2021 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 473/23


2022 m. Kvietimas teikti paraiškas – EAC/A09/2021

Programa „Erasmus+“

(2021/C 473/09)

1.   Įvadas ir tikslai

Šis kvietimas teikti paraiškas grindžiamas 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2021/817, kuriuo nustatoma Sąjungos švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ (1). Programa „Erasmus+“ apima 2021–2027 m. laikotarpį. Programos „Erasmus+“ tikslai išdėstyti Reglamento 3 straipsnyje.

2.   Veiksmai

Šis kvietimas teikti paraiškas apima šiuos programos „Erasmus+“ veiksmus:

1 pagrindinis veiksmas (1 PV). Asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Pavienių asmenų mobilumas švietimo, mokymo ir jaunimo srityse

Jaunimo dalyvavimo veikla

„DiscoverEU“ įtraukties veiksmai

Virtualieji mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityje.

2 pagrindinis veiksmas (2 PV). Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas

Partnerystė, kuria siekiama bendradarbiavimo:

Bendradarbiavimo partnerystė

Nedidelio masto partnerystė

Partnerystė, kuria siekiama meistriškumo:

Profesinės kompetencijos centrai

„Erasmus+“ mokytojų akademija

„Erasmus Mundus“ veiksmai

Inovacijų partnerystė:

Inovacijų aljansai

Perspektyviniai projektai

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno.

3 pagrindinis veiksmas (KA3). Politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas

Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“.

„Jean Monnet“ veiksmai:

„Jean Monnet“ veiksmai aukštojo mokslo srityje

„Jean Monnet“ veiksmai kitose švietimo ir mokymo srityse

3.   Tinkamumas finansuoti

Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačiosios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo mokymosi tikslais, jaunimo dalyvavimo veiklos ir „DiscoverEU“ įtraukties veiksmų finansavimo gali teikti su jaunimu susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios jaunimo organizacijai.

Visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose gali šios šalys (2):

27 Europos Sąjungos valstybės narės ir užjūrio šalys ir teritorijos,

Programos asocijuotosios trečiosios šalys:

ELPA/EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija;

ES šalys kandidatės: Turkijos Respublika, Šiaurės Makedonijos Respublika ir Serbijos Respublika (3).

Be to, tam tikruose programos „Erasmus+“ veiksmuose gali dalyvauti Programos neasocijuotųjų trečiųjų šalių organizacijos.

Išsamesnės informacijos apie dalyvavimo sąlygas pateikiama 2022 m. programos „Erasmus+“ vadove.

4.   Biudžetas ir projektų trukmė

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 3 179 mln. EUR:

Švietimas ir mokymas

2 813,11 mln.

EUR

Jaunimo reikalai

288,13 mln.

EUR

Sportas

51,89 mln.

EUR

„Jean Monnet“

25,8 mln.

EUR

Numatomas šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas ir jo paskirstymas yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeistas, jei būtų pakeista programos „Erasmus+“ metinė darbo programa. Potencialūs pareiškėjai raginami reguliariai peržiūrėti programos „Erasmus+“ metinę darbo programą ir jos pakeitimus, skelbiamus adresu

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_lt

Ten taip pat pateikiama informacijos apie šio kvietimo teikti paraiškas veiksmų biudžetą.

Teikiamos paramos dydis ir projektų trukmė skirsis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip projekto tipas ir dalyvaujančių partnerių skaičius.

Dotacijos gavėjai gali nuspręsti deklaruoti įgyvendinant veiksmą arba darbo programą savanorių atlikto darbo sąnaudas, remdamiesi vieneto įkainiais, leidžiamais ir nustatytais Komisijos sprendimu (2019) 2646. Išsamios savanorių atlikto darbo sąnaudų atitikties reikalavimams instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove.

5.   Galutinis paraiškų teikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas nurodytas Briuselio laiku.

1 pagrindinis veiksmas

Pavienių asmenų mobilumas aukštojo mokslo srityje

Vasario 23 d. 12 val. (vidurdienis)

Pavienių asmenų mobilumas profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse

Vasario 23 d. 12 val. (vidurdienis)

Tarptautinis mobilumas įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

Vasario 23 d. 12 val. (vidurdienis)

„Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse

Spalio 19 d. 12 val. (vidurdienis)

Programos „Erasmus“ akreditacija jaunimo reikalų srityje

Spalio 19 d. 12 val. (vidurdienis)

Pavienių asmenų mobilumas jaunimo srityje

Vasario 23 d. 12 val. (vidurdienis)

Pavienių asmenų mobilumas jaunimo srityje

Spalio 4 d. 12 val. (vidurdienis)

„DiscoverEU“ įtraukties veiksmai

Spalio 4 d. 12 val. (vidurdienis)

Virtualieji mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityje

Rugsėjo 20 d. 17 val.


2 pagrindinis veiksmas

Bendradarbiavimo partnerystė švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškas

Kovo 23 d. 12 val. (vidurdienis)

Bendradarbiavimo partnerystė švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, kai paraišką teikia Europos NVO

Kovo 23 d. 17 val.

Bendradarbiavimo partnerystė sporto srityje

Kovo 23 d. 17 val.

Nedidelio masto partnerystė mokyklinio ugdymo, profesinio rengimo ir mokymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse

Kovo 23 d. 12 val. (vidurdienis)

Nedidelio masto partnerystė mokyklinio ugdymo, profesinio rengimo ir mokymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse

Spalio 4 d. 12 val. (vidurdienis)

Nedidelio masto partnerystė sporto srityje

Kovo 23 d. 17 val.

Profesinės kompetencijos centrai

Rugsėjo 7 d. 17 val.

„Erasmus+“ mokytojų akademija

Rugsėjo 7 d. 17 val.

„Erasmus Mundus“ veiksmai

Vasario 16 d. 17 val.

Inovacijų aljansai

Rugsėjo 15 d. 17 val.

Perspektyviniai projektai

Kovo 15 d. 17 val.

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Vasario 17 d. 17 val.

Gebėjimų stiprinimo projektai profesinio rengimo ir mokymo srityje

Kovo 31 d. 17 val.

Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje

Balandžio 7 d. 17 val.

Gebėjimų stiprinimas sporto srityje

Balandžio 7 d. 17 val.

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

Kovo 23 d. 17 val.


3 pagrindinis veiksmas

Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“.

Kovo 22 d. 17 val.


Jean Monnet“ veiksmai ir tinklai

Kovo 1 d. 17 val.

 

Išsamios paraiškų teikimo instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove.

6.   Išsami informacija

Išsamios šio kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti 2022 m. programos „Erasmus+“ vadove, kurį rasite adresu

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_lt

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis, ir jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui teikti paraiškas.


(1)  OL L 189, 2021 5 28, p. 1.

(2)  Dėl „Jean Monnet“ veiklos paraiškas gali teikti viso pasaulio organizacijos.

(3)  Priklausomai nuo dvišalių asociacijos susitarimų pasirašymo.