19.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/59


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS REKOMENDACIJA

Nr. 65/04/KOL

2004 m. kovo 31 d.

dėl oficialios pašarų kontrolės koordinuotos programos 2004 metams

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 109 straipsnį ir 1 protokolą,

atsižvelgdama į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo, ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies b punktą ir 1 protokolą,

atsižvelgdama į EEE susitarimo I priedo II skyriaus 31a punkte nurodytą Aktą (1995 m. spalio 25 d. Tarybos direktyva 95/53/EB, nustatantį principus, reglamentuojančius gyvūnų mitybos srityje atliekamų oficialių patikrinimų organizavimą) (1), iš dalies pakeistą ir suderintą su EEE susitarimu 1 protokolu, ypač į jo 22 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant, kad Europos ekonominė erdvė tinkamai funkcionuotų, EEE viduje būtina sukurti koordinuotas pašarų tikrinimo programas, skirtas suderinto EEE valstybių oficialios kontrolės įgyvendinimo pagerinimui.

(2)

Tokiose programose turėtų būti pabrėžiamas atitinkamų EEE susitarime numatytų galiojančių teisės aktų laikymasis bei visuomenės ir gyvūnų sveikata.

(3)

Informacijos ir patirties, kuria būtų galima pagrįsti būsimą kontrolės veiklą ir teisėkūrą, galima gauti iš rezultatų, gautų tuo pačiu metu įgyvendinant nacionalines programas ir koordinuotas programas.

(4)

Nors EEE susitarimo I priedo II skyriaus 33 punkte nurodytas Aktas (2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose) (2) nustato didžiausią aflatoksino B1 kiekį pašaruose, pagal EEE susitarimą nėra galiojančių teisės aktų, taikytinų kitiems mikotoksinams, pavyzdžiui ochratoksinui A, zearalenonui, deoksinivalenoliui ir fumonizinams. Kaupiant informaciją apie tuos mikotoksinus pašaruose atsitiktinio mėginių ėmimo būdu, būtų galima gauti naudingų duomenų situacijos dėl teisės aktų plėtojimo įvertinimui. Be to, kai kurios pašarinės žaliavos, pavyzdžiui grūdai ir aliejinių augalų sėklos, dėl derliaus nuėmimo, sandėliavimo ir transportavimo sąlygų, gali būti lengvai užterštos mikotoksinais. Kadangi mikotoksinų koncentracija kiekvienais metais skiriasi, tikslinga surinkti kelių metų iš eilės duomenis apie visus minėtus mikotoksinus.

(5)

Ankstesni patikrinimai dėl antibiotikų ir kokcidiostatų tam tikruose pašaruose, kai tos medžiagos neleistinos, rodo, kad vis dar pasitaiko tokio pobūdžio pažeidimų. Tokių išvadų periodiškumas ir jautrus šio klausimo pobūdis pateisina tolesnį patikrinimų vykdymą.

(6)

Norvegijos ir Islandijos dalyvavimą programose taikant šios Rekomendacijos II priedą dėl medžiagų, kurias draudžiama naudoti kaip pašarų priedus, reikės įvertinti atsižvelgiant į tai, kad joms netaikomas EEE susitarimo I priedo II skyrius.

(7)

Svarbu užtikrinti, kad būtų veiksmingai taikomi gyvūninės kilmės pašarinių žaliavų naudojimo pašaruose apribojimai, kaip numatyta atitinkamuose EEE teisės aktuose.

(8)

Pašarų ir maisto grandinės užteršimo medroksiprogesterono acetatu (MPA) atvejis parodė, kokia svarbi pašarų saugumui yra išteklių atranka. Kai kurie pašarų ingredientai yra žemės ūkio produktų ar kitos pramonės šalutiniai produktai arba mineralinės kilmės. Pramoninės kilmės pašarinių žaliavų šaltinis ir joms taikyti perdirbimo būdai gali būti ypač svarbūs produktų saugumui, todėl atlikdamos patikrinimus, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į šį aspektą.

(9)

Šioje rekomendacijoje numatytos priemonės atitinka ELPA augalų ir gyvūnų pašarų komiteto, padedančio ELPA priežiūros institucijai, nuomonę,

REKOMENDUOJA ELPA VALSTYBĖMS:

1)

2004 metais įvykdyti koordinuotą kontrolės programą, skirtą patikrinti:

a)

mikotoksinų (aflatoksinas B1, ochratoksinas A, zearalenonas, deoksinivalenolis ir fumonizinai) koncentraciją pašaruose, nurodant analizės metodus; mėginių metodas turėtų apimti tiek atsitiktinę, tiek tikslinę mėginių atranką; tikslinės mėginių atrankos atveju mėginiai turėtų būti pašarinės žaliavos, kuriose, kaip įtariama, yra didesnės mikotoksinų koncentracijos, pavyzdžiui javų grūdai, aliejinių augalų sėklos, aliejiniai vaisiai, jų produktai ir šalutiniai produktai, ir ilgai sandėliuojamos ar dideliais atstumais gabenamos jūra pašarinės žaliavos, apie patikrinimų rezultatus turėtų būti pranešama naudojant I priede pateiktą formą;

b)

tam tikras vaistines medžiagas, kurias draudžiama ar nedraudžiama naudoti kaip tam tikrų gyvūnų rūšių ir kategorijų pašarų priedus, ne vaistiniuose premiksuose ir kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose draudžiama naudoti šias vaistines medžiagas; vaistinės medžiagos premiksuose ir kombinuotuosiuose pašaruose turėtų būti tikrinamos tais atvejais, kai kompetentinga institucija mano, kad yra didesnė neatitikimų aptikimo tikimybė; apie rezultatus turėtų būti pranešama naudojant II priede pateiktą formą;

c)

gyvūninės kilmės pašarinių žaliavų gamybos ir naudojimo apribojimų laikymąsi, kaip numatyta III priede;

d)

tvarką, kurios laikosi kombinuotųjų pašarų gamintojai, siekiant atrinkti ir įvertinti pramoninės kilmės pašarinių žaliavų išteklius ir užtikrinti tokių ingredientų kokybę bei saugumą, kaip numatyta IV priede.

2)

Pateikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytos koordinuotos kontrolės programos rezultatus atskirame kontrolės metinės ataskaitos, kuri iki 2005 m. balandžio 1 d. turi būti pateikta ELPA priežiūros institucijai, skyriuje, pagal Direktyvos 95/53/EB 22 straipsnio 2 dalį ir naujausią suderintos ataskaitų pateikimo formos versiją.

Priimta Briuselyje, 2004 m. kovo 31 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Bernd HAMMERMAN

Kolegijos narys

Niels FENGER

Direktorius


(1)  OL L 265, 1995 11 8, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/46/EB (OL L 234, 2001 9 1, p. 55).

(2)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/8/EB (OL L 27, 2005 1 29, p. 44).


I PRIEDAS

Kai kurių mikotoksinų (aflatoksinas B1, ochratoksinas A, zearalenonas, deoksinivalenolis ir fumonizinai) koncentracija pašaruose

Visų ištirtų mėginių atskiri rezultatai; ataskaitų forma, kaip nurodyta 1 straipsnio dalies a punkte

Pašarai

Mėginių ėmimas (atsitiktinis arba tikslinis)

Mikotoksinų rūšis ir koncentracija (μg/kg pašarams, kurių drėgnis yra 12 %)

Rūšis

Kilmės šalis

Aflatoksinas B1

Ochratoksinas A

Zearalenonas

Deoksinivalenolis

Fumonizinai (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentinga institucija taip pat turėtų nurodyti:

veiksmus, kurių imtasi viršijus didžiausią leistiną aflatoksino B1 kiekį,

taikytus analizės metodus,

aptikimo ribas.


(1)  Fumonizinų koncentracija sudaro bendrą fumonizinų B1, B2 ir B3 sumą.


II PRIEDAS

Medžiagos, kurias draudžiama naudoti kaip pašarų priedus

Kai kurie antibiotikai, kokcidiostatai ir kitos medžiagos gali būti naudojamos kaip tam tikrų gyvūnų rūšių ir kategorijų premiksų ir kombinuotųjų pašarų priedai, kai tai numatyta EEE susitarimo I priedo II skyriaus 1 punkte nurodytame Akte (1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų) (1).

Neleistinų medžiagų naudojimas pašaruose sudaro pažeidimą.

Tikrintinos medžiagos turėtų būti pasirenkamos iš šio sąrašo:

1)

Medžiagos, kurios gali būti naudojamos kaip pašarų priedai tik tam tikroms gyvūnų rūšims ar kategorijoms:

 

avilamicinas

 

dekokvinatas

 

diklazurilas

 

flavofosfolipolis

 

Halofuginono hidrobromidas

 

natrio lazalocidas A

 

alfa amonio maduramicinas

 

natrio monenzinas

 

narazinas

 

narazinas – nikarbazinas

 

robenidino chlorhidratas

 

natrio salinomicinas

 

natrio semduramicinas

2)

Medžiagos, kurių daugiau nebegalima naudoti kaip pašarų priedų:

 

amproliumas

 

amproliumas/etopabatas

 

arprinocidas

 

avoparcinas

 

karbadoksas

 

dimetridazolis

 

dinitolmidas

 

ipronidazolas

 

metiklorpindolas

 

metiklorpindolas/metilbenzokvatas

 

nikarbazinas

 

nifurzolis

 

olakvindoksas

 

ronidazolis

 

spiramicinas

 

tetraciklinas

 

tilozino fosfatas

 

virginiamicinas

 

cinko bacitracinas

 

kitos inhibitorinės medžiagos

3)

Medžiagos, kurių niekada nebuvo galima naudoti kaip pašarų priedų:

kitos medžiagos.

Visų neatitinkančių mėginių atskiri rezultatai; ataskaitų forma, kaip nurodyta 1 straipsnio dalies b punkte

Pašarų rūšis

(gyvūnų rūšis ir kategorija)

Aptikta medžiaga

Nustatytas lygis

Pažeidimo priežastis (2)

Veiksmai, kurių imtasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentinga institucija taip pat turėtų nurodyti:

bendrą ištirtų mėginių skaičių,

ištirtų medžiagų pavadinimus,

taikytus analizės metodus,

aptikimo ribas.


(1)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1.

(2)  Neleistinos medžiagos atsiradimo pašaruose priežastis, kurią nurodė kompetentinga institucija, atlikusi tyrimą.


III PRIEDAS

Gyvūninės kilmės pašarinių žaliavų gamybos ir naudojimo apribojimai

Nepažeidžiant Direktyvos 95/53/EB 3–13 straipsnių ir 15 straipsnio nuostatų, ELPA valstybės 2004 metais turėtų įgyvendinti koordinuotos kontrolės programą siekiant nustatyti, ar buvo laikomasi gyvūninės kilmės pašarinių žaliavų gamybos ir naudojimo apribojimų.

Pirmiausia, siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai taikomas draudimas šerti kai kuriuos gyvūnus perdirbtais gyvūniniais baltymais, kaip numatyta EEE susitarimo I priedo I skyriaus 7, 1, 12 punktuose nurodyto Akto IV priede (2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001 nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles) (1), ELPA valstybės turėtų įgyvendinti specialią tiksliniais patikrinimais pagrįstą kontrolės programą. Pagal Direktyvos 95/53/EB 4 straipsnį kontrolės programos pagrindu turėtų būti rizika grindžiama strategija, kai atsižvelgiama į visus gamybos etapus ir visas patalpų, kuriose pašarai gaminami, tvarkomi ir administruojami, rūšis. ELPA valstybės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į kriterijų, kurie gali būti susiję su rizika, apibrėžimą. Kiekvieno kriterijaus rizikos koeficientas turėtų būti proporcingas rizikai. Tikrinimų periodiškumas ir ištirtų mėginių patalpose skaičius turėtų būti sąsajoje su toms patalpoms priskirtų rizikos koeficientų suma.

Rengiant kontrolės programą, reikėtų atsižvelgti į šiuos orientacinius kriterijus ir patalpas:

Patalpos

Kriterijai

Rizikos koeficientas

Pašarų gamyklos

Gamyklos su dvipusės pašarų gamybos linijomis, gaminančios kombinuotuosius pašarus atrajotojams ir kombinuotuosius pašarus neatrajotojams, turinčius perdirbtų gyvūninių baltymų, kuriems taikomos išimtys

Pašarų gamyklos, kuriose anksčiau buvo nustatyti pažeidimai, arba kuriose, kaip įtariama, nesilaikoma reikalavimų

Pašarų gamyklos, importuojančios didelius pašarų, turinčių daug baltymų, kiekius, pavyzdžiui žuvų miltai, sojų miltai, grūdų glitimo miltai ir baltymų koncentratai

Pašarų gamyklos, gaminančios daug kombinuotųjų pašarų

Kompleksinio užteršimo rizika, atsirandanti dėl vidaus veiklos (siloso paskirstymas, veiksmingo gamybos linijų atskyrimo kontrolė, ingredientų kontrolė, vidinė laboratorija, mėginių ėmimo procedūros, t. t.)

 

Pasienio kontrolės postai ir kiti įvažiavimo į EEE punktai

Dideli ir maži importuojamų pašarų kiekiai

Daug baltymų turintys pašarai

 

Ūkiai

Stacionarūs maišytuvai, naudojantys perdirbtus gyvūninius baltymus, kuriems taikomos išimtys

Ūkiai, kuriuose auginami atrajotojai ir kitos rūšys (kryžminio šėrimo rizika)

Ūkiai, perkantys nesupakuotus pašarus

 

Prekiautojai

Sandėliai ir daug baltymų turinčių pašarų tarpinis laikymas

Didelis parduodamų nesupakuotų pašarų kiekis

Prekiautojai užsienyje pagamintais kombinuotaisiais pašarais

 

Mobilūs maišytuvai

Maišytuvai, naudojami tiek atrajotojams, tiek neatrajotojams skirtų pašarų gamybai

Maišytuvai, kurie anksčiau neatitiko reikalavimų, ir tai buvo nustatyta, arba kurie, kaip įtariama, neatitinka reikalavimų

Maišytuvai, naudojami daug baltymų turinčių pašarų gamybai

Didelius pašarų kiekius pagaminantys maišytuvai

Didelis aptarnaujamų ūkių skaičius, įskaitant ūkius, kuriuose auginami atrajotojai

 

Transporto priemonės

Perdirbtų gyvūninių baltymų ir pašarų pervežimui naudojamos transporto priemonės

Transporto priemonės, kurios anksčiau neatitiko reikalavimų, ir tai buvo nustatyta, arba kurios, kaip įtariama, neatitinka reikalavimų

 

Vietoj šių orientacinių patalpų ir kriterijų, ELPA valstybės iki 2004 m. balandžio 30 d. gali nusiųsti savo pačių atliktą rizikos įvertinimą ELPA priežiūros institucijai.

Mėginiai turėtų būti imami iš tų partijų ir tais atvejais, kai labiausiai tikėtinas kompleksinis užteršimas uždraustais perdirbtais baltymais (pirmoji partija po pašarų partijos, kurioje buvo uždraustų gyvūninių baltymų, pristatymo, techninės problemos arba gamybos linijų pakeitimai, nesupakuotų medžiagų saugyklų arba siloso duobių pakeitimai).

Kiekviena ELPA valstybė per metus turėtų atlikti mažiausiai dešimt kiekvienos 100 000 tonų kombinuotųjų pašarų partijos patikrinimų. Kiekviena ELPA valstybė per metus turėtų paimti mažiausiai dvidešimt oficialių kiekvienos 100 000 tonų kombinuotųjų pašarų partijos mėginių. Kol nėra patvirtintų alternatyvių metodų, mėginių tyrimams reikėtų naudoti mikroskopinio nustatymo ir įvertinimo metodus, kurie apibūdinti 1998 m. lapkričio 13 d. Komisijos direktyvoje 98/88/EB, nustatančioje gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių mikroskopinio nustatymo ir įvertinimo rekomendacijas, skirtas oficialiai pašarų kontrolei (2). Jei pašaruose yra kokių nors uždraustų gyvūninės kilmės sudedamųjų medžiagų, tai turėtų būti laikoma pašarų uždraudimo pažeidimu.

ELPA priežiūros institucijai patikrinimo programų rezultatus reikėtų pateikti naudojant šias formas:

Patikrinimų dėl šėrimo gyvūninės kilmės pašarais apribojimų santrauka (uždraustų perdirbtų gyvūninių baltymų naudojimas šėrimui)

A.   Dokumentais patvirtinti patikrinimai

Stadija

Patikrinimų, atliktų siekiant nustatyti, ar yra perdirbtų gyvūninių baltymų, skaičius

Nustatytų pažeidimų skaičius, grindžiamas ne laboratoriniais tyrimais, o dokumentų tikrinimu, t. t.

Pašarinių žaliavų importas

 

 

Pašarinių žaliavų sandėliavimas

 

 

Pašarų gamyklos

 

 

Stacionarūs ir mobilūs maišytuvai

 

 

Pašarų tarpininkai

 

 

Transporto priemonė

 

 

Neatrajotojus auginantys ūkiai

 

 

Atrajotojus auginantys ūkiai

 

 

Kiti: …

 

 


B.   Pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų mėginių ėmimas ir tyrimas dėl perdirbtų gyvūninių baltymų

Patalpos

Ištirtų oficialių mėginių dėl perdirbtų gyvūninių baltymų skaičius

Neatitinkančių reikalavimų mėginių skaičius

Perdirbti gyvūniniai baltymai, gauti iš sausumos gyvūnų

Perdirbti gyvūniniai baltymai, gauti iš žuvų

Pašarinės žaliavos

Kombinuotieji pašarai

Pašarinės žaliavos

Kombinuotieji pašarai

Pašarinės žaliavos

Kombinuotieji pašarai

atrajotojams

neatrajotojams

atrajotojams

neatrajotojams

atrajotojams

neatrajotojams

Importuojant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašarų gamyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpininkai ir sandėliavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacionarūs ir mobilūs maišytuvai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkyje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Uždraustų perdirbtų gyvūninių baltymų, rastų atrajotojams skirtų pašarų mėginiuose, santrauka

 

Mėginių ėmimo mėnuo

Užteršimo pobūdis, laipsnis ir kilmė

Taikytos sankcijos (ar kitos priemonės)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELPA valstybės turėtų taip pat ištirti pašarams skirtus riebalus ir augalinius aliejus dėl kaulų likučių ir įtraukti tokių tyrimų rezultatus į šios rekomendacijos 2 dalyje nurodytą ataskaitą.


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

(2)  OL L 318, 1998 11 27, p. 45.


IV PRIEDAS

Pramoninės kilmės pašarinių žaliavų išteklių atrankos ir įvertinimo procedūros

Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti ir trumpai apibūdinti pramoninės kilmės pašarinių žaliavų išteklių atrankos ir įvertinimo tvarką, kurios laikosi kombinuotųjų pašarų gamintojai. Kai kurios procedūros gali būti susijusios su preliminariu tiektinų produktų ar tiekėjų savybių ar jiems taikomų reikalavimų nustatymu. Kitos procedūros gali būti susijusios su patikrinimais dėl atitikties tam tikriems parametrams, kuriuos išteklių gavimo metu atlieka patys kombinuotųjų pašarų gamintojai.

Kompetentingos institucijos turėtų nurodyti kiekvienos nustatytos procedūros (išteklių atrankos ir įvertinimo procedūros) taikymo privalumus ir trūkumus pašarų saugumo atžvilgiu. Galiausiai jos turėtų įvertinti ar, atsižvelgiant į galimą riziką, kiekviena procedūra yra priimtina, nepakankama ar nepriimtina, kad užtikrintų pašarų saugumą, ir nurodyti tokią išvadą lėmusias priežastis.

Procedūrų įvertinimas

Procedūra (trumpas aprašymas, įskaitant pašarinių žaliavų tinkamumo ir netinkamumo kriterijus)

Privalumai

Trūkumai

Procedūrų tinkamumo įvertinimas