2021 2 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 58/50


Valstybės pagalba. Sprendimas neteikti prieštaravimų

(2021/C 58/06)

ELPA priežiūros institucija neprieštarauja šiai valstybės pagalbos priemonei:

Sprendimo priėmimo data

2020 m. spalio 15 d.

Bylos Nr.

85649

Sprendimo Nr.

118/20/COL

ELPA valstybė

Norvegija

Pavadinimas

COVID-19. Oro transporto bendrovėms skirtos garantijų schemos taikymo laikotarpio pratęsimas

Teisinis pagrindas

Parlamento sprendimas, kuriuo leidžiama taikyti garantijų schemą pagal ministerijos pasiūlytas sąlygas

Priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Garantijų schemos tikslas – sumažinti likvidumo trūkumą, su kuriuo susiduria oro transporto sektorius, ir užtikrinti, kad dėl COVID-19 protrūkio atsiradę sutrikimai nepakenktų oro transporto bendrovių gyvybingumui.

Pagalbos forma

Valstybės garantijos

Biudžetas

Numatomas biudžetas – 6 mlrd. NOK.

Trukmė

2020 m. gruodžio 31 d.

Ekonomikos sektoriai

Oro transporto sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

GIEK, Norvegijos eksporto kreditų garantijų agentūra

Pb 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORVEGIJA

Autentišką sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti ELPA priežiūros institucijos interneto svetainėje http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/