2020 11 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 381/26


Valstybės pagalba. Sprendimas neteikti prieštaravimų

(2020/C 381/08)

ELPA priežiūros institucija neprieštarauja šiai valstybės pagalbos priemonei:

Sprendimo priėmimo data

2020 m. liepos 31 d.

Bylos Nr.

85513

Sprendimo Nr.

100/20/COL

ELPA valstybė

Norvegija

Pavadinimas (ir (arba) pagalbos gavėjo pavadinimas)

MVĮ skirtos COVID-19 garantijų schemos (pagalba 2019 m. gruodžio 31 d. sunkumų patiriančiomis laikomoms labai mažoms arba mažosioms įmonėms) pakeitimas

Teisinis pagrindas

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490

Priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

Garantija

Biudžetas

50 mlrd. NOK (iš dalies pakeistai schemai)

Trukmė

2020 m. kovo 26 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

GIEK (Norvegijos eksporto kreditų garantijų agentūra)

Pb 1763 Vika

0122 Oslo

NORVEGIJA

Autentišką sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti ELPA priežiūros institucijos interneto svetainėje http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/