6.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/17


2017 m. vasario 1 d. ELPA priežiūros institucijos ieškinys Islandijai

(Byla E-3/17)

(2017/C 108/15)

ELPA priežiūros institucija, kuriai atstovauja Carstenas Zatschleris ir Maria Moustakali, atliekantys ELPA priežiūros institucijos (35 Rue Belliard, 1040 Brussels, Belgium) įgaliotinių funkcijas, 2017 m. vasario 1 d. ELPA Teisme pareiškė ieškinį Islandijai.

ELPA priežiūros institucija prašo ELPA Teismo:

1.

pripažinti, kad, nepanaikinusi šviežios mėsos ir jos produktų leidimų sistemos, kaip nustatytoji Įstatymo Nr. 25/1993 10 straipsnyje ir Reglamento (IS) Nr. 448/2012 3, 4 ir 5 straipsniuose, Islandija neįvykdė įsipareigojimų pagal EEE susitarimo I priedo I skyriaus 1.1.1 punkte nurodytą teisės aktą – 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką, su pakeitimais, suderintą su EEE susitarimu prie jo pridėtu 1 protokolu ir jo I priedo sektorinėmis adaptacijomis, ypač tos direktyvos 5 straipsnį;

2.

nurodyti Islandijai padengti bylinėjimosi išlaidas.

Teisinės bei faktinės aplinkybės ir pagrindai, kuriais grindžiamas ieškinys:

ELPA priežiūros institucija (EPI) teigia, kad Islandija nevykdė įsipareigojimų pagal Direktyvą 89/662/EEB, nes, be kita ko, nepanaikino šviežios mėsos ir jos produktų importo leidimų sistemos.

EPI pareiškia, kad EEE vidaus prekybos gyvūniniais produktais ir veterinarinių patikrinimų taisyklės yra EEE lygmeniu suderintos. EEE vidaus prekybos gyvūniniais produktais veterinariniai patikrinimai reglamentuojami Tarybos direktyva 89/662/EEB. Pagrindinis jos tikslas – panaikinti veterinarinius patikrinimus kertant EEE vidaus sienas, kartu sugriežtinant kilmės vietoje vykdomus patikrinimus. Atlikdamos nediskriminacinius patikrinimus vietoje, EEE paskirties vietos kompetentingos institucijos gali patikrinti tik atitiktį atitinkamiems EEE teisės aktams.

EPI pareiškia, kad, nepanaikinusi šviežios mėsos ir jos produktų importo leidimų sistemos, Islandija taiko papildomus reikalavimus, kurie pagal suderintą EEE lygmens veterinarinių patikrinimų sistemą negali būti taikomi.

EPI teigimu, ELPA Teismas sprendime Ferskar kjötvörur ehf. prieš Islandijos valstybę, E-17/15, jau yra pripažinęs, kad tokie papildomi reikalavimai prieštarauja EEE teisei.