28.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 151/6


ELPA priežiūros institucijos pranešimas, skelbiamas pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo 4 protokolo II skyriaus 27 straipsnio 4 dalį

(Byla Nr. 76958 – Color Line / Sandefjordo savivaldybė)

Įmonės Color Line įsipareigojimai

(2016/C 151/06)

1.   Įvadas

Pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo 4 protokolo II skyriaus 9 straipsnį tais atvejais, kai ELPA priežiūros institucija (toliau – Institucija) ketina priimti sprendimą reikalauti nutraukti pažeidimą, o atitinkamos įmonės pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, kuriais siekiama išspręsti Institucijos išankstiniame vertinime nurodytas problemas, ji savo sprendimu gali nustatyti, kad šie įsipareigojimai įmonėms yra privalomi. Toks sprendimas gali būti priimtas nustatytam laikotarpiui ir jame daroma išvada, kad tolesniems Institucijos veiksmams nebėra pagrindo. Pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo 4 protokolo II skyriaus 27 straipsnio 4 dalį Institucija paskelbia glaustą bylos santrauką ir pagrindinį įsipareigojimų turinį. Suinteresuotosios šalys gali pateikti pastabas per Institucijos nustatytą laikotarpį.

2.   Bylos santrauka

2015 m. kovo 5 d. Institucija pradėjo oficialią procedūrą prieš įmones Color Line AS, Color Transport AS ir Color Group AS (toliau – Color Line) dėl galimo Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 ir (arba) 54 straipsnių pažeidimo sudarius ir (arba) patvirtinus uosto susitarimus su Sandefjordo savivaldybe, kuriais įmonei Color Line suteikta ilgalaikė išskirtinė teisė naudotis uostu ir (arba) užtikrinta, kad tvarkaraštyje jai būtų paskirtas geriausias išplaukimo laikas, taip galimai apribojant konkurenciją keleivių vežimo keltu trumpojo nuotolio maršrutais tarp Norvegijos ir Švedijos, kuriuose parduodamos neapmokestinamos prekės.

2015 m. rugpjūčio 24 d. įmonės Color Line bei Fjord Line AS (toliau – Fjord Line) (1) ir Sandefjordo savivaldybė sudarė taikos sutartį pagal Norvegijos ginčų įstatymo 19 skirsnį. Šia taikos sutartimi baigta pagal įmonės Fjord Line ieškinį įmonei Color Line ir Sandefjordo savivaldybei iškelta civilinė byla, kuri, inter alia, buvo nagrinėjama Sandefjordo apylinkės teisme (Norvegija). Taikos sutartyje išdėstytos įmonių Fjord Line bei Color Line ir Sandefjordo savivaldybės teisės ir pareigos, susijusios visų pirma su išplaukimo iš Sandefjordo (Norvegija) ir Striomstado (Švedija) uostų laiko ir teise šiuose uostuose naudotis tam tikra infrastruktūra.

2015 m. rugpjūčio 24 d. Institucijai pateikta taikos sutarties kopija. Institucija pareiškė keletą išlygų dėl taikos sutarties, susijusių su įmonei Color Line ir Sandefjordo savivaldybei suteiktomis teisėmis. Siekdama atsižvelgti į šias išlygas, 2015 m. rugsėjo 7 d. įmonė Color Line sudarė susitarimą su Sandefjordo savivaldybe, kuriuo patikslino tam tikras teises ir pareigas, susijusias su išplaukimo iš Sandefjordo uosto laiko paskyrimu.

2015 m. spalio 7 d., su įmone Color Line ir Sandefjordo savivaldybe aptarusi įsipareigojimus, Institucija priėmė Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo 4 protokolo II skyriaus 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą atitinkamai įmonei Color Line ir Sandefjordo savivaldybei skirtą išankstinį vertinimą.

Įmonei Color Line skirtame išankstiniame vertinime Institucija nurodė, kad įmonė Color Line vykdė toliau nurodytą verslo veiklą, kuria gali būti pažeisti EEE susitarimo 53 ir 54 straipsniai:

Įmonės Color Line ir Sandefjordo savivaldybės uosto susitarimais (iki 2015 m. rugpjūčio 24 d. taikos sutarties ir rugsėjo 7 d. susitarimo) buvo trukdoma įmonės Color Line konkurentams realiai patekti į vežimo keltu maršrutu Sandefjordas–Striomstadas paslaugų rinką. Dėl Sandefjordo savivaldybės ir įmonės Color Line sudaryto ilgalaikio susitarimo ir dėl to, kad ši įmonė jau ilgą laiką turi išskirtines teises naudotis uostu, palyginti su skirtomis investicijomis, jai ir toliau labai ilgą laiką buvo paskiriamas geriausias išplaukimo laikas ir suteikiama didžioji dalis Sandefjordo uosto pajėgumų.

Taigi, sudariusi ilgalaikius uosto susitarimus su Sandefjordo savivaldybe ir naudodamasi uosto susitarimuose nustatytomis tariamomis teisėmis, įmonė Color Line trukdė rinkos dalyviams realiai patekti į atitinkamą keleivių vežimo keltu trumpojo nuotolio maršrutu Sandefjordas–Striomstadas, kuriame parduodamos neapmokestinamos prekės, rinką ir joje plėsti savo veiklą.

3.   Pagrindinis pasiūlytų įsipareigojimų turinys

Įmonė Color Line nesutinka su Institucijos pateiktu jos verslo veiklos aprašymu ir Institucijos išankstiniame vertinime išdėstyta teisine analize. Vis dėlto ji pasiūlė prisiimti įsipareigojimus pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo 4 protokolo II skyriaus 9 straipsnio 1 dalį, kuriais siekiama išspręsti Institucijos išankstiniame vertinime nurodytas konkurencijos problemas, susijusias su pirmiau nurodyta verslo veikla.

Pasiūlytieji įsipareigojimai išdėstyti 2015 m. rugpjūčio 24 d. taikos sutartyje ir 2015 m. rugsėjo 7 d. įmonės Color Line ir Sandefjordo savivaldybės susitarime. Taigi įmonės Color Line ir Sandefjordo savivaldybės pasiūlyti įsipareigojimai yra tokie patys.

Pagrindiniai įsipareigojimai yra tokie:

Sandefjordo savivaldybė suteikia teisę įmonei Fjord Line Sandefjordo uoste teikti vežimo keltu paslaugas iki 2025 m. gruodžio 31 d. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įmonės Color Line teisė teikti vežimo keltu paslaugas Sandefjordo uoste galioja su sąlyga, kad jai bus paskirtas toliau nurodytas išplaukimo laikas.

Įgyvendinant taikos sutartį, nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. įmonėms Color Line ir Fjord Line bus taikomas šis išplaukimo tvarkaraštis:

Keltas

Išvykimas

Atvykimas

Išvykimas

Atvykimas

 

Sandefjordas

Striomstadas

Striomstadas

Sandefjordas

Color Line

7.00

9.30

10.00

12.30

Fjord Line

8.30

11.00

12.00

14.30

Color Line

10.00

12.30

13.40

16.10

Color Line

13.30

16.00

17.00

19.30

Fjord Line

15.20

17.50

18.30

21.00

Color Line

17.00

19.30

20.00

22.30

Šis išplaukimo tvarkaraštis pakeitė visus ankstesnius sprendimus ar susitarimus dėl išplaukimo laiko.

Pateiktame tvarkaraštyje įmonei Color Line paskirtas išplaukimo laikas taikomas tik iki 2019 m. gruodžio 31 d. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įmonė Color Line atsisako taikos sutartyje nustatytos teisės plaukioti šiame tvarkaraštyje paskirtu išplaukimo laiku (2).

Kita vertus, įmonei Fjord Line suteikiama teisė ir toliau iki 2025 m. gruodžio 31 d. plaukioti šiame tvarkaraštyje nustatytu laiku.

Iki 2019 m. gruodžio 31 d. išplaukimo laiką, kuriuo iki 2019 m. pabaigos plaukios įmonė Color Line, Sandefjordo savivaldybė paskiria laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. Šis laikas paskiriamas vadovaujantis tuo metu galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Šis išplaukimo laikas paskiriamas remiantis savivaldybės patvirtintais kriterijais, apie kuriuos pranešama ne vėliau kaip 2016 m. kovo 1 d.; nustatomas paraiškų pateikimo terminas – 2016 m. rugsėjo 1 d. Kriterijais turi būti užtikrinta, kad būtų laikomasi pagrindinių konkurencijos, vienodų sąlygų ir nediskriminavimo reikalavimų, ir jie taikomi esamiems ir visiems naujiems subjektams.

Nuo 2026 m. sausio 1 d. nė vienai laivybos įmonei nesuteikiama teisė naudotis Sandefjordo uostu vežimo keltu paslaugoms teikti, jei Sandefjordo savivaldybė pageidaus uostą naudoti kitais tikslais. Jei vežimo keltu paslaugos bus ir toliau teikiamos po 2025 m. gruodžio 31 d., savivaldybė iki 2024 m. gruodžio 31 d. nustato išplaukimo laiko paskyrimo kriterijus.

Skelbdama to išplaukimo laiko, kuriuo šiuo metu plaukioja įmonė Color Line  (3), paskyrimo kriterijus laikotarpiui nuo 2020 m. iki 2025 m., savivaldybė nurodo, kad laivybos įmonė, kuriai tam laikotarpiui paskirtas išplaukimo laikas ir kuri dėl šio paskyrimo pradėjo eksploatuoti iš esmės perstatytą ir specialiai pritaikytą laivą arba naują laivą, turi pirmumo teisę ir toliau tuo laivu plaukioti šiuo išplaukimo laiku tol, kol uoste bus galima teikti vežimo keltu paslaugas, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip iki 2030 m. gruodžio 31 d.

Visi pasiūlyti įsipareigojimai paskelbti anglų kalba Institucijos interneto svetainėje adresu

www.eftasurv.int

4.   Kvietimas teikti pastabas

Institucija ketina pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo 4 protokolo II skyriaus 9 straipsnį priimti sprendimą, kuriuo nustatoma, kad pirmiau apibendrinti ir Institucijos interneto svetainėje paskelbti įsipareigojimai įmonei Color Line yra privalomi.

Pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo 4 protokolo II skyriaus 27 straipsnio 4 dalį Institucija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl įsipareigojimų. Šios pastabos Institucijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Suinteresuotų trečiųjų šalių taip pat prašoma pateikti nekonfidencialų pastabų variantą, iš kurio būtų pašalintos verslo paslaptys ir kita konfidenciali informacija, o jų vietoje būtų pateikta glausta nekonfidenciali santrauka arba įrašyti žodžiai „verslo paslaptys“ arba „konfidencialu“.

Pageidautina, kad atsakymai ir pastabos būtų motyvuoti ir juose būtų išdėstyti aktualūs faktai. Institucija taip pat prašo siūlyti galimus sprendimus, jei manote, kad dėl kurios nors pasiūlytų įsipareigojimų dalies gali kilti problemų.

Pastabas su nuoroda „76958 – Color Line/Sandefjord Municipality“ galima siųsti e. paštu competition@eftasurv.int arba paštu adresu:

EFTA Surveillance Authority

Competition and State Aid Directorate

Rue Belliard 35/Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Šioje byloje pareiškėja – įmonė Fjord Line – yra nauja rinkos dalyvė.

(2)  Žr. taikos sutarties 1 priedą, kuriame įmonės Color Line išplaukimo laikas nurodytas mėlynai ir žaliai.

(3)  Tai taikos sutarties 1 priede pateiktame plane mėlynai ir žaliai nurodytas išplaukimo laikas (išplaukimo laikas, kuriuo šiuo metu plaukioja įmonė Color Line).