2022 11 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 444/16


2023 M. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/A10/2022

Programa „Erasmus+“

(2022/C 444/07)

1.   Įvadas ir tikslai

Šis kvietimas teikti paraiškas grindžiamas 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2021/817, kuriuo nustatoma Sąjungos švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ (1) (toliau – „Erasmus+“ reglamentas), ir programos „Erasmus+“ 2023 m. metine darbo programa (C(2022)6002). Programa „Erasmus+“ apima 2021–2027 m. laikotarpį. Bendrieji ir konkretieji programos „Erasmus+“ tikslai išdėstyti Reglamento 3 straipsnyje.

2.   Veiksmai

Šis kvietimas teikti paraiškas apima toliau išvardytus programos „Erasmus+“ veiksmus.

1 pagrindinis veiksmas (1 PV). Pavienių asmenų mobilumas mokymosi tikslais:

Pavienių asmenų mobilumas švietimo, mokymo ir jaunimo srityse

Jaunimo dalyvavimo veikla

„DiscoverEU“ įtraukties veiksmai

Virtualieji mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityje

Darbuotojų mobilumas sporto srityje

2 pagrindinis veiksmas (2 PV). Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas

Partnerystė, kuria siekiama bendradarbiavimo:

Bendradarbiavimo partnerystė

Nedidelio masto partnerystė

Partnerystė, kuria siekiama meistriškumo:

Profesinės kompetencijos centrai

„Erasmus Mundus“ veiksmai

Inovacijų partnerystė:

Inovacijų aljansai

Perspektyviniai projektai

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

3 pagrindinis veiksmas (KA3). Politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas

Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“

„Jean Monnet“ veiksmai:

„Jean Monnet“ veiksmai aukštojo mokslo srityje

„Jean Monnet“ veiksmai kitose švietimo ir mokymo srityse

3.   Tinkamumas finansuoti

Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačiosios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo mokymosi tikslais, jaunimo dalyvavimo veiklos ir „DiscoverEU“ įtraukties veiksmų finansavimo gali teikti su jaunimu susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios jaunimo organizacijai.

Visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose gali šios šalys (2):

27 Europos Sąjungos valstybės narės ir užjūrio šalys ir teritorijos,

Programos asocijuotosios trečiosios šalys:

ELPA / EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija;

ES šalys kandidatės: Turkijos Respublika, Šiaurės Makedonijos Respublika ir Serbijos Respublika (3).

Be to, tam tikruose programos „Erasmus+“ veiksmuose gali dalyvauti Programos neasocijuotųjų trečiųjų šalių organizacijos.

Išsamesnės informacijos apie dalyvavimo sąlygas pateikiama 2023 m. programos „Erasmus+“ vadove.

4.   Biudžetas ir projektų trukmė

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 3 393,17 mln. EUR:

Švietimas ir mokymas

EUR

2 980,70 mln. EUR

Jaunimo reikalai

EUR

321,12 mln.

Sportas

EUR

65,13 mln.

„Jean Monnet“ veiksmai

EUR

26,22 mln.

Numatomas šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas ir jo paskirstymas yra nurodytas 2022 m. rugpjūčio 25 d. priimtoje programos „Erasmus+“ 2023 m. metinėje darbo programoje ir gali būti pakeistas, jei būtų pakeista programos „Erasmus+“ metinė darbo programa. Potencialūs pareiškėjai raginami reguliariai peržiūrėti programos „Erasmus+“ metinę darbo programą ir jos pakeitimus, skelbiamus adresu

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_lt

Teikiamos dotacijos ir projektų trukmė skirsis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip projekto tipas, reikalavimus atitinkančių pareiškėjų tipas ir dalyvaujančių partnerių skaičius.

Dotacijos gavėjai gali nuspręsti deklaruoti įgyvendinant veiksmą savanorių atlikto darbo sąnaudas, remdamiesi vieneto įkainiais, leidžiamais ir nustatytais Komisijos sprendimu (2019) 2646. Išsamios savanorių atlikto darbo sąnaudų atitikties reikalavimams instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove.

5.   Galutinis paraiškų teikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas nurodytas Briuselio laiku.

1 pagrindinis veiksmas

Pavienių asmenų mobilumas aukštojo mokslo srityje

2023 m. vasario 23 d. 12:00

Pavienių asmenų mobilumas profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse

2023 m. vasario 23 d. 12 val.

Darbuotojų mobilumas sporto srityje

2023 m. vasario 23 d. 12:00

Tarptautinis mobilumas įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

2023 m. vasario 23 d. 12:00

„Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse

2023 m. spalio 19 d. 12:00

Programos „Erasmus“ akreditacija jaunimo reikalų srityje

2023 m. spalio 19 d. 12:00

Pavienių asmenų mobilumas jaunimo srityje

2023 m. vasario 23 d. 12:00

Pavienių asmenų mobilumas jaunimo srityje

2023 m. spalio 4 d. 12:00

„DiscoverEU“ įtraukties veiksmai

2023 m. spalio 4 d. 12:00

Virtualieji mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityje

2023 m. balandžio 26 d. 17:00


2 pagrindinis veiksmas

Bendradarbiavimo partnerystė švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškas

2023 m. kovo 22 d. 12:00

Bendradarbiavimo partnerystė švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, kai paraišką teikia Europos NVO

2023 m. kovo 22 d. 17:00

Bendradarbiavimo partnerystė sporto srityje

2023 m. kovo 22 d. 17:00

Bendradarbiavimo partnerystė jaunimo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškas

2023 m. spalio 4 d. 12:00

Nedidelio masto partnerystė mokyklinio ugdymo, profesinio rengimo ir mokymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse

2023 m. kovo 22 d. 12:00

Nedidelio masto partnerystė mokyklinio ugdymo, profesinio rengimo ir mokymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse

2023 m. spalio 4 d. 12:00

Nedidelio masto partnerystė sporto srityje

2023 m. kovo 22 d. 17:00

Profesinės kompetencijos centrai

2023 m. birželio 8 d. 17:00

„Erasmus Mundus“ veiksmai

2023 m. vasario 16 d. 17:00

Inovacijų aljansai

2023 m. gegužės 3 d. 17:00

Perspektyviniai projektai

2023 m. kovo 15 d. 17:00

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

2023 m. vasario 16 d. 17:00

Gebėjimų stiprinimo projektai profesinio rengimo ir mokymo srityje

2023 m. vasario 28 d. 17:00

Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje

2023 m. kovo 8 d. 17:00

Gebėjimų stiprinimas sporto srityje

2023 m. kovo 22 d. 17:00

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

2023 m. kovo 22 d. 17:00


3 pagrindinis veiksmas

Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“

2023 m. kovo 9 d. 17:00


„Jean Monnet“ veiksmai ir tinklai

2023 m. vasario 14 d. 17:00

Išsamios paraiškų teikimo instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove.

6.   Išsami informacija

Išsamios šio kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti 2022 m. programos „Erasmus+“ vadove, kurį rasite adresu

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_lt

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis. Jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui teikti paraiškas.


(1)  OL L 189, 2021 5 28, p. 1.

(2)  Dėl „Jean Monnet“ veiklos paraiškas gali teikti viso pasaulio organizacijos.

(3)  Jei pasirašomi dvišaliai asociacijos susitarimai.