t. y. be augalų liekanų), be žiedų ir vaisių,

b)  išauginti daigynuose,

c)  prieš eksportuojant buvo tinkamu laiku patikrinti ir nerodė jokių kenksmingų bakterijų, virusų bei į virusus panašių organizmų požymių, ir arba nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų požymių, arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.

11.

Sodinti skirti lapuočiai ir krūmai, išskyrus sėklas ir audinių kultūros augalus

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Maroką, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Siriją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą

Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra ramybės būsenoje ir be lapų.

12.

Šakniavaisės ir gumbavaisės daržovės, išskyrus Solanum tuberosum L. stiebagumbius

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad krovinyje ar siuntoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % grynojo svorio.

13.

Sodinti skirti svogūnai, gumbasvogūniai, šakniastiebiai ir stiebagumbiai, išskyrus Solanum tuberosum stiebagumbius

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad krovinyje ar siuntoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % grynojo svorio.

14.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad krovinyje ar siuntoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % grynojo svorio.

15.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš:

a)  valstybės, kurioje Tecia solanivora (Povolný) neaptinkamas,

arba

b)  teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Tecia solanivora (Povolný).

16.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  stiebagumbiai yra kilę iš valstybių, kurios pripažintos neužkrėstomis Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.;

arba

b)  kilmės valstybėje laikomasi nuostatų, kurios Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintos lygiavertėmis Sąjungos teisės nuostatoms dėl kovos su Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.

17.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  stiebagumbiai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (visų rasių, išskyrus 1-ąją, dažniausiai Europoje nustatomą rasę), ir gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje atitinkamu laikotarpiu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival požymių nepastebėta,

arba

b)  kilmės valstybėje laikomasi nuostatų, kurios Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintos lygiavertėmis Sąjungos teisės nuostatoms dėl kovos su Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.

18.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš vietos, kuri pripažinta neužkrėsta Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ir Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  stiebagumbiai yra kilę iš teritorijų, kuriose Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. neaptinkami;

arba

b)  teritorijose, kuriose aptinkami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. arba Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., stiebagumbiai yra kilę iš gamybos vietos, kuri pripažinta neužkrėsta Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. arba laikoma jais neužkrėsta, nes buvo imtasi Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytų priemonių, kuriomis siekta sunaikinti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

20.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  stiebagumbiai yra kilę iš teritorijų, kuriose Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen neaptinkami,

arba

b)  iš teritorijų, kuriose aptinkami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. ir Meloidogyne fallax Karssen:

i)  stiebagumbiai yra kilę iš gamybos vietos, kuri pripažinta neužkrėsta Meloidogyne chitwoodi Golden et al. ir Meloidogyne fallax Karssen remiantis augalų šeimininkų metiniu tyrimu, vykdomu tinkamu laiku atliekant augalų šeimininkų apžiūrą, taip pat juos apžiūrint ir iš išorės, ir po derliaus nuėmimo pjaustant gamybos vietoje augintų bulvių stiebagumbius, arba

ii)  nuėmus derlių atsitiktine tvarka buvo paimti stiebagumbių mėginiai, kurie patikrinti taikant atitinkamą požymius sukeliantį metodą arba atliekant laboratorinius tyrimus, taip pat apžiūrint ir iš išorės, ir pjaustant stiebagumbius tinkamu laiku ir visais atvejais, kai prieš pateikiant rinkai pakuotės arba konteineriai yra uždaromi vadovaujantis Tarybos direktyvos 66/403/EEB nuostatomis, ir Meloidogyne chitwoodi Golden et al. ir Meloidogyne fallax Karssen požymių juose nerasta.

21.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus skirtus sodinti

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš teritorijų, kuriose Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. neaptinkami.

22.

Sodinti skirti Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. ir Solanum melongena L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. arba Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

arba

b)  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. požymių ant augalų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

23.

Solanum lycopersicum L. ir Solanum melongena L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš:

a)  valstybės, pripažintos neužkrėsta Keiferia lycopersicella (Walsingham) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų,

arba

b)  teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Keiferia lycopersicella (Walsingham) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

24.

Sodinti skirti Beta vulgaris L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad runkelių viršūnių garbanės viruso požymių gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

25.

Chrysanthemum L., Dianthus L. ir Pelargonium l’Hérit. ex Ait. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai yra kilę iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ir Spodoptera litura (Fabricius),

arba

b)  Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ir Spodoptera litura (Fabricius) ženklų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta,

arba

c)  augalai buvo atitinkamai apdoroti siekiant juos apsaugoti nuo atitinkamų kenkėjų.

26.

Sodinti skirti Chrysanthemum L. ir Solanum lycopersicum L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami:

a)  chrizantemų stiebų nekrozės virusu neužkrėstoje valstybėje,

arba

b)  teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta chrizantemų stiebų nekrozės virusu,

arba

c)  chrizantemų stiebų nekrozės virusu neužkrėstoje gamybos vietoje, kurioje tai patvirtinta atlikus oficialias patikras ir, jei reikia, tyrimus.

27.

Sodinti skirti Pelargonium L’Herit. ex Ait. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas:

 

 

 

a)  kuriose Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (ne Europos populiacijų) Dalmasso ir Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ar kiti pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso pernešėjai neaptinkami.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  yra tiesiogiai kilę iš gamybos vietų, kurios pripažintos neužkrėstomis pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusu,

arba

b)  išauginti iš ne vėlesnės kaip ketvirtos kartos pradinės dauginamosios medžiagos, iš motininių augalų, kuriuose, atlikus tyrimus pagal oficialiai patvirtintą virusologinių tyrimų sistemą, pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso nerasta.

 

 

b)  kuriose aptinkami Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (ne Europos populiacijų) Dalmasso ir Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ar kiti pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso pernešėjai.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  yra tiesiogiai išauginti gamybos vietose, kuriose dirvožemis arba augalai neužkrėsti pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusu,

arba

b)  išauginti iš ne vėlesnės kaip antros kartos pradinės dauginamosios medžiagos, iš motininių augalų, kuriuose, atlikus tyrimus pagal oficialiai patvirtintą virusologinių tyrimų sistemą, pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso nerasta.

28.

Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. bei Solidago L. skintos gėlės ir Apium graveolens L. bei Ocimum L. lapinės daržovės

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad skintos gėlės ir lapinės daržovės:

a)  yra kilusios iš Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch) neužkrėstos valstybės,

arba

b)  prieš pat jų eksportą buvo oficialiai patikrintos ir Liriomyza sativae (Blanchard) bei Amauromyza maculosa (Malloch) nebuvo rasta.

29.

Skintos Orchidaceae gėlės

0603 13 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad skintos gėlės:

a)  yra kilusios iš Thrips palmi Karny neužkrėstos valstybės,

arba

b)  prieš pat jų eksportą buvo oficialiai patikrintos ir Thrips palmi Karny nebuvo rasta.

30.

Natūralūs arba dirbtiniu būdu išvesti sodinti skirti žemaūgiai augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai, įskaitant tiesiogiai atrinktus iš natūraliai augančių augalų, buvo auginami, laikomi ir formuojami oficialiai registruotuose daigynuose, kuriems bent dvejus metus iki išsiuntimo buvo nuolat taikytas oficialus priežiūros kontrolės režimas,

b)  augalai šio įrašo a punkte nurodytuose daigynuose:

i)  bent jau šio įrašo a punkte nurodytą laikotarpį buvo:

— pasodinti į vazonus, kurie laikomi lentynose ne žemiau kaip 50 cm nuo žemės,

— atitinkamai apdoroti siekiant apsaugoti nuo neeuropinių rūdžių sukėlėjų, o aktyvioji medžiaga, koncentracija ir šių apdorojimų data nurodytos šios Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Dezinfestacija ir (arba) dezinfekavimas“,

— mažiausiai šešis kartus per metus atitinkamais intervalais oficialiai tikrinti dėl susirūpinimą keliančių Sąjungos karantininių kenkėjų laikantis Reglamento (ES) 2016/2031, ir šios augalų patikros taip pat atliktos artimiausioje šio įrašo a punkte nurodytų daigynų aplinkoje, bent apžiūrint kiekvieną lauke arba daigyne esančią eilę ir visas auginimo terpės paviršiuje esančias augalo dalis, atsitiktine tvarka paimant mėginį mažiausiai iš 300 vienos genties augalų, jei šią gentį sudaro ne daugiau kaip 3 000 augalų, arba 10 % augalų, jei gentį sudaro daugiau kaip 3 000 augalų,

— per šias patikras atitinkamų susirūpinimą keliančių Sąjungos karantininių kenkėjų, nurodytų ankstesnėje įtraukoje, nerasta, užkrėsti augalai pašalinti, o likę augalai prireikus buvo veiksmingai apdoroti ir laikomi reikiamą laikotarpį bei tikrinami siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užsikrėtę tokiais kenkėjais,

— pasodinti į nenaudotą dirbtinę auginimo terpę arba į natūralią augimo terpę, kuri buvo fumiguota arba atitinkamai termiškai apdorota ir ją ištyrus nenustatyta užsikrėtimo jokiais Sąjungos karantininiais kenkėjais,

— laikomi tokiomis sąlygomis, kuriomis auginimo terpė buvo prižiūrima taip, kad į ją nepatektų Sąjungos karantininiai kenkėjai ir, likus dviem savaitėms iki išsiuntimo:

— 

— nupurtyti ir nuplauti švariu vandeniu, kad būtų pašalinta auginimo terpė, ir buvo laikomi plikomis šaknimis, arba

— nupurtyti ir nuplauti švariu vandeniu, kad būtų pašalinta auginimo terpė, ir iš naujo pasodinti į auginimo terpę, kuri atitinka i dalies penktoje įtraukoje nustatytus reikalavimus, arba

— atitinkamai apdoroti siekiant užtikrinti, kad auginimo terpė nebūtų užkrėsta Sąjungos karantininiais kenkėjais, o veiklioji medžiaga, koncentracija ir apdorojimų data nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Dezinfestacija ir (arba) dezinfekavimas“.

ii)  buvo supakuoti į uždaras talpyklas, kurios oficialiai užantspauduotos ir ant kurių nurodytas registruoto daigyno registracijos numeris; šis numeris taip pat nurodytas Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje, „Papildoma deklaracija“, pagal kurią galima nustatyti krovinių tapatybę.

31.

Pinales augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang ir Pissodes zitacuarense Sleeper neužkrėstoje gamybos vietoje.

32.

Pinales augalai, aukštesni nei 3 m, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą

Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti Scolytidae spp. (ne Europos) neužkrėstoje gamybos vietoje.

33.

Castanea Mill. ir Quercus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad Cronartium spp., išskyrus Cronartium gentianeum, Cronartium pini ir Cronartium ribicola požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

34.

Quercus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. Nov.

35.

Sodinti skirti Corylus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Kanada ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš:

a)  kilmės valstybėje nustatytos teritorijos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Anisogramma anomala (Peck) E. Müller ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  kilę iš kilmės valstybėje nustatytos gamybos vietos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų ir vykdydama oficialias patikras gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinius tris vegetacijos ciklus, pripažino neužkrėsta Anisogramma anomala (Peck) E. Müller ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

36.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Japonija, Mongolija, Korėjos Respublika, Rusija, Taivanas ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Agrilus planipennis Fairmaire ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

37.

Sodinti skirti Juglans L. ir Pterocarya Kunth augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad sodinti skirti augalai:

a)  visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  kilę iš gamybos vietos, įskaitant bent 5 km spinduliu esančią artimiausią aplinką, kurioje per dvejus metus iki eksporto atliekant oficialias patikras nepastebėta nei Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėjo Pityophthorus juglandis Blackman požymių, nei pernešėjo; prieš pat eksportą sodinti skirti augalai buvo patikrinti, tvarkyti ir supakuoti tokiu būdu, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos,

arba

c)  kilę iš gamybos vietos dalies, kurioje buvo visiškai fiziškai izoliuoti, o prieš pat eksportą sodinti skirti augalai buvo patikrinti, tvarkyti ir supakuoti tokiu būdu, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos.

38.

Betula L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta Agrilus anxius Gory.

39.

Sodinti skirti Platanus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Albanija, Armėnija, Šveicarija, Turkija ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  buvo auginami gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus Tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus pripažinta neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr.

i)  kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija,

ir

ii)  kurioje, siekiant nustatyti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. požymius, įskaitant artimiausioje aplinkoje, kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamiausiu metų laiku atliekamos oficialios patikros,

ir

iii)  siekiant nustatyti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., šiam kenkėjui aptikti tinkamu metų laiku ištirtas reprezentatyvusis augalų mėginys.

40.

Sodinti skirti Populus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad Melampsora medusae f.sp. Tremuloidis Shain požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

41.

Populus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Šiaurės ir Pietų Amerika

Oficialus patvirtinimas, kad Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

42.

Sodinti skirti Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ir Sorbus L. augalai, išskyrus skiepūglius, nuopjovas, audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Saperda candida Fabricius ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  bent dvejus metus iki eksporto, arba, jei augalai yra jaunesni nei dvejų metų, visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus Tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus pripažinta neužkrėsta Saperda candida Fabricius:

i)  kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija,

ir

ii)  kurioje, siekiant nustatyti bet kokius Saperda candida Fabricius ženklus, oficialios patikros atliekamos du kartus per metus šiam kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku,

ir

iii)  kurioje augalai buvo auginami:

— nuo vabzdžių apsaugotoje gamybos vietos dalyje siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta Saperda candida Fabricius,

— arba

— vietos dalyje, kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurią mažiausiai 500 m spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo Saperda candida Fabricius,

ir

iv)  prieš pat eksportą augalai, visų pirma jų stiebai, kruopščiai patikrinti siekiant nustatyti užkrėtimą Saperda candida Fabricius, prireikus įskaitant ardomąjį mėginių ėmimą.

43.

Sodinti skirti Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ir Vaccinium L., išskyrus audinių kultūros augalus ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Meksika ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami:

a)  visą augimo laikotarpį teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Grapholita packardi Zeller ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  visą augimo laikotarpį gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus Tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus pripažinta neužkrėsta Grapholita packardi Zeller:

i)  kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija,

ir

ii)  kurioje, siekiant nustatyti bet kokius Grapholita packardi Zeller ženklus, kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamu metų laiku atliekamos oficialios patikros,

ir

iii)  kurioje augalai išauginti tokioje vietos dalyje, kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurioje kasmet Grapholita packardi Zeller aptikti tinkamu laiku atliekant oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo šiuo kenkėju,

ir

iv)  kurioje augalai prieš pat eksportą kruopščiai patikrinti siekiant nustatyti užkrėtimą Grapholita packardi Zeller;

arba

c)  nuo vabzdžių apsaugotoje gamybos vietos dalyje siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta Grapholita packardi Zeller.

44.

Sodinti skirti Crataegus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

Oficialus patvirtinimas, kad Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. požymių gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

45.

Sodinti skirti Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, kuriose ant atitinkamų genčių augalų aptinkami ne Europos virusai, viroidai ir fitoplazmos arba Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

Oficialus patvirtinimas, kad Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. požymių ant augalų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

46.

Sodinti skirti Malus Mill. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas vyšnių lapų šiurkštumo virusas

arba pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai:

i)  oficialiai sertifikuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai ištirta bent dėl vyšnių lapų šiurkštumo viruso ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais kenkėjais,

arba

ii)  tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaigusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent dėl vyšnių lapų šiurkštumo viruso ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais kenkėjais;

b)  vyšnių lapų šiurkštumo viruso ar pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

47.

Sodinti skirti Prunus L. augalai, išskyrus sėklas b punkte nurodytu atveju

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

a)  Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas

b)  Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas slyvų amerikinės juostligės virusas, vyšnių lapų šiurkštumo virusas, persikų mozaikos virusas ir persikų skrotelių mozaikos virusas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai:

i)  oficialiai sertifikuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai ištirta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais kenkėjais,

arba

ii)  tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaigusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais Sąjungos karantininiais kenkėjais;

b)  atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinius tris vegetacijos ciklus nepastebėta.

48.

Sodinti skirti Rubus L. augalai, išskyrus sėklas b punkte nurodytu atveju

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

a)  Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas ir juodųjų aviečių latentinis virusas

b)  Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas aviečių lapų garbanės virusas ir vyšnių lapų šiurkštumo virusas

a)  ant augalų neturi būti amarų, taip pat jų kiaušinėlių;

b)  oficialus patvirtinimas, kad:

i)  augalai:

— oficialiai seritifkuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai ištirta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais Sąjungos karantininiais kenkėjais,

— arba

— tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaigusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais Sąjungos karantininiais kenkėjais;

ii)  atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinius tris vegetacijos ciklus nepastebėta.

49.

Sodinti skirti Fragaria L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkama braškių (žemuogių) raganų šluotų fitoplazma

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai, išskyrus tuos, kurie išauginti iš sėklų, yra:

i)  oficialiai sertifikuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai ištirta bent dėl braškių (žemuogių) raganų šluotų fitoplazmos, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta braškių (žemuogių) raganų šluotų fitoplazma,

arba

ii)  tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaigusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent dėl braškių (žemuogių) raganų šluotų fitoplazmos, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta braškių (žemuogių) raganų šluotų fitoplazma,

b)  braškių (žemuogių) raganų šluotų fitoplazmos sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

50.

Sodinti skirti Fragaria L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Anthonomus signatus Say ir Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ir Vepris Comm. augalai, išskyrus vaisius, bet įskaitant sėklas; Citrus L., Fortunella Swingle ir Poncirus Raf. augalų ir jų hibridų sėklos

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus ir Candidatus Liberibacter asiaticus citrusinių vaisių „Huanglongbing“ ligos (citrusinių vaisių mozaikos) sukėlėjais laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą raštu pranešė Komisijai.

52.

Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai kilę iš valstybės, kurioje Trioza erytreae Del Guercio neaptinkamas,

arba

b)  augalai kilę iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Trioza erytreae Del Guercio ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

c)  augalai buvo auginami gamybos vietoje, kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija,

ir

kurioje augalai vienus metus buvo auginami nuo vabzdžių apsaugotoje gamybos vietos dalyje siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta Trioza erytreae Del Guercio,

ir

kurioje bent per vienus metus iki išvežimo tinkamu laiku atliktos dvi oficialios patikros ir toje vietos dalyje nepastebėta Trioza erytreae Del Guercio ženklų,

ir

prieš išvežimą tvarkyti ir supakuoti taip, neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos.

53.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš:

a)  valstybės, kurioje Diaphorina citri Kuway neaptinkamas,

arba

b)  teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Diaphorina citri Kuway ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

54.

Microcitrus Swingle, Naringi Adans. ir Swinglea Merr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš:

a)  valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. ir Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. ir Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą raštu pranešė Komisijai.

55.

Sodinti skirti Palmae augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta palmių žudančiosios geltligės fitoplazmomis bei kokosų Cadang–Cadang viroidu, ir jų požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta,

arba

b)  palmių žudančiosios geltligės fitoplazmų ir kokosų Cadang–Cadang viroido požymių ant augalų per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, o gamybos vietoje augalai, ant kurių pastebėta požymių, leidžiančių įtarti, jog jie yra užkrėsti kenkėjais, buvo išrauti ir likę augalai atitinkamai apdoroti nuo Myndus crudus Van Duzee,

c)  audinių kultūrų atveju augalai buvo išauginti iš augalų, atitinkančių a arba b punkte nustatytus reikalavimus.

56.

Cryptocoryne sp. Hygrophila sp. ir Vallisneria sp. augalai

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0604 20 90

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad, atlikus oficialų šaknų tyrimą bent dėl nematodinių kenkėjų, paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus kenkėjų nustatymo metodus, šių nematodinių kenkėjų nerasta.

57.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trečiosios valstybės

Vaisiai turi būti be žiedkočių ir lapų, o ant pakuotės turi būti atitinkamas kilmės ženklas.

58.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. augalų ir jų hibridų vaisiai

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  vaisiai kilę iš valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. ir Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  vaisiai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. ir Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)  vaisiai kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. ir Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“„Papildoma deklaracija“,

arba

d)  gamybos vietos dalyje ir artimiausia aplinkoje buvo taikomi atitinkami apdorojimo ir gamybos metodai, kuriais siekta išvengti užkrėtimo Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. ir Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

ir

vaisiai buvo apdoroti natrio ortofenilfenatu ar kitomis veiksmingomis priemonėmis, nurodytomis Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie apdorojimo priemonę iš anksto raštu pranešė Komisijai,

ir

prieš eksportuojant tinkamu laiku atlikus oficialias patikras nustatyta, kad vaisiai neužkrėsti Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. ir Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

e)  jei vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui, prieš eksportuojant atlikus oficialias patikras nustatyta, kad vaisiai neturi Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. ir Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. požymių,

ir

gamybos vietos dalyje ir artimiausioje aplinkoje buvo taikomi atitinkami apdorojimo ir auginimo metodai, kuriais siekta išvengti užkrėtimo Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. ir Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

ir

pervežant, laikant ir perdirbant buvo užtikrintos sąlygos, patvirtintos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką,

ir

vaisiai pervežti atskirose pakuotėse su žyma, kurioje yra atsekamumo kodas ir nuoroda, kad vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui,

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

59.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  vaisiai kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  vaisiai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)  Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun požymių gamybos vietos dalyje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, ir vaisiai, nuėmus derlių gamybos vietos dalyje, pagal atitinkamų oficialių tyrimų rezultatus šio kenkėjo požymių neturėjo.

60.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai, išskyrus Citrus aurantium L. ir Citrus latifolia Tanaka vaisius

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  vaisiai kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  vaisiai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)  vaisiai yra kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

ir

atlikus oficialią reprezentatyviojo mėginio patikrą, kaip apibrėžta pagal tarptautinius standartus, nustatyta, kad vaisiai neturi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa požymių,

arba

d)  vaisiai yra kilę iš gamybos vietos dalies, kurioje buvo taikomi atitinkami apdorojimo ir auginimo metodai, kuriais siekta išvengti užkrėtimo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

ir

augimo sezono laikotarpiu per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą gamybos vietos dalyje atlikus oficialias vaisių patikras, Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa požymių nepastebėta,

ir

prieš eksportuojant atlikus oficialią patikrą paimant reprezentatyvųjį mėginį, kaip apibrėžta pagal tarptautinius standartus, nustatyta, kad, nuėmus derlių gamybos vietos dalyje, vaisiai neturėjo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa požymių,

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

e)  jei vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui, prieš eksportuojant atlikus oficialią reprezentatyviojo mėginio patikrą, kaip apibrėžta pagal tarptautinius standartus, nustatyta, kad vaisiai neturėjo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa požymių,

ir

patvirtinimas, kad vaisiai yra kilę iš gamybos vietos dalies, kuri, siekiant išvengti užkrėtimo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, buvo atitinkamai apdorota šiam kenkėjui aptikti tinkamu metų laiku, įtrauktas į Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltį „Papildoma deklaracija“,

ir

pervežant, laikant ir perdirbant buvo užtikrintos sąlygos, patvirtintos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką,

ir

vaisiai pervežti atskirose pakuotėse su žyma, kurioje yra atsekamumo kodas ir nuoroda, kad vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui,

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

61.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai, Mangifera L. ir Prunus L. vaisiai

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  vaisiai kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta Tephritidae (ne Europos), kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  vaisiai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Tephritidae (ne Europos), kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)  per oficialias patikras, atliekamas bent kartą per mėnesį (likus trims mėnesiams iki derliaus nuėmimo), Tephritidae (ne Europos), kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, ženklų gamybos vietoje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, o vaisiai, nuėmus derlių gamybos vietoje, pagal atitinkamų oficialių tyrimų rezultatus atitinkamo kenkėjo ženklų neturėjo,

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

d)  siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti Tephritidae (ne Europos), kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

62.

Capsicum (L.), Citrus L. vaisiai, išskyrus Citrus limon (L.) Osbeck. ir Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch ir Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 90 00

0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Afrikos žemyno valstybės, Žaliasis Kyšulys, Šventosios Elenos Sala, Madagaskaras, Reunjonas, Mauricijus ir Izraelis

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)  kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)  kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

o informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

ir per augimo sezoną gamybos vietoje tinkamu laiku buvo atliktos oficialios patikros, įskaitant vaisių reprezentatyviųjų mėginių apžiūrą, bei nustatyta, kad jie neužkrėsti Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

arba

d)  siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), jie buvo veiksmingai apdoroti šaltuoju būdu ar taikant veiksmingą sisteminį metodą arba kitu būdu veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį sisteminį metodą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai ir pateikė to metodo veiksmingumą patvirtinančius dokumentus.

63.

Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ir Vaccinium L. vaisiai

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Kanada, Meksika ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Grapholita packardi Zeller ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  kilę iš gamybos vietos, kurioje per augimo sezoną tinkamu laiku atliekamos oficialios patikros ir tyrimai dėl Grapholita packardi Zeller, įskaitant vaisių reprezentatyviojo mėginio apžiūrą, ir nustatyta, kad jie šiuo kenkėju neužkrėsti,

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti Grapholita packardi Zeller, jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

64.

Malus Mill. ir Pyrus L. vaisiai

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)  kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)  kilę iš gamybos vietos, kurioje per augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekamos oficialios patikros ir tyrimai dėl Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, įskaitant vaisių reprezentatyviojo mėginio apžiūrą, ir nustatyta, kad jie šiuo kenkėju neužkrėsti,

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

d)  siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

65.

Malus Mill. ir Pyrus L. vaisiai

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)  kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta Anthonomus quadrigibbus Say laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Anthonomus quadrigibbus Say ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)  kilę iš gamybos vietos, kurioje per augimo sezoną tinkamu laiku atliekamos oficialios patikros ir tyrimai dėl Anthonomus quadrigibbus Say, įskaitant vaisių reprezentatyviojo mėginio apžiūrą, ir nustatyta, kad jie šiuo kenkėju neužkrėsti,

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

d)  siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti Anthonomus quadrigibbus Say, jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

66.

Malus Mill. vaisiai

0808 10 10

0808 10 80

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)  kilę iš valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) ir Rhagoletis pomonella (Walsh) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) ir Rhagoletis pomonella (Walsh) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)  kilę iš gamybos vietos, kurioje per augimo sezoną kenkėjui (-ams) aptikti tinkamu laiku atliekamos oficialios patikros ir tyrimai dėl Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) ir Rhagoletis pomonella (Walsh), įskaitant vaisių reprezentatyviųjų mėginių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie šiuo (-iais) kenkėju (-ais) neužkrėsti,

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate,

arba

d)  siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) ir Rhagoletis pomonella (Walsh), jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

67.

Solanaceae vaisiai

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Australija, Šiaurės ir Pietų Amerika ir Naujoji Zelandija

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai kilę iš:

a)  valstybės, pripažintos neužkrėsta Bactericera cockerelli (Sulc.) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Bactericera cockerelli (Sulc.) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)  gamybos vietos, kurioje (įskaitant artimiausią aplinką) tris mėnesius iki eksporto atliekamos oficialios patikros ir tyrimai dėl Bactericera cockerelli (Sulc.), įskaitant vaisių reprezentatyviųjų mėginių apžiūrą, ir vaisiai veiksmingai apdorojami siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti šiuo kenkėju,

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate,

arba

d)  nuo vabzdžių apsaugotos gamybos vietos dalies, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, remdamasi tris mėnesius iki eksporto atliekamų oficialių patikrų ir tyrimų rezultatais, pripažino neužkrėsta Bactericera cockerelli (Sulc.),

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

68.

Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. ir Solanum melongena L. vaisiai

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai kilę iš:

a)  valstybės, pripažintos neužkrėsta Neoleucinodes elegantalis (Guenée) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Neoleucinodes elegantalis (Guenée) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)  gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Neoleucinodes elegantalis (Guenée); taip pat per augimo sezoną gamybos vietoje kenkėjui aptikti tinkamu laiku buvo atliktos oficialios patikros, įskaitant vaisių reprezentatyviųjų mėginių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

d)  nuo vabzdžių apsaugotos gamybos vietos dalies, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, remdamasi tris mėnesius iki eksporto atliekamų oficialių patikrų ir tyrimų rezultatais, pripažino neužkrėsta Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

ir

informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

69.

Fruits of Solanum lycopersicum L. ir Solanum melongena L. vaisiai

0702 00 00

0709 30 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai kilę iš:

a)  valstybės, pripažintos neužkrėsta Keiferia lycopersicella (Walsingham) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų,

arba

b)  teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Keiferia lycopersicella (Walsingham) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

c)  kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, remdamasi tris mėnesius iki eksporto atliekamų oficialių patikrų ir tyrimų rezultatais, pripažino neužkrėsta Keiferia lycopersicella (Walsingham) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

70.

Solanum melongena L. vaisiai

0709 30 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)  kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta Thrips palmi Karny laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų,

arba

b)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thrips palmi Karny ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

c)  prieš pat jų eksportą buvo oficialiai patikrinti ir Thrips palmi Karny nebuvo rasta.

71.

Momordica L. vaisiai

ex 0709 99 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai kilę iš:

a)  valstybės, pripažintos neužkrėsta Thrips palmi Karny laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų,

arba

b)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thrips palmi Karny ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

72.

Capsicum L. vaisiai

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Belizas, Kosta Rika, Dominikos Respublika, El Salvadoras, Gvatemala, Hondūras, Jamaika, Meksika, Nikaragva, Panama, Puerto Rikas, Jungtinės Valstijos ir Prancūzijos Polinezija, kur aptinkamas Anthonomus eugenii Cano

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai kilę iš:

a)  kilę iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Anthonomus eugenii Cano ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  kilmės valstybėje nustatytos gamybos vietos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Anthonomus eugenii Cano ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ bei, du mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą per mėnesį atliekant oficialias patikras gamybos vietoje ir artimiausioje aplinkoje, pripažinta neužkrėsta Anthonomus eugenii Cano.

73.

Zea mays L. sėklos

ex 0709 99 60

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

arba

b)  ištyrus reprezentatyvųjį sėklų mėginį Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters nerasta.

74.

Triticum L., Secale L. ir xTriticosecale Wittm. ex A. Camus genčių sėklos

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

Afganistanas, Indija, Iranas, Irakas, Meksikas, Nepalas, Pakistanas, Pietų Afrika ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas Tilletia indica Mitra

Oficialus patvirtinimas, kad sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurioje Tilletia indica Mitra neaptinkamas. Teritorijos pavadinimas nurodytas Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“.

75.

Triticum L., Secale L. ir xTriticosecale Wittm. ex A. Camus genčių grūdai

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

Afganistanas, Indija, Iranas, Irakas, Meksikas, Nepalas, Pakistanas, Pietų Afrika ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas Tilletia indica Mitra

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  grūdai yra kilę iš teritorijos, kurioje Tilletia indica Mitra neaptinkamas. Teritorijos arba teritorijų pavadinimas (-ai) nurodytas Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“,

arba

b)  Tilletia indica Mitra požymių ant augalų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta ir, ištyrus reprezentatyviuosius grūdų mėginius, paimtus nuimant derlių ir prieš išvežimą, Tilletia indica Mitra nerasta; Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Produkcijos pavadinimas“ įrašomi šie žodžiai: „ištirta ir Tilletia indica Mitra nerasta“.

76.

Spygliuočių (Pinales), išskyrus Thuja L. ir Taxus L., mediena, išskyrus:

— skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių spygliuočių medienos,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

— Libocedrus decurrens Torr. medieną, jei yra įrodymų, kad mediena buvo apdorota arba gaminama pieštukams, termiškai apdorojant, kad temperatūra 7–8 dienas siektų ne mažiau kaip 82 °C,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada, Kinija, Japonija, Korėjos Respublika, Meksika, Taivanas ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra tinkamai:

a)  termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai įrodoma ženklu „termiškai apdorota“ („HT“), nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

ir

oficialus patvirtinimas, kad po apdorojimo mediena, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios valstybės, buvo gabenama sezonu, kai neskraido Monochamus užkrato pernešėjai, laikantis papildomų keturių savaičių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba (išskyrus nužievintą medieną) mediena yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo užsikrėtimo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. arba jo pernešėjo,

arba

b)  fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate,

arba

c)  įmirkyta cheminėmis medžiagomis, naudojant produktą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate,

arba

d)  termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, kartu su ženklu „termiškai apdorota“ („HT“) nurodytais ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

77.

Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš spygliuočių (Pinales) medienos

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kanada, Kinija, Japonija, Korėjos Respublika, Meksika, Taivanas ir JAV, kur aptinkamas Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra tinkamai:

a)  termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

ir

oficialus patvirtinimas, kad po apdorojimo mediena, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios valstybės, buvo gabenama sezonu, kai neskraido Monochamus užkrato pernešėjai, laikantis papildomų keturių savaičių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba (išskyrus nužievintą medieną) mediena yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo užsikrėtimo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. arba jo pernešėjo,

arba

b)  fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, kartu su ženklu „termiškai apdorota“ („HT“) nurodytais ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

78.

Thuja L. ir Taxus L. mediena, išskyrus:

— skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš spygliuočių medienos,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada, Kinija, Japonija, Korėjos Respublika, Meksika, Taivanas ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  yra nužievinta,

arba

b)  išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį,

arba

c)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai įrodoma ženklu „termiškai apdorota“ („HT“), nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate,

arba

d)  tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate,

arba

e)  tinkamai įmirkyta cheminėmis medžiagomis, naudojant produktą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate.

79.

Spygliuočių (Pinales) mediena, išskyrus:

— skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių spygliuočių,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kazachstanas, Rusija ir Turkija

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis:

i)  Monochamus spp. (ne Europos populiacijų);

ii)  Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang ir Pissodes zitacuarense Sleeper;

iii)  Scolytidae spp. (ne Europos),

ir šių teritorijų pavadinimai nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“,

arba

b)  yra nužievinta ir be Monochamus spp. genties (ne Europos populiacijų) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens,

arba

c)  išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį,

arba

d)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai įrodoma ženklu „termiškai apdorota“ („HT“), nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate,

arba

e)  tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

f)  tinkamai įmirkyta cheminėmis medžiagomis, naudojant produktą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

80.

Spygliuočių (Pinales) mediena, išskyrus:

— skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių spygliuočių medienos,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Trečiosios valstybės, išskyrus:

— Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Lichtenšteiną, Kazachstaną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją, San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą;

— Kanadą, Kiniją, Japoniją, Korėjos Respubliką, Meksiką, Taivaną ir Jungtines Valstijas, kur aptinkamas Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  yra nužievinta ir be Monochamus spp. genties (ne Europos populiacijų) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens,

arba

b)  išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį,

arba

c)  tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

d)  tinkamai įmirkyta cheminėmis medžiagomis, naudojant produktą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

e)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai įrodoma ženklu „termiškai apdorota“ („HT“), nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate.

81.

Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių spygliuočių (Pinales) medienos

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, San Mariną, Serbiją, Šveicariją ir Ukrainą,

ir išskyrus Kanadą, Kiniją, Japoniją, Korėjos Respubliką, Meksiką, Taivaną ir JAV, kur aptinkamas Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Monochamus spp. (ne Europos populiacijų), Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang ir Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytidae spp. (ne Europos).

Teritorija nurodoma Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“,

arba

b)  pagaminta iš nužievintos rąsto formos medienos,

arba

c)  išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės,

arba

d)  tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

e)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate.

82.

Spygliuočių (Pinales) nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Trečiosios valstybės, išskyrus:

Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą

Oficialus patvirtinimas, kad nulupta žievė:

a)  tinkamai fumiguota fumigantu, patvirtintu pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia žievės temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

b)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso žievės profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate,

ir

c)  po apdorojimo, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios valstybės, buvo gabenama sezonu, kai neskraido Monochamus užkrato pernešėjai, laikantis papildomų keturių savaičių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo užsikrėtimo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. arba jo pernešėjo.

83.

Juglans L. ir Pterocarya Kunth mediena, išskyrus:

— skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių augalų medienos,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti,kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  kilusi iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 40 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai įrodoma ženklu „termiškai apdorota“ („HT“), nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  aptašyta taip, kad visiškai neliktų natūralios rąsto formos.

84.

Juglans L. ir Pterocarya Kunth nulupta žievė ir mediena:

— skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių augalų medienos

ex 1404 90 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad mediena arba nulupta žievė:

a)  kilusi iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso žievės arba medienos profilio temperatūra bent 40 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

85.

Acer saccharum Marsh. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, išskyrus:

— medieną, skirtą faneros gamybai,

— skiedras, drožles, pjuvenas, skutimo drožles, medienos atliekas ir atraižas,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

86.

Acer saccharum Marsh. mediena, skirta faneros gamybai

ex 4403 12 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Kanada ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau, ir yra skirta faneros gamybai

87.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. mediena, išskyrus:

— skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių spygliuočių medienos,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, ir baldus bei kitus iš neapdorotos medienos pagamintus objektus

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada, Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Japonija, Mongolija, Korėjos Respublika, Rusija, Taivanas ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  mediena yra kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Agrilus planipennis ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  nuo medienos įmonėje, kurią patvirtino ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nulupta žievė ir nuskusta bent 2,5 cm storio išorinės balanos,

arba

c)  mediena apdorota jonizuojančiąja spinduliuote, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy.

88.

Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba kurios dalis gauta iš Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kanada, Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Japonija, Mongolija, Korėjos Respublika, Rusija, Taivanas ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Agrilus planipennis Fairmaire ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

89.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. nulupta žievė ir iš žievės pagaminti objektai

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Japonija, Mongolija, Korėjos Respublika, Rusija, Taivanas ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad žievė yra kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Agrilus planipennis Fairmaire ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

90.

Quercus L. mediena, išskyrus:

— skiedras, drožles, pjuvenas, skutimo drožles, medienos atliekas ir atraižas,

— medines statines, statinaites, kubilus, puskubilius ir kitus kubilų gaminius bei jų dalis, įskaitant statinių šulus, jei dokumentais įrodoma, kad mediena buvo pagaminta termiškai apdorojanttaip, kad temperatūra 20 minučių siektų ne mažiau kaip 176 °C,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  aptašyta taip, kad visiškai neliktų rąsto formos,

arba

b)  nužievinta, ir vandens kiekis medienoje yra mažesnis nei 20 % sausosios medžiagos kiekio, išreikšto procentais,

arba

c)  nužievinta ir atitinkamai dezinfekuota karštu oru arba karštu vandeniu,

arba

d)  jeigu tai pjautinė mediena, – su žievės likučiais arba be jų, išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

91.

Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš Quercus L. medienos

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės,

arba

b)  tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

92.

Betula L. mediena, išskyrus:

— skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių medžių medienos,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, ir baldus bei kitus iš neapdorotos medienos pagamintus objektus

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas Agrilus anxius Gory

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  nuo medienos įmonėje, kurią patvirtino ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nulupta žievė ir nuskusta bent 2,5 cm storio išorinės balanos,

arba

b)  mediena apdorota jonizuojančiąja spinduliuote, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy.

93.

Skiedros, drožlės, pjuvenos, skutimo drožlės, medienos atliekos ir atraižos, kurios visos arba jų dalis gautos iš Betula L. medienos

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta Agrilus anxius Gory.

94.

Betula L. žievė ir iš žievės pagaminti objektai

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas Agrilus anxius Gory

Oficialus patvirtinimas, kad žievė yra be medienos.

95.

Platanus L. mediena, išskyrus:

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, ir skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba kurios dalis gauta iš Platanus L. medienos

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Albanija, Armėnija, Šveicarija, Turkija ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

96.

Populus L. mediena, išskyrus:

— skiedras, drožles, pjuvenas, skutimo drožles, medienos atliekas ir atraižas,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 97 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Šiaurės ir Pietų Amerika

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  yra nužievinta,

arba

b)  išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

97.

Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš toliau nurodytų augalų medienos:

a)  Acer saccharum Marsh.,

b)  Populus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

a)  Kanada ir Jungtinės Valstijos

b)  Šiaurės ir Pietų Amerika

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  pagaminta iš nužievintos rąsto formos medienos,

arba

b)  išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės,

arba

c)  tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

d)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

98.

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ir Sorbus L. mediena, išskyrus:

— skiedras, pjuvenas ir skutimo drožles, kurios visos arba jų dalis gauta iš šių augalų,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti,kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Saperda candida Fabricius ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  tinkamai apdorota jonizuojančiąja spinduliuote taip, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy, ir tai nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

99.

Skiedrų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ir Sorbus L. medienos

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kanada ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  yra kilusi iš iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Saperda candida Fabricius ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius,

arba

c)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso skiedrų profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

100.

Prunus L. mediena, išskyrus:

— skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių augalų medienos,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Mongolija, Japonija, Korėjos Respublika ir Vietnamas

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Aromia bungii (Falderman) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  tinkamai apdorota jonizuojančiąja spinduliuote taip, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy, ir tai nurodyta Reglamente (ES) 2016/2031 nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

101.

Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš Prunus L. medienos

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Mongolija, Japonija, Korėjos Respublika ir Vietnamas

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  yra kilusi iš iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Aromia bungii (Faldermann) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius,

arba

c)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

(1)   Naudojamas susijusio augalo KN kodas.
VIII PRIEDAS

Sąjungos teritorijos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų vežimo Sąjungos teritorijoje reikalavimų sąrašas

Kompetentingos institucijos arba profesionalūs veiklos vykdytojai oficialiai prižiūrint kompetentingoms institucijoms, atitinkamam kenkėjui aptikti tinkamiausiu metu tikrina, kaip laikomasi toliau pateiktoje lentelėje nustatytų reikalavimų.Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

Reikalavimai

1.

Mašinos ir transporto priemonės, kurios buvo naudojamos žemės ar miškų ūkyje

Mašinos ar transporto priemonės:

a)  atvežtos iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

arba

b)  prieš išvežant iš užkrėstos teritorijos, nuvalytos ir nuo jų pašalintos dirvožemio ir augalų liekanos.

2.

Sodinti skirti augalai su šaknimis, išauginti atvirame grunte

Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta yra pripažinta neužkrėsta Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. ir Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

3.

Sodinti skirti stolonus arba stiebagumbius formuojantys Solanum L. augalai arba jų hibridai, saugomi genų bankuose arba genetinių atsargų kolekcijose

Oficialus patvirtinimas, kad augalai turėjo būti laikomi karantino sąlygomis ir, atlikus laboratorinius tyrimus, juose neturėjo būti rasta Sąjungos karantininių kenkėjų.

Kiekviena tokią medžiagą turinti organizacija arba mokslinių tyrimų įstaiga apie turimą medžiagą praneša kompetentingai institucijai.

4.

Sodinti skirti stolonus arba stiebagumbius formuojantys Solanum L. rūšies augalai ar jų hibridai, išskyrus 5, 6, 7, 8, ar 9 įrašuose nurodytus Solanum tuberosum L. stiebagumbius, genų bankuose arba genetinių atsargų kolekcijose laikomą kultūrą išsaugančią medžiagą ir 21 įraše nurodytas Solanum tuberosum L. sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad augalai turėjo būti laikomi karantino sąlygomis ir, atlikus laboratorinius tyrimus, juose neturėjo būti rasta Sąjungos karantininių kenkėjų.

Laboratorinis tyrimas:

a)  turi būti prižiūrimas atitinkamos kompetentingos institucijos, o atliekamas tos institucijos arba bet kurios kitos oficialiai patvirtintos institucijos mokslinio personalo;

b)  turi būti atliekamas vietoje, kurioje sudarytos tinkamos sąlygos Sąjungos karantininiams kenkėjams izoliuoti ir medžiagai, įskaitant indikatorinius augalus, laikyti taip, kad būtų išvengta Sąjungos karantininių kenkėjų paplitimo rizikos;

c)  turi būti atliekamas kiekvieno medžiagos vieneto:

i)  jį reguliariai apžiūrint bent vieną visą vegetacijos ciklą, atsižvelgiant į medžiagos rūšį ir jos vystymosi stadiją tyrimų programos metu, siekiant ištirti bet kurio Sąjungos karantininio kenkėjo sukeltus požymius,

ii)  atliekant visos bulvių medžiagos laboratorinius tyrimus bent dėl:

— bulvių Andų latentinio viruso,

— bulvių Andų margligės viruso,

— arakacijos B viruso Oca padermės,

— bulvių juodosios žiediškosios dėmėtligės viruso,

— bulvių T viruso,

— ne Europoje išskirtų bulvių virusų A, M, S, V, X ir Y (įskaitant Yo, Yn ir Yc) ir bulvių lapų susisukimo viruso (įskaitant Yo) izoliatų,

— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

iii)  Solanum tuberosum L. sėklų, išskyrus nurodytas 21 punkte, atveju bent dėl pirmiau išvardytų virusų ir viroidų, išskyrus bulvių Andų margligės virusą ir ne Europoje išskirtus bulvių virusų A, M, S, V, X ir Y (įskaitant Yo, Yn ir Yc) ir bulvių lapų susisukimo viruso izoliatus;

d)  apima atitinkamus bet kurių kitų atliekant apžiūrą pastebėtų požymių tyrimus, kad būtų nustatyti tokius požymius sukėlę Sąjungos karantininiai kenkėjai.

5.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

Oficialus patvirtinimas, kad laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

6.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  stiebagumbiai yra kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

arba

b)  laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.

7.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš:

a)  teritorijų, kuriose Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. neaptinkamas,

arba

b)  gamybos vietos, kuri pripažinta neužkrėsta Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. arba laikoma jais neužkrėsta, nes buvo atlikta atitinkama procedūra, kuria siekta sunaikinti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

8.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš:

a)  iš teritorijų, kuriose Meloidogyne chitwoodi Golden et al. ir Meloidogyne fallax Karssen neaptinkami,

arba

b)  iš teritorijų, kuriose aptinkami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. ir Meloidogyne fallax Karssen, ir:

i)  stiebagumbiai yra kilę iš gamybos vietos, kuri pripažinta neužkrėsta Meloidogyne chitwoodi Golden et al. ir Meloidogyne fallax Karssen remiantis augalų šeimininkų metiniu tyrimu, vykdomu tinkamu laiku atliekant augalų šeimininkų apžiūrą, taip pat juos apžiūrint ir iš išorės, ir po derliaus nuėmimo pjaustant gamybos vietoje augintų bulvių stiebagumbius,

arba

ii)  nuėmus derlių atsitiktine tvarka buvo paimti stiebagumbių mėginiai, kurie buvo patikrinti taikant atitinkamą požymius sukeliantį metodą arba atliekant laboratorinius tyrimus, taip pat apžiūrint ir iš išorės, ir pjaustant stiebagumbius šiems kenkėjams aptikti tinkamu laiku ir visais atvejais, kai prieš vežant yra uždaromos pakuotės arba konteineriai, ir Meloidogyne chitwoodi Golden et al. ir Meloidogyne fallax Karssen požymių juose nerasta.

9.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus skirtuosius sodinti pagal Direktyvos 2007/33/EB 4 straipsnio 4 dalies b punktą

Oficialus patvirtinimas, kad laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

10.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus stiebagumbius tų veislių, kurios yra oficialiai pripažintos vienoje ar daugiau valstybių narių pagal Direktyvą 2002/53/EB

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai:

a)  priklauso pažangiosioms veislėms;

b)  išauginti Sąjungoje ir

c)  tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir Sąjungoje su ja buvo atliekami oficialūs karantininiai tyrimai, kurių metu nustatyta, kad stiebagumbiai neužkrėsti Sąjungos karantininiais kenkėjais.

11.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus nurodytus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ar 10 įrašuose

Ant pakuotės arba lydimuosiuose dokumentuose (tuo atveju, kai stiebagumbiai vežami dideliais kiekiais ir nesupakuoti) nurodomas registracijos numeris, įrodantis, kad stiebagumbius išaugino oficialiai registruotas gamintojas arba jie kilę iš gamybos teritorijoje esančių oficialiai įregistruotų kolektyvinių sandėlių ar paskirstymo centrų ir kad:

a)  stiebagumbiai neužkrėsti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

ir

b)  laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

ir

jeigu taikytina, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

ir

Globodera pallida (Stone) Behrens bei Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

12.

Sodinti skirti Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. ir Solanum melongena L. augalai su šaknimis, išskyrus skirtuosius sodinti pagal Direktyvos 2007/33/EB 4 straipsnio 4 dalies a punktą

Oficialus patvirtinimas, kad laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

13.

Sodinti skirti Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. ir Solanum melongena L., išskyrus sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai yra kilę iš zonų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

arba

b)  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. požymių ant augalų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

14.

Sodinti skirti Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. ir Fragaria L. augalai su šaknimis, išauginti atvirame grunte

ir

Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. ir Tulipa L. svogūnai, stiebagumbiai ir šakniastiebiai, išauginti atvirame grunte, išskyrus tuos augalus, svogūnus, stiebagumbius ir šakniastiebius, kurie skirti sodinti pagal Direktyvos 2007/33/EB 4 straipsnio 4 dalies a arba c punktus

Pateikiami įrodymai, kad laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

15.

Sodinti skirti Cucurbitaceae ir Solanaceae augalai, išskyrus sėklas, kilę iš šių teritorijų:

a)  kuriose Bemisia tabaci Genn. ar kiti pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso pernešėjai neaptinkami;

b)  kuriose aptinkami Bemisia tabaci Genn. ar kiti pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso pernešėjai.

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio virusu,

arba

b)  pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso požymių ant augalų per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio virusu,

arba

b)  pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso požymių ant augalų per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta,

ir

i)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus oficialias patikras, Bemisia tabaci Genn. ir kitų pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso pernešėjų gamybos vietos dalyje nerasta,

arba

ii)  augalai buvo veiksmingai apdoroti siekiant užtikrinti, kad Bemisia tabaci Genn ir kitų pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso pernešėjai būtų sunaikinti.

16.

Sodinti skirti Juglans L. ir Pterocarya Kunth augalai, išskyrus sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad sodinti skirti augalai:

a)  visą augimo laikotarpį arba nuo jų įvežimo į Sąjungą dienos buvo auginami teritorijoje, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman,

arba

b)  kilę iš gamybos vietos, įskaitant bent 5 km spinduliu esančią artimiausią aplinką, kurioje per dvejus metus iki išvežimo atliekant oficialias patikras nepastebėta nei Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėjo Pityophthorus juglandis Blackman požymių, nei pernešėjo, o prieš išvežimą sodinti skirti augalai buvo apžiūrėti, tvarkyti ir supakuoti taip, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos,

arba

c)  kilę iš gamybos vietos dalies, kurioje buvo visiškai fiziškai izoliuoti, o prieš išvežimą sodinti skirti augalai buvo apžiūrėti, tvarkyti ir supakuoti taip, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos.

17.

Sodinti skirti Platanus L. augalai, išskyrus sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai yra kilę iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

arba

b)  buvo auginami gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus Tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus pripažinta neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.:

i)  kurią užregistravo ir prižiūri kilmės kompetentingos institucijos,

ir

ii)  kurioje, siekiant nustatyti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. požymius, įskaitant artimiausioje aplinkoje, kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamiausiu metų laiku atliekamos oficialios patikros,

ir

iii)  siekiant nustatyti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., šiam kenkėjui aptikti tinkamu metų laiku ištirtas reprezentatyvusis augalų mėginys.

18.

Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai bei jų hibridai ir Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  kilę iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Trioza erytreae Del Guercio,

arba

b)  buvo auginami gamybos vietoje, kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos,

ir

kurioje augalai vienus metus buvo auginami nuo vabzdžių apsaugotoje gamybos vietos dalyje siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta Trioza erytreae Del Guercio,

ir

kurioje bent per vienus metus iki išvežimo tinkamu laiku atliktos dvi oficialios patikros ir toje vietos dalyje nepastebėta Trioza erytreae Del Guercio ženklų,

ir

prieš išvežimą tvarkyti ir supakuoti taip, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos.

19.

Sodinti skirti Vitis L. augalai, išskyrus sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad sodinti skirti augalai:

a)  kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta vynuogių geltos fitoplazma,

arba

b)  kilę iš gamybos vietos dalies, kurioje:

i)  vynuogių geltos fitoplazmos požymių ant Vitis spp. augalų gamybos vietos dalyje ir artimiausioje aplinkoje nepastebėta per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą, o Vitis spp. dauginti skirtų augalų atveju vynuogių geltos fitoplazmos požymių ant Vitis spp. augalų gamybos vietos dalyje ir artimiausioje aplinkoje nepastebėta per paskutinius du pasibaigusius vegetacijos ciklus,

ii)  siekiant kontroliuoti vynuogių geltos fitoplazmos pernešėjus, vykdoma pernešėjų stebėsena ir taikomi atitinkami apdorojimo metodai,

iii)  apleisti Vitis L. augalai, augantys artimiausioje gamybos vietos dalies aplinkoje, per augimo sezoną buvo stebimi siekiant aptikti vynuogių geltos fitoplazmos požymių ir, pastebėjus tokių požymių, buvo išrauti arba su jais buvo atlikti tyrimai ir vynuogių geltos fitoplazmos požymių ant jų nerasta,

arba

c)  laikantis tarptautinių standartų, buvo apdoroti karštu vandeniu.

20.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai

Ant pakuotės turi būti atitinkamas kilmės ženklas.

21.

Solanum tuberosum L. sėklos, išskyrus nurodytas 3 įraše

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  sėklos gaunamos iš augalų, atitinkančių, jei taikoma, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus,

ir kad sėklos:

b)  kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

arba

atitinka visus šiuos reikalavimus:

i)  jos išaugintos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta šiame punkte nurodytų Sąjungos karantininių kenkėjų sukeliamų ligų požymių;

ii)  jos išaugintos vietos dalyje, kurioje buvo imtasi visų šių veiksmų:

— siekiant užkirsti kelią infekcijai, užtikrinama sąlyčio su darbuotojais ir objektais, tokiais kaip įrankiai, įrenginiai, transporto priemonės, indai ir pakavimo medžiagos, iš kitų vietos dalių, kuriose auginami bulvinių šeimos augalai, prevencija ir taikomos atitinkamos higienos priemonės;

— naudojamas tik toks vanduo, kuriame nėra šiame punkte nurodytų Sąjungos karantininių kenkėjų.

22.

Juglans L. ir Pterocarya Kunth mediena, išskyrus:

— skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių augalų medienos,

— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)  kilusi iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman;

arba

b)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 40 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį;

arba

c)  aptašyta taip, kad visiškai neliktų natūralios rąsto formos.

23.

Juglans L. ir Pterocarya Kunth nulupta žievė ir skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių augalų.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena arba nulupta žievė:

a)  kilusi iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman,

arba

b)  tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso žievės ar medienos profilio temperatūra bent 40 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

24.

Platanus L. mediena, įskaitant tą, kuri nebėra natūralios rąsto formos

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  mediena yra kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

arba

b)  mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį.

25.

Medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo medinė pakavimo medžiaga, faktiškai naudojama arba nenaudojama pervežant visų rūšių objektus, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, apdorotą medieną, pagamintą naudojant klijus, karštį ir slėgį arba jų derinius, ir pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena.

Oficialus patvirtinimas, kad medinė pakavimo medžiaga:

a)  kilusi iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman,

arba

b)  pagaminta iš nužievintos medienos, kaip nustatyta FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 dėl medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje I priede, ir

i)  apdorota vienu iš patvirtintų apdorojimo būdų, kaip nustatyta to tarptautinio standarto I priede, ir

ii)  paženklinta to tarptautinio standarto II priede nurodytu ženklu, kuriuo nurodoma, kad medinė pakavimo medžiaga apdorota patvirtintu fitosanitariniu apdorojimo būdu pagal šį standartą.
IX PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas, sąrašas

Toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje nurodytos saugomos zonos atitinkamai apima vieną iš šių teritorijų:

a) 

visą sąraše nurodytos valstybės narės teritoriją;

b) 

sąraše nurodytos valstybės narės teritoriją su nustatytomis išimtimis, pateiktomis skliaustuose;

c) 

tik tą valstybės narės teritorijos dalį, kuri nurodyta skliaustuose. 

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

KN kodas

Saugomos zonos

1.

Augalai ir apdulkinti skirtos gyvos žiedadulkės, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš trečiųjų valstybių, išskyrus Šveicariją ir tas valstybes, kurias atitinkama nacionalinė augalų apsaugos organizacija pripažino neužkrėstomis Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ir apie tai oficialiai pranešė Komisijai arba kuriose atitinkama nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, nustatė Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. kenkėjais neužkrėstas teritorijas ir apie tai oficialiai pranešė Komisijai, ir priklausantys vienai iš šių rūšių:

— Amelanchier Med.,

— Chaenomeles Lindl.,

— Crataegus L.,

— Cydonia Mill.,

— Eriobotrya Lindl.,

— Malus Mill.,

— Mespilus L.,

— Pyracantha Roem.,

— Pyrus L. arba

— Sorbus L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Estija;

b)  Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Gipuskoa (Baskų kraštas) provinciją, Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d’Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Alboračės ir Turiso savivaldybes Valensijos provincijoje ir Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje (Valensijos autonominė sritis));

c)  Prancūzija (Korsika);

d)  Airija (išskyrus Golvėjaus miestą);

e)  Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Milano, Mantujos, Sondrijaus ir Varezės provincijas ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijaus, Limbjatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Briancos provincijoje), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo, Skarnafidžio, Tarantaskos ir Vilafaleto komunas), Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro (Mesinos provincija), Maniačės, Brontės, Adrano (Katanijos provincija) ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos (Enos provincija) savivaldybes), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d’Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio));

f)  Latvija;

g)  Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis));

h)  Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos, Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) ir Velika Polanos komunas ir Fużinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos komunoje);

i)  Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes);

j)  Suomija;

k)  Jungtinė Karalystė (Meno Sala, Normandijos salos).

2.

Augalai ir apdulkinti skirtos gyvos žiedadulkės, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš trečiųjų valstybių, išskyrus tas valstybes, kurias atitinkama nacionalinė augalų apsaugos organizacija pripažino neužkrėstomis Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ir apie tai oficialiai pranešė Komisijai arba kuriose atitinkama nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, nustatė Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. kenkėjais neužkrėstas teritorijas ir apie tai oficialiai pranešė Komisijai, ir priklausantys vienai iš šių rūšių:

1)  Cotoneaster Ehrh. arba

2)  Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Estija;

b)  Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Gipuskoa (Baskų kraštas) provinciją, Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d’Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Alboračės ir Turiso savivaldybes Valensijos provincijoje ir Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje (Valensijos autonominė sritis));

c)  Prancūzija (Korsika);

d)  Airija (išskyrus Golvėjaus miestą);

e)  Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Milano, Mantujos, Sondrijaus ir Varezės provincijas ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijaus, Limbjatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Briancos provincijoje), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo, Skarnafidžio, Tarantaskos ir Vilafaleto komunas), Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro (Mesinos provincija), Maniačės, Brontės, Adrano (Katanijos provincija) ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos (Enos provincija) savivaldybes), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d’Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio));

f)  Latvija;

g)  Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis));

h)  Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos, Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) ir Velika Polanos komunas ir Fużinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos komunoje);

i)  Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes);

j)  Suomija;

k)  Jungtinė Karalystė (Meno Sala, Normandijos salos).
X PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos ketinama įvežti į saugomas zonas arba jose vežti, ir atitinkamų specialių saugomų zonų reikalavimų sąrašas

Toliau pateiktos lentelės ketvirtoje skiltyje nurodytos saugomos zonos atitinkamai apima vieną iš šių teritorijų:

a) 

visą sąraše nurodytos valstybės narės teritoriją;

b) 

sąraše nurodytos valstybės narės teritoriją su nustatytomis išimtimis, pateiktomis skliaustuose;

c) 

tik tą valstybės narės teritorijos dalį, kuri nurodyta skliaustuose. 

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

KN kodas

Specialūs saugomų zonų reikalavimai

Saugomos zonos

1.

Naudota žemės ūkio technika

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Įrenginiai:

a)  atvežus į runkelių gamybos vietas yra nuvalomi ir nuo jų pašalinamos dirvožemio ir augalų liekanos; arba

b)  atvežami iš teritorijos, kurioje RGNPV neaptinkamas.

a)  Airija

b)  Prancūzija (Bretanė)

c)  Portugalija (Azorų salos)

d)  Suomija

e)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

2.

Dirvožemis nuo runkelių ir nesterilizuotos runkelių (Beta vulgaris L.) atliekos

ex 2303 20 10

ex 2303 20 90

ex 2530 90 00

Oficialus patvirtinimas, kad dirvožemis arba atliekos:

a)  buvo apdoroti siekiant išvengti užkrėtimo RGNPV arba

b)  skirti vežti utilizavimui oficialiai patvirtintu metodu arba

c)  kilę iš Beta vulgaris augalų, išaugintų teritorijoje, kurioje RGNPV neaptinkamas.

a)  Airija

b)  Prancūzija (Bretanė)

c)  Portugalija (Azorų salos)

d)  Suomija

e)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

3.

Aviliai – kovo 15 d.–birželio 30 d. laikotarpiu

0106 41 00

ex 4421 99 99

ex 4602 19 90

ex 4602 90 00

Oficialus patvirtinimas, kad aviliai:

a)  kilę iš trečiųjų valstybių, pripažintų neužkrėstomis Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et. al. pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, arba

b)  kilę iš Šveicarijos Valė kantono, arba

c)  kilę iš saugomos zonos, nurodytos dešinėje skiltyje,

d)  prieš vežant jiems buvo taikytos atitinkamos karantino priemonės.

a)  Estija;

b)  Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Gipuskoa (Baskų kraštas) provinciją, Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d’Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Alboračės ir Turiso savivaldybes Valensijos provincijoje ir Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje (Valensijos autonominė sritis));

c)  Prancūzija (Korsika);

d)  Airija (išskyrus Golvėjaus miestą);

e)  Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Milano, Mantujos, Sondrijaus ir Varezės provincijas ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijaus, Limbjatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Briancos provincijoje), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo, Skarnafidžio, Tarantaskos ir Vilafaleto komunas), Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro (Mesinos provincija), Maniačės, Brontės, Adrano (Katanijos provincija) ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos (Enos provincija) savivaldybes), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d’Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio));

f)  Latvija;

g)  Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis));

h)  Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos, Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) ir Velika Polanos komunas ir Fużinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos komunoje);

i)  Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes).

j)  Suomija;

k)  Jungtinė Karalystė (Meno Sala, Normandijos salos).

4.

Allium porrum L., Apium L., Beta L. augalai, išskyrus nurodytus šio priedo 5 punkte ir tuos, kurie skirti pašarui, taip pat Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. augalai, išskyrus sodinti skirtus augalus

ex 0703 90 00

ex 0704 90 90

0706 10 00

0706 90 30

ex 0706 90 90

a)  Dirvožemis sudaro ne daugiau kaip 1 % krovinio arba siuntos svorio arba

b)  oficialus patvirtinimas, kad augalai yra skirti perdirbti perdirbimo įmonėje, kuri turi oficialiai patvirtintus atliekų šalinimo įrenginius, kuriais užtikrinama, kad nebūtų RGNPV išplitimo rizikos.

a)  Prancūzija (Bretanė)

b)  Suomija

c)  Airija

d)  Portugalija (Azorų salos)

e)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

5.

Beta vulgaris L. augalai, skirti pramoniniam perdirbimui

ex 1212 91 80

ex 1214 90 10

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  vežami tokiu būdu, kuriuo užtikrinama, kad nebūtų RGNPV išplitimo rizikos, ir yra skirti pristatyti perdirbimo įmonei, turinčiai oficialiai patvirtintus atliekų šalinimo įrenginius, kuriais užtikrinama, kad nebūtų RGNPV išplitimo rizikos, arba

b)  augalai išauginti teritorijoje, kurioje RGNPV neaptinkamas.

a)  Airija

b)  Prancūzija (Bretanė)

c)  Portugalija (Azorų salos)

d)  Suomija

e)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

6.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai:

a)  išauginti teritorijoje, kurioje runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusas (RGNPV) neaptinkamas, arba

b)  išauginti laukuose arba auginimo terpėje, sudarytoje iš dirvožemio, kuris nėra užkrėstas RGNPV arba buvo oficialiai ištirtas taikant atitinkamus metodus ir pripažintas neužkrėstu RGNPV, arba

c)  buvo nuplauti, kad neliktų dirvožemio.

a)  Prancūzija (Bretanė)

b)  Suomija

c)  Airija

d)  Portugalija (Azorų salos)

e)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

7.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus nurodytus šio priedo 6 punkte

ex 0701 90 10

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

a)  dirvožemis sudaro ne daugiau kaip 1 % krovinio arba siuntos svorio, arba

b)  oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra skirti perdirbti perdirbimo įmonėje, kuri turi oficialiai patvirtintus atliekų šalinimo įrenginius, kuriais užtikrinama, kad nebūtų RGNPV išplitimo rizikos.

a)  Prancūzija (Bretanė)

b)  Suomija

c)  Airija

d)  Portugalija (Azorų salos)

e)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

8.

Sodinti skirti Beta vulgaris L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  

i)  oficialiai individualiai patikrinti ir pripažinti neužkrėstais RGNPV, arba

ii)  išauginti iš sėklų, atitinkančių šio priedo 33 ir 34 punktuose nustatytus reikalavimus, ir

— išauginti teritorijose, kuriose RGNPV neaptinkamas,

— išauginti laukuose arba auginimo terpėje, kuri buvo oficialiai ištirta taikant atitinkamus metodus ir pripažinta neužkrėsta RGNPV, ir

— paimtas mėginys, kurį ištyrus RGNPV nerasta;

ir

b)  apie šių augalų medžiagos laikymą pranešė atitinkama organizacija arba mokslinių tyrimų įstaiga.

a)  Airija

b)  Prancūzija (Bretanė)

c)  Portugalija (Azorų salos)

d)  Suomija

e)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

9.

Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ir Sorbus L. augalai, išskyrus jų vaisius ir sėklas, ir gyvos šių augalų žiedadulkės, skirtos apdulkinti

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

Jei taikoma, oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai kilę iš trečiųjų valstybių, kurias nacionalinė augalų apsaugos organizacija pripažino neužkrėstomis Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ir apie tai pranešė Komisijai, arba

b)  augalai kilę iš kenkėjais neužkrėstų Sąjungos ar trečiųjų valstybių teritorijų, kurias atitinkamos nacionalinės augalų apsaugos organizacijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, nustatė ir pripažino neužkrėstomis Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. bei apie tai pranešė Komisijai, arba

c)  augalai, kilę iš Šveicarijos Valė kantono, arba

d)  augalai buvo išauginti arba, jei išvežti į „buferinę zoną“, buvo saugomi ir prižiūrimi bent 7 mėnesius, įskaitant paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo laikotarpį nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., lauke:

i)  kuris yra oficialiai pažymėtoje „buferinėje zonoje“ bent per 1 km nuo „buferinės zonos“ ribų, – tai yra bent 50 km2 ploto zona, kurioje augalams šeimininkams taikomas oficialiai patvirtintas ir stebimas kontrolės režimas, nustatytas ne vėliau kaip iki viso vegetacijos ciklo, einančio prieš paskutinįjį pasibaigusį vegetacijos ciklą, pradžios, siekiant kuo labiau sumažinti Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. paplitimo nuo ten auginamų augalų riziką,

ii)  kuris, kaip ir „buferinė zona“, prieš viso vegetacijos ciklo, einančio prieš paskutinįjį pasibaigusį vegetacijos ciklą, pradžią buvo oficialiai patvirtintas augalams auginti pagal šiame punkte nustatytus reikalavimus,

iii)  kuris pats ir jį supanti bent 500 m pločio zona buvo pripažinti neužkrėstais Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą, atliekant oficialią patikrą bent:

— du kartus lauke tinkamiausiu laiku, t. y. vieną kartą laikotarpiu nuo birželio iki rugpjūčio ir vieną kartą nuo rugpjūčio iki lapkričio, ir

— vieną kartą minėtoje supančiojoje zonoje tinkamiausiu laiku, t. y. nuo rugpjūčio iki lapkričio, ir

iv)  iš kurio gauti augalai buvo oficialiai tikrinami dėl latentinių infekcijų atitinkamu laboratoriniu metodu tiriant tinkamiausiu laikotarpiu oficialiai paimtus mėginius.

a)  Estija;

b)  Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Gipuskoa (Baskų kraštas) provinciją, Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d’Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Alboračės ir Turiso savivaldybes Valensijos provincijoje ir Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje (Valensijos autonominė sritis));

c)  Prancūzija (Korsika);

d)  Airija (išskyrus Golvėjaus miestą);

e)  Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Milano, Mantujos, Sondrijaus ir Varezės provincijas ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijaus, Limbjatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Briancos provincijoje), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo, Skarnafidžio, Tarantaskos ir Vilafaleto komunas), Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro (Mesinos provincija), Maniačės, Brontės, Adrano (Katanijos provincija) ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos (Enos provincija) savivaldybes), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d’Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio));

f)  Latvija;

g)  Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis));

h)  Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos, Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) ir Velika Polanos komunas ir Fużinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos komunoje);

i)  Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes).

j)  Suomija;

k)  Jungtinė Karalystė (Meno Sala, Normandijos salos).

10.

Vitis L., augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo atitinkamai apdoroti siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėstiViteus vitifoliae (Fitch) (taip pat juos sertifikavo nacionalinė augalų apsaugos organizacija ir apie tai oficialiai pranešta Komisijai).

a)  Kipras

11.

Sodinti skirti Prunus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. neaptinkamas,

arba

b)  augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

arba

c)  tiesiąja giminystės linija kilę iš motininių augalų, kuriuose per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. požymių,

ir

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta,

arba

d)  nuo paskutinio pasibaigusio augimo sezono pradžios gamybos vietoje nepastebėta, kad Prunus laurocerasus L. ir Prunus lusitanica L. augalai, ant kurių pakuočių turi būti pažymėta ar kitais būdais nurodyta, kad jie skirti parduoti profesionaliu augalų auginimu neužsiimantiems galutiniams vartotojams, turėtų Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. požymių.

Jungtinė Karalystė

12.

Sodinti skirti neįsišakniję Euphorbia pulcherrima Willd. auginiai

ex 0602 10 90

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  neįsišakniję auginiai yra kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų),

arba

b)  per visą šių augalų gamybos laikotarpį, jų gamybos vietoje bent kartą per tris savaites atliekant oficialias patikras, ant auginių arba ant augalų, iš kurių jie išauginti, laikomų arba auginamų šioje gamybos vietoje, Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) ženklų nepastebėta,

arba

c)  tais atvejais, kai Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) rastas gamybos vietoje, auginiai ir augalai, iš kurių jie išauginti, laikomų arba auginamų šioje gamybos vietoje, buvo apdoroti tinkamu būdu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tris savaites iki išvežimo iš šios gamybos vietos kartą per savaitę atliekant oficialias patikras ir minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši gamybos vieta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), nes taikytos tam tikros procedūros, kuriomis siekta sunaikinti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų). Paskutinioji iš minėtų savaitinių patikrų atliekama pirmiausia prieš pat minėtą išvežimą.

a)  Airija

b)  Švedija

c)  Jungtinė Karalystė

13.

Sodinti skirti Euphorbia pulcherrima Willd. augalai, išskyrus visas šias jų dalis:

— sėklas,

— sodinti skirtus neįsišaknijusius Euphorbia pulcherrima Willd. auginius

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų),

arba

b)  auginimo (gamybos vietoje), įskaitant ant augalų, devynias savaites iki pateikimo rinkai, bent kartą per tris savaites atliekant oficialias patikras, Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) ženklų nepastebėta,

arba

c)  tais atvejais, kai Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) rastas gamybos vietoje, augalai, kurie buvo laikomi arba auginami šioje gamybos vietoje, buvo apdoroti tinkamu būdu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tris savaites iki išvežimo iš šios gamybos vietos kartą per savaitę atliekant oficialias patikras ir minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši gamybos vieta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), nes taikytos tam tikros procedūros, kuriomis siekta sunaikinti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų). Paskutinioji iš minėtų savaitinių patikrų atliekama pirmiausia prieš pat minėtą išvežimą,

ir

d)  yra įrodymų, kad augalai išauginti iš auginių, kurie:

i)  kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų),

arba

ii)  išauginti gamybos vietoje, kurioje (įskaitant ant augalų) per visą šių augalų gamybos laikotarpį, bent kartą per tris savaites atliekant oficialias patikras, Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) ženklų nepastebėta,

arba

iii)  tais atvejais, kai Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) rastas gamybos vietoje, išauginti iš augalų, kurie buvo laikomi arba auginami šioje gamybos vietoje ir buvo apdoroti tinkamu būdu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tris savaites iki išvežimo iš šios gamybos vietos kartą per savaitę atliekant oficialias patikras ir minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši gamybos vieta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), nes taikytos tam tikros procedūros, kuriomis siekta sunaikinti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų). Paskutinioji iš minėtų savaitinių patikrų atliekama prieš pat pirmiau minėtą išvežimą;

arba

e)  iki augalų, ant kurių pakuočių pažymėta arba iš jų žiedo (ar pažiedės) išsivystymo ar kitaip galima spręsti, kad jie skirti tiesiogiai parduoti profesionaliu augalų auginimu neužsiimantiems galutiniams vartotojams, išvežimo atliktos oficialios patikros ir nustatyta, kad jie neužkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų).

a)  Airija

b)  Švedija

c)  Jungtinė Karalystė

14.

Sodinti skirti Begonia L. augalai, išskyrus sėklas, stiebagumbius ir gumbasvogūnius, ir sodinti skirti Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. ir Nerium oleander augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų),

arba

b)  auginimo (gamybos vietoje), įskaitant ant augalų, devynias savaites iki pateikimo rinkai, bent kartą per tris savaites atliekant oficialias patikras, Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) ženklų nepastebėta,

arba

c)  tais atvejais, kai Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) rastas gamybos vietoje, augalai, kurie buvo laikomi arba auginami šioje gamybos vietoje, buvo apdoroti tinkamu būdu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tris savaites iki išvežimo iš šios gamybos vietos kartą per savaitę atliekant oficialias patikras ir minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši gamybos vieta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), nes taikytos tam tikros procedūros, kuriomis siekta sunaikinti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų). Paskutinioji iš minėtų savaitinių patikrų atliekama pirmiausia prieš pat minėtą išvežimą;

arba

d)  iki augalų, ant kurių pakuočių pažymėta arba iš jų žiedo išsivystymo ar kitaip galima spręsti, kad jie skirti tiesiogiai parduoti profesionaliu augalų auginimu neužsiimantiems galutiniams vartotojams, išvežimo atliktos oficialios patikros ir nustatyta, kad jie neužkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų).

a)  Airija

b)  Švedija

c)  Jungtinė Karalystė

15.

Sodinti skirti Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti daigynuose ir gamybos vieta nėra užkrėsta Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.

a)  Airija

16.

Sodinti skirti Cedrus Trew, Pinus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller neaptinkamas,

arba

b)  augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

arba

c)  augalai išauginti daigynuose, kuriuose ir jų artimoje aplinkoje tinkamu laiku atlikus oficialias patikras ir oficialius tyrimus Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller nerasta,

arba

d)  augalai visą augimo laikotarpį auginti vietos dalyje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, ir kuri, tinkamu laiku atlikus patikras, pripažinta neužkrėsta Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

a)  Jungtinė Karalystė

17.

Sodinti skirti Larix Mill. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti daigynuose ir gamybos vieta nėra užkrėsta Cephalcia lariciphila (Klug.)

a)  Airija

b)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno ir Džersio salos)

18.

Sodinti skirti Picea A. Dietr. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti daigynuose ir gamybos vieta nėra užkrėsta Gilpinia hercyniae (Hartig).

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno ir Džersio salos)

19.

Eucalyptus l’Hérit augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0609 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  yra be dirvožemio likučių ir apdoroti nuo Gonipterus scutellatus Gyll.;

arba

b)  kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Gonipterus scutellatus Gyll.

a)  Graikija

b)  Portugalija (Azorų salos)

20.

Sodinti skirti Castanea Mill. augalai

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0802 41 00

ex 0802 42 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 99

Oficialus patvirtinimas, kad augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami:

a)  gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr neaptinkamas; arba

b)  teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

a)  Čekija

b)  Airija

c)  Švedija

d)  Jungtinė Karalystė

21.

Sodinti skirti Quercus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr neaptinkamas, arba

b)  augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

arba

c)  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

a)  Čekija

b)  Airija

c)  Švedija

d)  Jungtinė Karalystė

22.

Sodinti skirti Quercus L., išskyrus Quercus suber L., augalai, kurių kamieno apimtis 1,2 m aukštyje, matuojant nuo šaknų kaklelio, yra ne mažesnė kaip 8 cm, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller neaptinkamas,

arba

b)  augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thaumetopoea processionea L.,

arba

c)  augalai visą augimo laikotarpį auginti vietos dalyje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų Thaumetopoea processionea L., ir kuri, tinkamu laiku atlikus patikras, pripažinta neužkrėsta Thaumetopoea processionea L.

a)  Airija

b)  Jungtinė Karalystė (išskyrus šių savivaldybių teritorijas: Barkingo ir Dagenamo, Barneto, Bazildono, Beizingstoko ir Dyno, Bekslio, Braknel Foresto, Brento, Brentvudo, Bromlio, Broksborno, Kamdeno, Kasl Pointo, Čelmsvordo, Čiltemo, Londono miesto, Vestminsterio miesto, Krolio, Kroidono, Dakorumo, Dartfordo, Ilingo, Ist Harfordšyro, Elmbridžo rajono, Enfildo, Epingo foresto, Epsomo ir Juelio apskrities, Greivšamo, Grinvičo, Gilfordo, Haknio, Hamersmito ir Fulamo, Haringėjaus, Harlou, Harou, Harto, Heiveringo, Hertsmyro, Hilingdono, Horšamo, Haunslou, Islingtono, Kensingtono ir Čelsio, Kingstono prie Temzės, Lambeto, Luišamo, Litlsfordo, Medvėjaus, Mertono, Vidurio Sasekso, Moul Valio, Niuamo, Šiaurės Harfordšyro, Redingo, Redbridžo, Raigeto ir Banstedo Ričmondo prie Temzės, Ranimedo rajono, Rašmūro, Sevenoukso, Slau, Pietų Bedfordšyro, Pietų Bakso, Pietų Oksforšyro, Sadarko, Speltorno rajono, Sent Olbanso, Satono, Sari Hito, Tandridžo, Tri Riverso, Taroko, Tanbridžo ir Molingo, Tauer Hamletso, Voltamo Miško, Vonsdverto, Votfordo, Veiverlio, Velin Hatfildo, Vakarų Berkšyro, Vindzoro ir Meidenhedo, Vokingo, Vokingamo ir Vikomo)

23.

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, aukštesni nei 3 m, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta Dendroctonus micans Kugelan.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno ir Džersio salos)

24.

Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr. ir Pinus L. augalai, aukštesni nei 3 m, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta Ips duplicatus Sahlberg.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė

25.

Abies Mill., Larix Mill., Picea A., Dietr., Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, aukštesni nei 3 m, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta Ips typographus Kugelan.

a)  Airija

b)  Jungtinė Karalystė

26.

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., ir Pinus L. augalai, aukštesni nei 3 m, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta Ips amitinus Eichhof.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė

27.

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. augalai, aukštesni nei 3 m, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta Ips cembrae Heer.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala)

28.

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. ir Pinus L. augalai, aukštesni nei 3 m, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta Ips sexdentatus Börner.

a)  Airija

b)  Kipras

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala)

29.

Castanea Mill. augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Oficialus patvirtinimas, kad augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami:

a)  gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu neaptinkamas, arba

b)  teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.

a)  Airija

b)  Jungtinė Karalystė

30.

Sodinti skirti Palmae augalai, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šioms gentims: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami:

a)  visą augimo laikotarpį gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose Paysandisia archon (Burmeister) neaptinkamas, arba

b)  visą augimo laikotarpį teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Paysandisia archon (Burmeister), arba

c)  bent dvejus metus iki eksporto arba pervežimo gamybos vietoje:

i)  kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, ir

ii)  kurioje augalai auginti vietos dalyje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų Paysandisia archon (Burmeister), ir

iii)  kurioje per tris kasmet tinkamu laiku atliktus oficialias patikras, įskaitant prieš pat išvežimą iš šios gamybos vietos, nebuvo pastebėta Paysandisia archon (Burmeister) ženklų.

a)  Airija

b)  Мalta

c)  Jungtinė Karalystė

31.

Sodinti skirti Palmae augalai, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šiems taksonams: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. ir Washingtonia Raf.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami:

a)  visą augimo laikotarpį gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) neaptinkamas, arba

b)  visą augimo laikotarpį teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), arba

c)  bent dvejus metus iki eksporto arba pervežimo gamybos vietoje:

i)  kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, ir

ii)  kurioje augalai auginti vietos dalyje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ir

iii)  kurioje per tris kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliktas oficialias patikras, įskaitant prieš pat išvežimą iš šios gamybos vietos, nebuvo pastebėta Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ženklų.

a)  Airija

b)  Portugalija (Azorų salos)

c)  Jungtinė Karalystė

32.

Gossypium spp. sėklos

1207 21 00

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  sėklos apdorotos rūgštimi, ir

b)  Colletotrichum gossypii Southw požymių gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta ir, ištyrus reprezentatyvųjį mėginį, Glomerella gossypii Edgerton nerasta.

a)  Graikija

33.

Beta vulgaris L. rūšių sėklos ir pašarinių runkelių sėklos

1209 10 00

1209 29 60

ex 1209 29 80

1209 91 30

ex 1209 91 80

Nedarant poveikio Direktyvai 2002/54/EB, jei taikoma, oficialus patvirtinimas, kad:

a)  sėklos, kurios yra priskiriamos „elitinių sėklų“ ir „sertifikuotų sėklų“ kategorijoms, atitinka Direktyvos 2002/54/EB I priedo B dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus; arba

b)  „galutinai nesertifikuotos sėklos“ atitinka Direktyvos 2002/54/EB 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir yra skirtos perdirbti pagal tos direktyvos I priedo B dalyje nustatytus reikalavimus, ir pristatomos į perdirbimo įmonę, turinčią oficialiai patvirtintą kontroliuojamą atliekų šalinimo sistemą, kuria užtikrinama, kad RGNPV neišplistų; arba

c)  sėklos buvo gautos iš kultūros, užaugintos teritorijoje, kurioje RGNPV neaptinkamas.

a)  Airija

b)  Prancūzija (Bretanė)

c)  Portugalija (Azorų salos)

d)  Suomija

e)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

34.

Beta vulgaris L. rūšių daržovių sėklos

ex 1209 29 80

1209 91 30

ex 1209 91 80

Nedarant poveikio Direktyvai 2002/55/EB, jei taikoma, oficialus patvirtinimas, kad:

a)  perdirbtos sėklos sudaro ne daugiau kaip 0,5 % inertiškos medžiagos svorio (dražuotos sėklos turi atitikti šį standartą dar prieš granuliavimą); arba

b)  neperdirbtos sėklos oficialiai pakuojamos siekiant užtikrinti, kad nekiltų RGNPV išplitimo rizikos, ir yra skirtos perdirbti pagal a punkte nustatytus reikalavimus, ir pristatomos į perdirbimo įmonę, turinčią oficialiai patvirtintą kontroliuojamą atliekų šalinimo sistemą, kuria užtikrinama, kad RGNPV neišplistų; arba

c)  sėklos buvo gautos iš kultūros, užaugintos teritorijoje, kurioje RGNPV neaptinkamas.

a)  Airija

b)  Prancūzija (Bretanė)

c)  Portugalija (Azorų salos)

d)  Suomija

e)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

35.

Gossypium spp. sėklos

1207 21 00

Oficialus patvirtinimas, kad sėklos apdorotos rūgštimi

a)  Graikija

b)  Ispanija (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija)

36.

Mangifera spp. sėklos

ex 1209 99 99

Oficialus patvirtinimas, kad sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Sternochetus mangifera Fabricius.

a)  Ispanija (Granada ir Malaga)

b)  Portugalija (Alentežas, Algarvė ir Madeira)

37.

Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Kroatijos, Italijos, Kipro, Portugalijos ir Slovėnijos kilmės Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai

ex 0805 10 22

ex 0805 10 24

ex 0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

a)  vaisiai yra be lapų ir žiedkočių, arba

b)  jei vaisiai yra su lapais ir žiedkočiais, jie turi būti sudėti į sandarias, oficialiai užantspauduotas talpyklas, kurios lieka užantspauduotos tol, kol šie vaisiai vežami per jiems nustatytą saugomą zoną, ir turi būti paženklinti skiriamuoju ženklu, nurodomu augalo pase.

a)  Malta

38.

Vitis L. vaisiai

0806 10 10

0806 10 90

Vaisiai turi būti be lapų.

a)  Kipras

39.

Spygliuočių (Pinales) mediena

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  mediena yra nužievinta, arba

b)  oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Dendroctonus micans Kugelan; arba

c)  ženklu „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno ir Džersio salos)

40.

Spygliuočių (Pinales) mediena

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  mediena yra nužievinta, arba

b)  oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips duplicatus Sahlbergh; arba

c)  ženklu „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė

41.

Spygliuočių (Pinales) mediena

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  mediena yra nužievinta, arba

b)  oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips typographus Heer; arba

c)  ženklu „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.

a)  Airija

b)  Jungtinė Karalystė

42.

Spygliuočių (Pinales) mediena

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  mediena yra nužievinta, arba

b)  oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips amitinus Eichhof; arba

c)  ženklu „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė

43.

Spygliuočių (Pinales) mediena

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  mediena yra nužievinta, arba

b)  oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips cembrae Heer; arba

c)  ženklu „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala)

44.

Spygliuočių (Pinales) mediena

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  Mediena yra nužievinta; arba

b)  oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips sexdentatus Boerner; arba

c)  ženklu „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.

a)  Kipras

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala)

45.

Castanea Mill. mediena

ex 4401 12 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  mediena yra nužievinta, arba

b)  oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.; arba

c)  ženklu „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės.

a)  Čekija

b)  Airija

c)  Švedija

d)  Jungtinė Karalystė

46.

Spygliuočių (Pinales) nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Oficialus patvirtinimas, kad krovinys:

a)  buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba

b)  kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Dendroctonus micans Kugelan.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno ir Džersio salos)

47.

Spygliuočių (Pinales) nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Oficialus patvirtinimas, kad krovinys:

a)  buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba

b)  kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips. Amitinus Eichhof.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė

48.

Spygliuočių (Pinales) nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Oficialus patvirtinimas, kad krovinys:

a)  buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba

b)  kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips cembrae Heer.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala)

49.

Spygliuočių (Pinales) nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Oficialus patvirtinimas, kad krovinys:

a)  buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba

b)  kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips dublicatus Sahlberg.

a)  Graikija

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė

50.

Spygliuočių (Pinales) nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Oficialus patvirtinimas, kad krovinys:

a)  buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba

b)  kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips sexdentatus Börner.

a)  Kipras

b)  Airija

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala)

51.

Spygliuočių (Pinales) nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Oficialus patvirtinimas, kad krovinys:

a)  buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba

b)  kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips typographus Heer.

a)  Airija

b)  Jungtinė Karalystė

52.

Castanea Mill. nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Oficialus patvirtinimas, kad nulupta žievė:

a)  kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.; arba

b)  buvo tinkamai fumiguota arba kitaip tinkamai apdorota nuo Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką. Atliekant fumigaciją, veiklioji medžiaga, mažiausia žievės temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h) nurodomi Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

a)  Čekija

b)  Airija

c)  Švedija

d)  Jungtinė Karalystė
XI PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į Sąjungos teritoriją reikalingi fitosanitariniai sertifikatai, ir tų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems tokie sertifikatai nereikalingi, sąrašas

A DALIS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, taip pat atitinkamų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių, kurių atveju pagal Reglamento (ES) 2016/2031 72 straipsnio 1 dalį reikalaujama pateikti fitosanitarinį sertifikatą siekiant augalus įvežti į Sąjungos teritoriją, sąrašasAugalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87

Kilmės arba išsiuntimo valstybė

1.  Kita

Mašinos ir transporto priemonės, kurios buvo naudojamos žemės ar miškų ūkyje

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinos, naudojamos dirvai paruošti arba dirbti, jau eksploatuotos; volai vejoms arba sporto aikštelėms voluoti – jau eksploatuoti:

– plūgai:

ex 8432 10 00

– akėčios, kapliai, kultivatoriai, ravėjimo agregatai ir kauptuvai:

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

– sėjamosios, sodinamosios ir daigasodės:

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

– mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai:

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

– kitos mašinos:

ex 8432 80 00

– Dalys:

ex 8432 90 00

Javapjovės, derliaus nuėmimo arba kuliamosios mašinos, įskaitant šiaudų arba šieno presus arba presus-rinktuvus; vejapjovės arba šienapjovės; kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos išskyrus mašinas, priskiriamas 8437 pozicijai, – jau eksploatuotos:

– šiaudų arba šieno presai, įskaitant presus-rinktuvus:

ex 8433 40 00

– – javų kombainai:

ex 8433 51 00

– – šaknų arba stiebagumbių kasimo mašinos:

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

Kitos žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, paukštininkystės arba bitininkystės mašinos, įskaitant augalų daiginimo įrenginius su mechanine arba šilumine įranga; paukščių inkubatoriai ir gaubtiniai šildytuvai – jau eksploatuoti:

– – miškų ūkio mašinos:

ex 8436 80 10

Traktoriai ir vilkikai (išskyrus traktorius ir vilkikus, priskiriamus 8709 pozicijai) – jau eksploatuoti:

– kelių vilkikai, pritaikyti puspriekabėms traukti:

ex 8701 20 90

– išskyrus vienaašius traktorius, kelių vilkikus ar vikšrinius traktorius:

– – – ratiniai žemės ūkio traktoriai ir miškų ūkio traktoriai:

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Auginimo terpė, pridėta prie augalų arba su jais susijusi, skirta augalų gyvybingumui palaikyti

Kodo nėra (1).

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Triticum L., Secale L. ir xTriticosecale Wittm. ex A. Camus genčių grūdai

Kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys), išskyrus sėklas, skirtas sėjai:

1001 19 00

1001 99 00

Rugiai, išskyrus sėklas, skirtas sėjai:

1002 90 00

Kvietrugiai, išskyrus sėklas, skirtas sėjai:

ex 1008 60 00

Afganistanas, Indija, Iranas, Irakas, Meksika, Nepalas, Pakistanas, Pietų Afrika ir JAV

2.  Bendrosios kategorijos

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Svogūnai, stiebagumbiai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenos; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, priskiriamas 1212 pozicijai:

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai, išskyrus grybieną:

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

Sodinti skirti valgomieji svogūnai, valgomieji svogūnėliai, valgomieji česnakai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios:

ex 0703 10 11

ex 0703 10 90

ex 0703 20 00

Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, ropiniai kopūstai, lapiniai kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės, šviežios, pasodintos auginimo terpėje:

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (Cichorium spp.), šviežios, pasodintos auginimo terpėje:

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

Lapkotiniai salierai, išskyrus gumbinius salierus, pasodinti auginimo terpėje:

ex 0709 40 00

Salotiniai augalai, išskyrus salotas (Lactuca sativa) ir trūkažoles (Cichorium spp.), pasodintos auginimo terpėje:

ex 0709 99 10

Kitos daržovės, pasodintos auginimo terpėje:

ex 0709 99 90

Imbieras, šafranas, ciberžolė ir kiti prieskoniai, skirti sodinti arba pasodinti auginimo terpėje:

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Šakniavaisės ir gumbavaisės daržovės

Morkos, ropės, burokėliai, puteliai, gumbiniai salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai, švieži arba atšaldyti:

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

Kitos šakniavaisės ir gumbavaisės daržovės, šviežios arba atšaldytos:

ex 0709 99 90