2021 2 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 58/54


Valstybės pagalba. Sprendimas neteikti prieštaravimų

(2021/C 58/10)

ELPA priežiūros institucija neprieštarauja šiai valstybės pagalbos priemonei:

Sprendimo priėmimo data

2020 m. lapkričio 11 d.

Bylos Nr.

85838

Sprendimo Nr.

131/20/COL

ELPA valstybė

Norvegija

Pavadinimas

2021 m. pagal regionus diferencijuotos socialinio draudimo įmokos

Teisinis pagrindas

Metinis Parlamento nutarimas dėl socialinio draudimo įmokų tarifų ir kt. ir 1997 m. vasario 28 d. Įstatymo Nr. 19 dėl nacionalinės draudimo sistemos (Folketrygdloven) 23-2 straipsnis

Priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė pagalba

Pagalbos forma

Mokesčių sumažinimas

Intensyvumas

nuo 3,1 iki 12,4

Taikymo trukmė

2021 01 01 – 2021 12 31

Ekonomikos sektoriai

Horizontalioji valstybės pagalba. Visi sektoriai, kurie atitinka 2014–2021 m. regioninės pagalbos teikimo gairėse nustatytus kriterijus

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Norvegijos Vyriausybė

Autentišką sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti ELPA priežiūros institucijos interneto svetainėje http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/