27.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 88/17


TEISMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 6 d.

byloje E-18/13

ELPA priežiūros institucija prieš Islandiją

(Susitariančiosios šalies įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 2001/81/EB – Neįgyvendinimas)

2014/C 88/14

Byloje E-18/13 ELPA priežiūros institucija prieš Islandiją – PRAŠYMAS paskelbti, kad per nustatytą laikotarpį nepriėmusi ar tuoj pat nepranešusi ELPA priežiūros institucijai apie visas priemones, reikalingas įgyvendinti Europos ekonominės erdvės susitarimo XX priedo 21ar punkte nurodytą Aktą, t. y. 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų, kaip suderinta Susitarimo 1 protokolu, Islandija neįvykdė įsipareigojimų pagal Aktą ir EEE susitarimo 7 straipsnį, Teismas, kurį sudaro Carl Baudenbacher, pirmininkas, Per Christiansen (teisėjas pranešėjas) ir Páll Hreinsson, teisėjai, 2013 m. gruodžio 6 d. pateikė sprendimą, kurio rezoliucinė dalis yra tokia:

Teismas:

1)

Pareiškia, kad Islandija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo XX priedo 21ar punkte nurodytą Aktą (2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų), kaip suderinta Susitarimo 1 protokolu, ir EEE susitarimo 7 straipsnį, nes nepriėmė visų reikalingų priemonių Aktui įgyvendinti per nustatytą laikotarpį.

2)

Nurodo Islandijai padengti bylinėjimosi išlaidas.