20.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/47


TEISMO SPRENDIMAS

2018 m. rugsėjo 17 d.

byloje E-10/17

Nye Kystlink AS prieš Color Group AS ir Color Line AS

(EEE susitarimo 53 straipsnis – EEE susitarimo 54 straipsnis – Lygiavertiškumo principas – Veiksmingumo principas – Nacionalinės taisyklės dėl reikalavimų atlyginti žalą senaties termino)

(2018/C 459/16)

Byloje E-10/17, Nye Kystlink AS prieš Color Group AS ir Color Line AS dėl Borgartingo apeliacinio teismo (Borgarting lagmannsrett, Norvegija) PRAŠYMO Teismui pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 34 straipsnį išaiškinti lygiavertiškumo ir veiksmingumo principus pagal nacionalines taisykles dėl reikalavimų atlyginti žalą senaties termino tais atvejais, kai baudos paskirtos pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 ir 54 straipsnius, Teismas, kurį sudaro pirmininkas Pállis Hreinssonas (pranešėjas) ir teisėjai Peras Christiansenas ir Berndas Hammermannas, 2018 m. rugsėjo 17 d. priėmė sprendimą, kurio rezoliucinė dalis yra tokia:

1.

Lygiavertiškumo principas reikalauja, kad nacionalinė norma dėl senaties termino, kuria nustatomas atskiras vienų metų senaties terminas ieškiniams dėl žalos, atsiradusios dėl nusikalstamos veikos, kuri buvo nustatyta galutiniu apkaltinamuoju nuosprendžiu, atlyginimo, turi būti atitinkamai taikoma ieškiniui dėl žalos, atsiradusios dėl EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių pažeidimo, kuris nustatytas galutiniu ELPA priežiūros institucijos sprendimu, kuriuo skiriama bauda, atlyginimo, jeigu tų ieškinių tikslas, pagrindas ir esminiai požymiai yra panašūs.

2.

Veiksmingumo principas neriboja EEE narėmis esančių valstybių teisės taikyti trejų metų ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl žalos, atsiradusios dėl EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių pažeidimo, atlyginimo, kai šis senaties terminas derinamas su pareiga ištirti žalą patyrusios šalies skundą, dėl kurios senaties terminas galėtų sueiti ELPA priežiūros institucijai dar nepriėmus sprendimo byloje dėl EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių pažeidimo, pradėtoje remiantis žalą patyrusios šalies skundu, jeigu taikant tokį ieškinio senaties terminą nebūtų neįmanoma arba būtų pernelyg sunku pareikšti ieškinį dėl žalos, atsiradusios dėl EEE konkurencijos taisyklių pažeidimo, atlyginimo. Atliekant tą vertinimą būtina atsižvelgti į išskirtines konkurencijos bylų ypatybes.