2021 11 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 464/17


2022 m. kvietimas teikti paraiškas – EAC/A10/2021

Europos solidarumo korpusas

(2021/C 464/05)

1.   Įvadas ir tikslai

Šis kvietimas teikti paraiškas grindžiamas 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/888, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programa, ir Europos solidarumo korpuso 2022 m. metine darbo programa (C(2021)7860). Europos solidarumo korpuso programa apima 2021–2027 m. laikotarpį. Bendrieji ir konkretieji Europos solidarumo korpuso programos tikslai išdėstyti reglamento 3 straipsnyje.

2.   Veiksmai

Šis kvietimas teikti paraiškas taikomas šiems Europos solidarumo korpuso programos veiksmams:

savanoriškos veiklos projektams,

savanorių grupių veiklai prioritetinėse srityse,

solidarumo projektams,

savanoriškos veiklos solidarumo srityje kokybės ženklui,

savanoriškos veiklos humanitarinės pagalbos srityje kokybės ženklui,

savanoriškai veiklai per Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą.

3.   Tinkamumas finansuoti

Bet kuris vietos, regioninis, nacionalinis ar tarptautinis viešasis arba privatusis ne pelno ar pelno siekiantis subjektas gali teikti paraišką dėl finansavimo pagal Europos solidarumo korpuso programą. Paraiškas dėl solidarumo projektų finansavimo gali teikti ir Europos solidarumo korpuso portale užsiregistravusios jaunimo grupės.

Visapusiškai dalyvauti visuose Europos solidarumo korpuso programos veiksmuose gali šios šalys (1):

27 Europos Sąjungos valstybės narės ir užjūrio šalys ir teritorijos,

Programos asocijuotosios trečiosios šalys:

ELPA/EEE šalys: Islandija ir Lichtenšteinas,

ES šalys kandidatės (2): Turkijos Respublika ir Šiaurės Makedonijos Respublika.

Be to, tam tikruose Programos veiksmuose gali dalyvauti Programos neasocijuotosiose trečiosiose šalyse teisėtai įsisteigę subjektai.

Išsamesnės informacijos apie dalyvavimo sąlygas pateikiama 2022 m. Europos solidarumo korpuso vadove.

4.   Biudžetas ir projektų trukmė

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 138 800 000 mln. EUR.

Numatomas šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas ir jo paskirstymas yra orientacinio pobūdžio ir priklauso nuo to, ar bus priimta 2022 m. Europos solidarumo korpuso metinė darbo programa; jis gali būti pakeistas, jei būtų pakeista Europos solidarumo korpuso metinė darbo programa. Potencialūs pareiškėjai raginami reguliariai sekti informaciją apie Europos solidarumo korpuso metines darbo programas ir jų pakeitimus adresu https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources

Teikiama parama ir projektų trukmė skirsis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip projekto ir reikalavimus atitinkančių pareiškėjų tipas.

5.   Galutinis paraiškų teikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

Savanoriškos veiklos projektai

2022 m. vasario 23 d.

(papildomas teikimas)

2022 m. spalio 4 d.

Solidarumo projektai

2022 m. vasario 23 d.

(papildomas teikimas)

2022 m. gegužės 4 d.

2022 m. spalio 4 d.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 17.00 val. Briuselio laiku.

Savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse

2022 m. balandžio 6 d.

Savanoriška veikla per Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą

2022 m. gegužės 3 d.

Paraiškos dėl kokybės ženklų gali būti teikiamos nuolat.

Išsamios paraiškų teikimo instrukcijos pateikiamos 2022 m. Europos solidarumo korpuso vadove.

6.   Išsami informacija

Išsamios šio kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai pateikiami Europos solidarumo korpuso 2022 m. vadove adresu https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals

Europos solidarumo korpuso 2022 m. vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis ir jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui teikti paraiškas.


(1)  Teisėtai įsisteigę subjektai ir šiose šalyse teisėtai gyvenantys asmenys.

(2)  Turi būti pasirašyti dvišaliai asociacijos susitarimai.